Ontheffingsbesluit voor het doden van ganzen in Utrecht blijft in stand

In maart 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan de faunabeheereenheid op grond van de Wet natuurbescherming een ontheffing verleend om grauwe ganzen, verwilderde gedomesticeerde grauwe ganzen en Canadese ganzen te vangen en te doden met CO2 in de periode van 1 mei tot 1 augustus voor de resterende duur van het Faunabeheerplan 2017-2019. De Faunabescherming vocht dat besluit met succes aan bij de rechtbank Midden-Nederland. In de uitspraak bij het hoger beroep dat het Utrechtse college vervolgens instelde, laat de Raad van State het ontheffingsbesluit wel in stand.

De Raad van State is het met de rechtbank eens dat het Utrechtse college bij het verlenen van de ontheffing niet nauwkeurig en treffend heeft gemotiveerd dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat dan ingrijpen in de populatieomvang van ganzen en waarom het vangen en doden van ganzen een effectieve oplossing is om belangrijke schade aan gewassen te voorkomen.

Met cijfers over 2012-2017 heeft het college wel aannemelijk gemaakt dat er een oorzakelijke relatie bestaat tussen de populatie ganzen en de omvang van de schade aan gewassen als die relatie over een langere periode wordt bekeken. Er zijn aanzienlijk meer grauwe ganzen geteld, dan de streefstand en daarmee heeft het college inmiddels aannemelijk gemaakt dat er geen andere bevredigende oplossing is dan het vangen en doden van ganzen.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de Raad van State.

bron: Raad van State, 15/05/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.