• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Onrechtmatig handelen door Gedeputeerde Staten Flevoland

PERSBERICHT

Onrechtmatig handelen door Gedeputeerde Staten Flevoland

Dat is de mening van WBE (wildbeheereenheid) Flevoland. De WBE en Gedeputeerde Staten van Flevoland  liggen met elkaar in de clinch.  GS vindt de vereniging WBE Flevoland  (650 leden) te groot  en wil dat de vereniging zich gaat opsplitsen  in 4 aparte verenigingen. Het bestuur van  de WBE en haar leden weigeren daar medewerking aan te verlenen.  Zij zijn van mening dat zij met de huidige verenigingsstructuur voldoet aan  de provinciale verordening en aan de Wet Natuurbescherming. Daarnaast is, uit meerdere onderzoeken onder de leden,  gebleken dat meer dan 84% van de leden zeer tevreden is over die ene vereniging WBE Flevoland en dat ook zo wil houden. Ingrijpen door GS is derhalve ondemocratisch en  onrechtmatig. Bovendien tast GS daarmee onrechtmatig het verenigingsrecht aan, en dat mag niet aldus de WBE.

Het meningsverschil dat de WBE heeft met GS over faunabeleid en de uitvoering daarvan in Flevoland loopt al vanaf  het eerste jaar na de oprichting. De oprichting van de WBE in 2016 had te maken met de nieuwe  Wet Natuurbescherming die 1 januari 2017 is ingegaan. Daarin staat : een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband  van jacht(akte)houders en anderen in de vorm van een vereniging. De provincie,  GS en PS (Provinciale Staten) mogen eisen stellen aan de omvang en de begrenzing van de WBE en dit bij verordening vastleggen. Dat is gebeurd.  In de provinciale verordening is opgenomen: er is in Flevoland één WBE.

“Bij de oprichting heeft de WBE vanzelfsprekend rekening gehouden met de  bestaande wetgeving. Kortom de WBE voldoet aan zowel de landelijke en de provinciale wetgeving. Voor zover het gaat over  de organisatiestructuur van de vereniging zelf valt dat onder het verenigingsrecht, daar gaat GS niet over, dat is zoals in elke andere vereniging voorbehouden aan de leden,” aldus Henk Suelmann voorzitter van de WBE. Toch wil en gaat GS zich ermee bemoeien.

Besluit GS.

Op 19 januari 2021 heeft het college van GS het besluit genomen om te gaan voor 4 wildbeheereenheden in Flevoland. Een oprichtingscommissie die dit mogelijk moet maken is inmiddels door GS geïnstalleerd. Daarmee beoogt GS het voortbestaan van de huidige vereniging WBE Flevoland te beëindigen. Het bestuur en de leden van de WBE vragen zich af wat GS bezielt. Wat is het nut? Wie en wat wordt hier nu beter van? Niks en niemand! Het is respectloos, zinloos en volstrekt onlogisch, zo is de mening van het bestuur.

Vragen van het bestuur naar de achtergronden van het GS besluit worden niet beantwoord. “Het antwoord hebben ze blijkbaar niet. Dit is een vorm van onbehoorlijk bestuur. Zo ga je als overheid niet met je met je burgers om ” is de mening van Donald Buijtendorp, bestuurslid vanaf de oprichting van de WBE. “Dat voelt niet goed, dat voelt onrechtvaardig, dat riekt naar politiek machtsmisbruik” vult Henk Suelmann aan.

Juridisch

Het bestuur van de WBE heeft over het  GS standpunt ook advies ingewonnen bij de twee standsorganisatie op gebied van jacht en faunabeheer in Nederland.  Beide organisaties vinden het, los van elkaar, onbegrijpelijk wat GS hier doet. Dit hebben ze middels een brief ook aan GS meegedeeld. Verder heeft het bestuur van de WBE de plannen van GS laten beoordelen door een onafhankelijke advocaat.  Ook hij is van mening, dat GS ver over de schreef gaat en in strijd handelt met het verenigingsrecht, zoals vastgelegd in de Grondwet. Mede op zijn advies heeft het bestuur van de WBE onlangs  een brief geschreven aan GS met daarin het nadrukkelijke verzoek om af te zien van hun eerder genomen besluit. Het antwoord daarop moet nog komen.

Provinciale Staten, ombudsman

Het bestuur heeft tevens contact gezocht met de ombudsman. Het advies van de ombudsman was, leg het voor aan alle leden van de Provinciale Staten, zij zijn de eerst aangewezen instantie die GS hierover kan bevragen en het GS besluit kan terugdraaien. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen, aldus zijn advies. Alle leden van PS zijn inmiddels door het WBE- bestuur hierover geïnformeerd. Buijtendorp en Suelmann hopen nu van harte dat de provinciale statenleden hun controlerende rol in deze zeer serieus nemen. En natuurlijk doen zij dat. Dat voorkomt mogelijk de stap naar de rechter, zo is hun mening.

Het gaat hier, in de optiek van de WBE,  om machtsmisbruik door een lokale overheid. ”Als wij hier met onze vereniging de vergelijking zouden maken met een willekeurige  voetbalvereniging dan lijkt het erop dat  de (lokale) overheid  zich niet alleen bemoeit met de veiligheid rond de sportvelden, de horecavergunning voor de kantine etc. maar ook met de onderlinge taakverdeling van het verenigingsbestuur, de indeling van de teams, de opstelling  van de teams en de samenstelling van het clubblad. Dan ga je als (lokale)overheid toch echt voorbij aan het verenigingsrecht” aldus Donald Buijtendorp en Henk Suelmann namens het bestuur van WBE Flevoland.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.