Onderzoek achteruitgang Wilde Eend moet worden toegespitst op kuikenfase

Eend met kuikens

De Wilde Eend gaat in aantal achteruit. Sinds 1990 zijn de aantallen broedvogels met circa 30% afgenomen. Om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de achteruitgang hebben Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Vogeltrekstation een studie uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en BIJ12, waarin de bestaande kennis is gebundeld. Klimaatverandering en jachtdruk blijken niet de oorzaak. De resultaten wijzen van het onderzoek wijzen eerder richting een nog onbekende oorzaak die mogelijk speelt in de kwetsbare kuikenfase.

De afname van de broedpopulatie Wilde Eenden heeft zich in vrijwel alle landschappen voorgedaan. Alleen in stedelijk gebied lijkt de stand de afgelopen 10 jaar stabiel. De aantallen gaan bovendien niet achteruit in Duitsland en België. Op Europees niveau laat de broedpopulatie zelfs een matige toename zien. Afnemende winteraantallen zijn daarentegen ook geconstateerd in buurlanden en op de schaal van de hele trekroute. Opmerkelijk is verder dat niet alle soorten eenden in Nederland achteruit gaan. De Krakeend is een soort die ecologisch nauw verwant is aan de Wilde Eend, maar in Nederland juist is toegenomen.

Sovon concludeert op basis van alle beschikbare kennis dat de afname in Nederland niet te verklaren is door klimaatverandering of een verandering in het uitkomstsucces van eieren. Op basis van terugmeldingen van geringde eenden berekende het Vogeltrekstation van het NIOO dat de sterfte van volgroeide eenden zelfs is afgenomen. Waarschijnlijk is dat een gevolg van de afgenomen jachtdruk. Het probleem voor de Wilde Eenden zit dus waarschijnlijk niet in afnemend nestsucces of een lagere kans op overleving. Dit maakt het volgens Sovon aannemelijk dat de mogelijke oorzaken van de achteruitgang liggen in de kwetsbare kuikenfase. Problemen in deze periode hangen wellicht samen met veranderend voedselaanbod of een toegenomen predatiedruk door roofdieren. Dit vraagt om nader onderzoek. Er zijn nog geen gegevens voorhanden waarmee deze hypothesen kunnen worden getoetst. Nader onderzoek zou zich daarop moeten richten.

Zie voor meer informatie het rapport Populatieontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland: wat weten we over de achtergronden? op de website van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, 17/05/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.