• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Ontwerp Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten Wet natuurbescherming goedgekeurd

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ‘Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten’ in ontwerp goedgekeurd. Het ontwerp van de nieuwe gedragscode integreert de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of onderhoud.

In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen om inheemse planten en dieren te beschermen. Met een goedgekeurde gedragscode geldt een vrijstelling van deze verbodsbepalingen als werkzaamheden volgens een goedgekeurde gedragscode plaatsvinden. Het gaat om werkzaamheden voor bestendig gebruik, voor bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

In de gedragscode Soortbescherming voor gemeenten zijn de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of onderhoud geïntegreerd. Hiermee is een vaak gehoorde wens vanuit het werkveld gehonoreerd. Deze gedragscode is dan ook opgesteld gehoord de adviezen van onze leden -de vertegenwoordigers van gemeenten- en van de opdrachtnemers in het groene werkveld vertegenwoordigd door brancheorganisatie VHG. In vergelijking met de twee gedragscodes waar ze op voort bouwt is deze nieuwe gedragscode beknopt.

Nieuw is de uitgebreide maatregelencatalogus met heel concrete richtlijnen. Deze gedragscode is bedoeld voor alle Nederlandse gemeenten. Door een college- of raadsbesluit kan deze van toepassing worden verklaard. In dit besluit kunnen ook aanvullende voorwaarden worden geformuleerd om de gedragscode het gewenste specifiek lokale karakter te geven. Voor een goed gebruik van de gedragscode bevelen wij gebruik van de begeleidende handleiding1 aan. In het voornoemde college- of raadsbesluit kan gebruik van deze handleiding ook worden voorgeschreven. Het blijft een groot goed dat opdrachtnemers en opdrachtgevers met praktijkkennis samen deze richtlijnen hebben geformuleerd.

De advisering over de gedragscode kreeg gestalte in de klankbordgroep. In dit proces waarbij de aanpassing van de gedragscodes aan de Wet natuurbescherming gestalte moest krijgen hebben we meermaals een beroep op de klankbordgroep gedaan. Nimmer was daarbij sprake van een lichtvoetige beoordeling of advisering. Zowel de bescherming van ecologische waarden als de praktische uitvoerbaarheid werden steeds kritisch beoordeeld. Verdere uitwerking en toetsing vond plaats in samenspraak met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, team Vergunningen Natuur en het Interprovinciaal Overleg (IPO)).

Alles overziend kunnen we voor het gehele proces constateren: “Zonder wrijving geen glans.” Dank ook aan de auteurs die steeds weer een nieuwe versie samenstelden en aan het team vergunningen Natuur van RVO dat zelf de hand aan de ploeg sloeg toen het nodig was. Maar nu ligt er een gedragscode die de komende jaren in de praktijk zijn waarde kan bewijzen en die “Omgevingswet-proof” is. Een praktisch instrument dat een zorgvuldige omgang met beschermde planten en dieren waarborgt. De minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in 2020 goedkeuring gegeven aan deze gedragscode.

De exacte datum vindt u in het goedkeuringsbesluit.

Maarten Loeffen

Directeur Vereniging Stadswerk Nederland.

Bron: GEDRAGSCODE SOORTBESCHERMING VOOR GEMEENTEN

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.