• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Op weg naar duurzaam jagen en vissen in de buitenlucht – ECHA stelt beperkingen op het gebruik van lood voor de jacht,buiten-sportschieten en visserij

ECHA / NR / 21/07

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen komt met een voorstel voor verdere EU-brede beperkingen op het gebruik van lood in munitie voor de jacht en buiten-sportschieten en bij de visserij. Het voorstel is bedoeld om de risico’s van lood bij deze activiteiten aan te pakken om mensen, dieren in het wild en het milieu te beschermen.

Helsinki, 3 februari 2021 – Op verzoek van de Europese Commissie heeft ECHA de gezondheids- en milieurisico’s beoordeeld van het gebruik van loden projectielen voor de jacht en buiten-sportschieten, evenals lood dat wordt gebruikt bij het vissen op zinkers en kunstaas.

Het Agentschap concludeerde dat een EU-wijde beperking gerechtvaardigd zou zijn . ECHA schat dat jaarlijks ten minste 127 miljoen vogels het risico lopen op loodvergiftiging. Daarnaast worden burgers blootgesteld aan lood, bijvoorbeeld door met loden munitie bejaagd wild of bij het maken van loden munitie, het vissen met zinklood of kunstaas thuis. Blootstelling aan lood is vooral schadelijk voor de neurologische ontwikkeling van kinderen. Ongeveer een miljoen kinderen zijn kwetsbaar voor de giftige effecten van lood als gevolg van de consumptie van vlees van wild.

Het voorstel beoordeelt verschillende opties voor risicobeheer en identificeert een voorkeursoptie om de risico’s aan te pakken. Het beschrijft de gevolgen van deze maatregelen voor de menselijke gezondheid en het milieu, alsook de totale kosten voor de samenleving. Eenvoudig gezegd is het voorstel van ECHA het volgende:

1. Lood verkocht en gebruikt bij de jacht, schietsport en andere buiten-sportschieten:

  • verbod op de verkoop en het gebruik van lood in geweerpatronen (met een overgangsperiode van vijf jaar). Aangezien de huidige Olympische regels het gebruik van loden munitie voor bepaalde disciplines specificeren, overwoog ECHA ook een optionele afwijking voor het gebruik van loden geweerschoten alleen bij het sportschieten onder strikte voorwaarden, d.w.z. wanneer het vrijkomen in het milieu tot een minimum wordt beperkt.
  • verbod op het gebruik van lood in kogels en andere projectielen (klein kaliber: vijf jaar; groot kaliber: overgangsperioden van 18 maanden). Afwijkingen voor het gebruik indien het vrijkomen in het milieu tot een minimum kan worden beperkt, d.w.z. wanneer sportschietbanen zijn uitgerust met kogelvangers.

2. Lood verkocht en gebruikt bij de visserij:

  • verbod op de verkoop en het gebruik van loodzinkers en kunstaas (met overgangsperioden afhankelijk van het gewicht: ≤ 50 g drie jaar;> ​​50 g vijf jaar)
  • onmiddellijk verbod op het gebruik van loodzinkers wanneer het zinklood opzettelijk in het water wordt gedropt (technieken voor het afzetten van lood).

Militair gebruik van loden munitie, samen met ander niet-civiel gebruik van loden munitie, zoals door politie, veiligheid en douane, valt buiten de reikwijdte van het onderzoek. Het gebruik van loden munitie binnenshuis is ook uitgesloten.

Indien aangenomen, zou de beperking de loodemissies naar het milieu in 20 jaar met ongeveer 1,7 miljoen ton verminderen. Bovendien zou de voorgestelde beperking de kinderen beschermen van huishoudens die zeer vaak vlees van wild eten. Aangenomen wordt bijvoorbeeld dat het geleidelijk afbouwen van het gebruik van lood in kogels van groot kaliber en geweerschoten IQ-verlies bij tot wel 7.000 kinderen per jaar kan voorkomen. De totale kosten van de beperking voor de samenleving variëren van € 260 miljoen tot € 10,5 miljard over 20 jaar, afhankelijk van de betrokken sector en het soort beperking dat wordt opgelegd.

Het voorstel is gebaseerd op de informatie die bij ECHA beschikbaar was op het moment van de voorbereiding en kan worden bijgewerkt als er informatie aan het licht komt die wijzigingen rechtvaardigt. Alle belanghebbenden hebben de mogelijkheid om hun argumenten, ondersteund door robuust bewijs, te geven tijdens een overleg van zes maanden , dat op 24 maart van start gaat. ECHA is van plan een online infosessie te organiseren om het beperkingsproces uit te leggen en belanghebbenden te helpen bij het deelnemen aan de raadpleging.

Volgende stappen

De wetenschappelijke comités voor risicobeoordeling en sociaaleconomische analyse van ECHA zullen de sterke en zwakke punten van het voorstel van ECHA evalueren. Bij hun evaluatie houden ze rekening met het wetenschappelijk bewijs dat ze tijdens de consultaties hebben ontvangen. De adviezen van de twee commissies worden medio 2022 verwacht.

De Europese Commissie zal samen met de 27 EU-lidstaten het besluit nemen over de beperking en de voorwaarden ervan – op basis van het voorstel van ECHA en het advies van de comités.

Achtergrond

Het voorstel van ECHA om het gebruik van lood verder te beperken volgt op een eerder voorstel dat betrekking had op lood in de munitie voor jacht- en sportschieten in of rond wetlands . De Europese Commissie heeft deze beperking op 25 januari 2021 aangenomen in het kader van de verordening inzake registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Vanaf 15 februari 2023 zal deze beperking in alle EU-landen van toepassing zijn.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.