Onderzoek mogelijkheid Minister om wildlijst populatiestatus op provinciaal niveau te laten bepalen

Bron: Brief Nr. 325 van 14 oktober van de minister van Natuur en Stikstof aan de Tweede kamer 33 576 over het Natuurbeleid voor uitlopende op een commissiedebat Natuur van 8 november 2022.

“Wildlijst”

Samen met de wilde eend, fazant en houtduif, staan het konijn en de haas op de zogenoemde wildlijst. In mijn brief van 14 april jl. (Kamerstuk 33576, nr. 270) heb ik mijn voorgenomen besluit aangekondigd om dit jachtseizoen (2022/2023) de jacht op het konijn in alle provincies niet te openen en de jacht op de haas niet te openen in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht. De redenen hiervoor zijn de ongunstige staat van instandhouding en dalende populatietrend van deze soorten.

Voor het niet openen van de jacht is een wijziging van de Regeling natuurbescherming opgesteld. Op de ontwerpregeling kon eenieder, via een internetconsultatie, tot en met 10 juni jl. reageren. Het onderwerp leeft onder veel mensen en dat is terug te zien in de 3800 reacties die zijn ontvangen tijdens de internetconsultatie. Uit deze reacties zijn geen nieuwe inzichten naar voren gekomen die aanleiding hebben gegeven voor een inhoudelijke aanpassing van de ontwerpregeling. De regeling is op 28 juli jl. gepubliceerd en op 29 juli jl. in werking getreden. Het jachtseizoen is niet geopend op 15 augustus jl. voor het konijn en zal voor de haas niet geopend worden op 15 oktober 2022 in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht. Belangenbehartigers van jagers hebben een kortgeding aangespannen om een voorlopige voorziening aan te vragen voor opening van de jacht op de haas. De zitting vond plaats op 10 oktober jongstleden. De uitspraak volgt binnenkort. 

Ik vind het belangrijk om de mogelijke gevolgen van het niet openen van de jacht op alle vijf de wildlijstsoorten in beeld te krijgen. Daarom laat ik een impactanalyse uitvoeren naar deze mogelijke gevolgen. Daarbij streef ik ernaar zowel de financiële en maatschappelijke impact als de impact voor de populaties van de betreffende soorten in beeld te brengen. 

Ik werk hierin nauw samen met de provincies. 

Voor de nabije toekomst streef ik naar een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de jacht op een bepaalde soort alleen wordt geopend in gebieden waar het goed gaat met deze soort. 

Ik onderzoek de mogelijkheid om op provinciaal niveau de populatiestatus van de soorten van de wildlijst te bepalen. Mijn streven is daarnaast om samen met belanghebbenden te komen tot een gevalideerd en gedragen telprotocol. Dit heeft als voornaamste doel om in de toekomst ook de tellingen van de wildsoorten door wildbeheereenheden mee te kunnen nemen in de populatieberekeningen. Tenslotte laat ik aanvullend onderzoek doen naar de hoofdoorzaken van de achteruitgang van alle wildlijstsoorten, waarbij ook onderzocht wordt welke maatregelen genomen kunnen worden om deze achteruitgang blijvend om te keren. 

Uiteraard worden de provincies en belanghebbenden betrokken bij het komen tot een gebiedsgerichte aanpak en de genoemde vervolgstappen. Op basis van de dan beschikbare informatie zal ik voorafgaand aan het jachtseizoen 2023/2024 een nieuwe afweging maken over het openen van de jacht op alle wildlijstsoorten.