KNMvD – Ander beleid voor grote grazers in Oostvaardersplassen noodzakelijk.

oostvaardersplassen ellende

In de aanloop naar politieke besluitvorming over de toekomst van de grote grazers in de  Oostvaardersplassen dringt de KNMvD, beroepsvereniging van dierenartsen, aan op een herziening van het gevoerde beheer. De KNMvD is van mening dat de doelstelling van de Oostvaardersplassen niet opweegt tegen het onnodig lijden van individuele grote grazers door verhongering.

De officiële evaluatie van de door toenmalige staatsecretaris Bleker ingestelde Beheersadviescommissie is nog niet openbaar; toch kan nu al worden vastgesteld dat Staatsbosbeheer er niet in is geslaagd alle aanbevelingen te implementeren die in 2010 door de internationale commissie van experts zijn opgesteld. Daarmee voldoet Staatsbosbeheer niet aan een volgens de deskundigen noodzakelijke voorwaarde voor een verantwoord beheer van de populatie Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten in de Oostvaardersplassen.

De KNMvD is van mening dat de doelstelling van de Oostvaardersplassen niet opweegt tegen het onnodig lijden van individuele grote grazers door verhongering. Voorzitter Dirk Willink: “Het lijden van grote grazers is niet aanvaardbaar. Er zijn wat ons betreft geen zwaarwegende mensgerichte belangen die rechtvaardigen dat er niet wordt ingegrepen om het lijden van deze grote grazers in strenge winters te voorkomen. Er is dan te weinig voedsel voor de aanwezige dieren en migratie naar andere gebieden is helaas niet mogelijk. De KNMvD vindt daarom dat het natuurvolgend beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen opnieuw moet worden herzien.”

Het is daarbij de vraag of verdergaande aantalsregulatie via proactief afschot niet noodzakelijk is om het welzijn van de grote grazers te waarborgen. Het structureel verminderen van de hoeveelheid grote grazers zal, op de langere termijn, waarschijnlijk ook de biodiversiteit van het gebied bevorderen. Het verdient de aanbeveling om te overwegen de Heckrunderen volledig uit het gebied te verwijderen omdat zij zich wat betreft hun graasgedrag het minst kunnen aanpassen aan de omstandigheden van het gebied.

Toekomstig beheer
Een goed uitgevoerd vroeg reactief afschotbeleid kan in beginsel de dieren onnodig lijden besparen. In de praktijk blijkt echter dat Staatsbosbeheer er niet in slaagt te voldoen aan de voorwaarden die door internationale deskundigen zijn gesteld voor verantwoord beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het vlees van de proactief afgeschoten dieren zou wellicht bestemd kunnen worden voor humane consumptie of gebruik in dierentuinen. Naast afschot kunnen ook andere beheermaatregelen ingezet worden zoals herplaatsing van dieren naar andere natuurgebieden waar er vraag naar is. Het is vooral voor de Heckrunderen van belang dat er op korte termijn betere beschutting en schuilmogelijkheden worden gecreëerd binnen de grenzen van het huidige gebied.

Zie voor meer informatie het nieuwe standpunt Oostvaardersplassen van de KNMvD.

bron: KNMvD, 02/03/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk