Ontheffing Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem

Datum 2-6-2016

Gepubliceerd in Staatscourant

Flora- en Faunawet

KENNISGEVING

Ontheffing

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 67 en 68 van de Flora- en faunawet met ontheffingnummer 8 (2016)ontheffing hebben verleend aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem, van het verbod tot het vangen en met CO2 doden van nijlganzen, brandganzen, kolganzen, Canadese ganzen, Indische ganzen binnen de 10 kilometerzone en het vangen en met CO2 doden van grauwe ganzen en verwilderde gedomesticeerde en of hybride ganzen in de 20 kilometer zone rondom de Luchthaven Schiphol. De ontheffing wordt verleend in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer en is van kracht vanaf de dag na verzending tot en met 10 juli 2016 en van 15 mei 2017 tot en met 9 juli 2017.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 juni 2016 tot en met 13 juli 2016 ter inzage bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (telefoon: 0800 0200 600).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot en met 13 juli 2016 op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift schriftelijk indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. de secretaris van de Hoor- en Adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD HAARLEM.Degene die op deze wijze een bezwaarschrift heeft ingebracht kan later tegen het besluit beroep instellen. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de President van de Rechtbank te Haarlem, t.a.v. Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM.

Met ingang van 1 juli 2016 besteedt de provincie Noord-Holland de vergunningsverlening en handhaving op het gebied van de Natuurbeschermingswet, de Flora en faunawet en de Boswet uit aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Vanaf 1 juli kunt u hiervoor bij hen terecht. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 088-10 21 300 en per e-mail via info@rudnhn.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.