NMV oproep aan Wbe-besturen en Jagersverenigingen FBE Friesland

Geachte jagers,

 

Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:

 

Zoals u weet, heeft de staten de invulling van het faunabeheerplan (FBP) voor WINTERGANZEN goedgekeurd.

Dat was nodig om de maatregelen die voor schadebestrijding nodig zijn te formaliseren. Nu heeft de NMV altijd gepleit voor een FBP waarin alle beheer- en schadebestrijding van faunasoorten goed wordt omschreven, zoals dat in de wet natuurbescherming vereist is voor legitimering van beleid.

Op haar verzoek in de FBE en o.a. tijdens de Statenmerk, om op ZOMERGANZEN en predatiebestrijding, (waar duurzaam beheer van populaties gericht op draagkracht, volgens de wet natuur aan de orde is), een gericht  FBP te schrijven en het tot dusver niet daarop gericht beleid aan te passen, kreeg de NMV bericht van de Provincie dat zij niet voornemens is haar beleid te wijzigen.
Op 25 januari jl. ontving de NMV ineens een concept voor een totaal FBP waaruit bleek dat het beleid conform de opvatting van de provincie niet wordt gewijzigd.

De NMV moest hierop reageren vóór 5 februari en kon niet anders dat formeel bezwaar maken tegen deze aanpak en koers van beleid. Een kopie treft u hierbij aan.

De planning voor het vaststellen van dit door de provincie gedicteerd beleid is dat de FBE deze versie als hamerstuk goedkeurt op 21 februari as., direct gevolgd door een goedkeuring en vervolgens bekrachtiging van dit document door GS, op 27 februari.

Wij vernemen nu dat uw WBE-besturen op 6 februari via mail zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een hoorzitting(?) over dit complete FBP op 20 februari aanstaande. Dit is daags voor de goedkeuring door GS(!). Deze planning geeft niet de indruk, dat uw inbreng kan leiden tot een aanpassing, hetgeen met nadruk wel in de wet een vereiste is. Het lijkt dat hier iets wordt doorgedrukt om inhoudelijke feiten en discussie te voorkomen.

Plotseling wordt blijkbaar de invoering van reeds aangenomen beleid en maatregelen tegen schades door WINTERGANZEN gekoppeld aan het door een hamerstuk binnen de FBE accepteren van de uitbreiding van het FBP voor alle fauna soorten inclusief ZOMERGANZEN. Met daarin verborgen continuering van tot tegen faunabeheerplicht gericht beleid voor de komende jaren.

Gezien de belangen, die wij delen, om alle beheerders en grondgebruikers inzake hun plicht tot faunabeheer en evenwichtige populaties binnen hun gebieden over dezelfde kam te scheren, vragen wij u hierbij om op 20 februari as. een duidelijke boodschap af te geven aan de FBE, dat op dit gebied een continuering van het tegen fauna- en populatie beheer gericht beleid wat de provincie nog steeds voorstaat, niet langer door ons, jachthouders en grondgebruikers, geaccepteerd wordt.

De nadelige gevolgen in de vorm van predatiedruk en schade aan gewassen, faunasoorten als bodembroeders, verkeer en volksgezondheid vanuit juist die principieel niet in faunabeheer betrokken gronden welke wij tot dusver moesten ondergaan door daartegen gericht beleid, noodzaken ons hier duidelijk stelling te nemen waarop niet kan worden afgedongen.

Hopend op uw passende reactie, zijn we graag tot nadere toelichting bereid.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Melkveehouders Vakbond     

Harm Wiegersma (voorzitter)

 

Bijlage 1: B4145 Conceptvorming Fauna Beheer Plan, inclusief zomerganzen ter goedkeuring GS PK 180212

Bijlage 2: B4142 NMV bezwaar tegen concept algemeen FBP 180202

 

 

Met vriendelijke groet,

Ingrid Evers

 

Secretariaat Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Krachtighuizerweg 28
3881 PD  Putten
Tel.: 06 213 22 313

E-mail: info@nmv.nu
Internet: www.nmv.nu

Twitter: @NMVnieuws

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.