NOJG: Melden van alle faunaschade is hard nodig

 “Hoe klein ook, meld alle faunaschade, ook als particulier of als jager en grondgebruiker. Dat kan gratis.” Deze oproep doet de NOJG richting al haar leden.

Faunaschaderegistratie

Het melden van schade aan landbouwgewassen door ganzen, zwijnen, reeën kraaien, houtduiven, of ander wild staat  sinds de invoering van het behandelbedrag onder druk. hierdoor zijn het afgelopen jaar het aantal meldingen teruglopen. De NOJG begrijpt wel waarom sinds invoering hiervan achteruit is gegaan.

Waarom melden?

Waarom uw schade melden? Meten = weten! Door uw melding wordt inzicht verkregen in fauna(schade) en dit inzicht is belangrijk. De meldingen worden op uniforme wijze verzameld om een goed beeld van de verspreiding van dieren en schade door Nederland te krijgen. Bovendien weten we dan sneller of overlast toeneemt, zodat we op tijd juiste maatregelen kunnen nemen. Hier kunnen beleidsmakers dan op anticiperen. Een win-win situatie dus.

“Voor aanvragen van een schadevergoeding moeten boeren sinds nov 2014 een behandelbedrag van € 300,– betalen. Je dient al minimaal voor meer dan € 600,– schade te hebben ( € 300,– behandelkosten en € 250 eigen risico per bedrijf per jaar en de uitkering dient minimaal € 50,– te zijn). Dus als er voor 600 euro schade is door ganzen, denkt menig grondgebruiker: “Ik meld het maar niet, zoveel administratieve rompslomp en dan moet ik maar afwachten of ik daadwerkelijk nog wat krijg en dan ben ik mijn geld ook nog kwijt.”De hoge drempel die hiermee opgeworpen wordt geeft volgens de NOJG een totaal verkeerd beeld van de werkelijke schade en dus ook van de afgeleide statistieken. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de totale faunaschade in de landbouw wordt geschat op €96 mln per jaar. Ongeveer 23% daarvan wordt vergoed door de overheid. De grootste schade wordt veroorzaakt door niet-beschermde, vrijgestelde soorten: €35 mln. Een groot deel van de totale schade, ca. €74 mln, wordt niet vergoed. Ganzen zijn verantwoordelijk voor 76% van de schade.Bron: KJV, rapport;Guldemond, J.A. et al. (2013). Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten. CLM Onderzoek en Advies, Culemborg.

Melden Faunaschade bij het Landelijk Meldpunt Faunaschade – helpt mee!

Ervaart u schade of overlast door vogels of zoogdieren? Dan kunt U dit niet melden ook als particulier (schade door steenmarter, etc.), maar ook als de jager namens de grondgebruiker of als de grondgebruiker. Want zo kunnen zij landelijk monitoren welke dieren overlast veroorzaken. Die informatie is zeer belangrijk bij het maken van beleid,  waarmee we schade in de toekomst proberen te voorkomen. U kunt uw schade melden via dit Landelijk Meldpunt Faunaschade.

Om het gratis melden makkelijker te maken, is de website van het Landelijk Meldpunt Faunaschade vernieuwd. Wie naar de site van het Meldpunt Faunaschade gaat, kan in 10 stappen een gratis melding van faunaschade doen. Eventueel kunnen daar foto’s bijgevoegd worden.

Schade melden of een tegemoetkoming aanvragen zijn nu gescheiden in het Registratiesysteem.

Schade melden kost niets. 

Denkt U meer schade te hebben dan € 600,– dan kunt U een tegemoetkomingsaanvraag  indienen hieraan zijn wel € 300,– behandelkosten verbonden. U kunt dan een tegemoetkomingsaanvraag via de website van het Faunafonds indienen. Kijk hier voor meer informatie over de tegemoetkomingsaanvraag.

Bedrijfsmatige meldingen als uitvoerder voor of namens grondgebruiker

Vaak vraagt een grondgebruiker een uitvoerder om namens haar gevolg te geven aan schademeldingen en noodzakelijke maatregelen. Uitvoerders (jagers/jacht-akte-houders) die geregistreerd zijn in Fauna Registratie (FRS), kunnen met dezelfde inleggegevens inloggen in Fauna Schade Registratie (SRS). In Fauna Schade Registratie (SRS) kunnen zij een digitale koppeling maken met één of meer grondgebruikers. Vanaf dat moment kunnen zij voor deze grondgebruikers faunaschade melden en genomen maatregelen registreren. Heeft u als uitvoerder nog geen toegang tot FRS dan kunt u zich hier registreren.

Wanneer u bedrijfsmatig last heeft van faunaschade, is het slim de schade op tijd via dit meldpunt te melden. U kunt uw melding gebruiken om bij de provinciale Faunabeheereenheid* een machtiging aan te vragen voor het bestrijden van de schade en zo de gevolgen te beperken. Mocht de schade zich toch uitbreiden tot een schade van enige omvang, kan diezelfde melding binnen 7 werkdagen na het constateren van de schade van enige omvang, worden doorgezet naar een tegemoetkomingsaanvraag.

* voor grondgebruikers in de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Flevoland is het niet mogelijk om via deze website een machtiging aan te vragen. Wel kunt u de schademelding gebruiken om een verzoekschrift bij het Faunafonds in te dienen.

Registreren

Jacht (akte) houders als uitvoerder namens een grondgebruiker kunnen zich registreren in FRS. Met de inloggegevens FRS kan ook in SRS worden ingelogd. Registreren als uitvoerder doet u in het Fauna Registratie Systeem

De NOJG hoopt dat leden de nieuwe website weten te vinden. het is van groot belang voor de provincies en  de faunabeheereenheden dat de juiste cijfers van de daadwerkelijke schadende bekend zijn en het ontbreken van cijfers maakt het lastiger om een goed beeld te schetsen van de schade. “ Zoals LTO-Noord  aangaf als voorbeeld dat haar leden aangaven dat de ganzen meer en meer schade en overlast geven bij Bargerveen en Fochteloërveen. Maar het registratiesysteem zegt daar bij gebrek aan formele meldingen niets over. De NOJG vindt dat al haar leden de grondgebruikers hierin dienen te ondersteunen zodat de juiste schademeldingen allemaal gemeld worden, ook al dient de grondgebruiker geen aanvraag voor een schadevergoeding in. Ook vindt de NOJG dat de provincies de behandelbedragen dienen te schrappen, net zoals dit nu in Limburg al gebeurd om de juiste schadecijfers te kunnen verkrijgen voor de onderbouwing van de faunabeheerplannen.  Anders wordt het nog lastiger om schade te voorkomen of te bestrijden.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.