NMV trekt zich terug uit ganzenakkoord Friesland .

De ‘Nederlandse Melkveehouders Vakbond’ (NMV) trekt zich terug uit het ganzenakkoord die zij met de landbouwgedeputeerde van de provincie Friesland was overeengekomen. De provincie houdt zich volgens de NMV niet aan de afspraken in deze overeenkomst. Zo zou de provincie zich inzetten voor het toestaan van alle mogelijke bestrijdingsmaatregelen van winterganzen. Bijvoorbeeld het aanzitten van de jager voor zonsopgang. Hiertegenover zou een beperkte verlaging van de schadevergoeding voor boeren staan.

Momenteel zijn bestrijdingsmogelijkheden van ganzen beperkt, omdat er in 2002 beleid is gemaakt ter bescherming van populaties. Dit beleid is zo effectief geweest dat er nu sprake is van een enorme overschrijding van de streefwaarde. Desalniettemin blijft het beschermingsbeleid gehandhaafd, terwijl regulering van ganzenpopulaties nu veel meer op zijn plaats zou zijn. Ganzen overwinteren met name in Friesland. In een open weidelandschap met veel water voelen zij zich thuis, de uitstekende omstandigheden zorgen er tevens voor dat ze langer blijven overwinteren. De ganzen voeden zich met landbouwgewassen, vooral gras, waarbij een aanzienlijk deel van de oogst door boeren verloren gaat. Omdat er op dit moment beperkt bestrijdings- en afschotmaatregelen toegestaan zijn, heeft de boer ondanks verjagen en afschot toch nog schade, hiervoor ontvangt men dan een schadevergoeding.

Harm Wiegersma, voorzitter van de NMV gaf op 3 juli een toelichting op het opzeggen van de overeenkomst. “Gebleken is dat de provincie haar deel van de afspraak, het toestaan van alle juridisch mogelijke verjagingsmogelijkheden, niet afdoende en op tijd is nagekomen, terwijl een eenzijdig provinciaal voorstel, tegen het uitdrukkelijk advies van de NMV, LTO en jagers in, wel is opgenomen in de concept-verordening. De schadevergoeding wordt met 50% verlaagd, wanneer schades in het eerste jaar niet significant afnemen door verjaging en bestrijding. Dit betreft het bonus-malus systeem, een systeem waar wij vanaf het begin tegen geageerd hebben.”

“Wanneer we geen mogelijkheden krijgen aangereikt om de schades te beperken, de provincie foeragegebieden inperkt, en we te maken hebben met exorbitant toegenomen populaties, is dat bij voorbaat een onhaalbare taakstelling voor boeren en hun jagers. Ook veroorzaakt deze koppeling van afschotinspanning aan de hoogte van de schadevergoeding tweespalt tussen boeren en jagers. De rekening van een provinciaal budgetprobleem wordt zodoende eenzijdig bij boeren neergelegd, iets wat in eerdere gesprekken met de landbouwgedeputeerde door hem nadrukkelijk werd uitgesloten. Daarbij is ons duidelijk geworden dat er in 2017 geen beperking van zomerganzen zal komen: Dit komt door eenzijdige opzegging van medewerking door terreinbeherende organisaties. Zomerganzen veroorzaken in de winter ook schade, waardoor kansen op succes nihil zijn”, stelt Wiegersma.

De NMV beraadt zich nu op vervolgstappen. “De verordening moet nog worden aangenomen door de Statenfracties, wellicht zorgen moties dat deze oneerlijke boer-onvriendelijke clausule eruit gaat. Ondertussen overwegen wij procedures tegen gebleken onrechtmatigheden in het faunabeleid en de aanloop naar de verordening, want dit kunnen wij niet accepteren”, aldus Wiegersma.

bron: NMV, 03/07/17

info@nmv.nu

www.nmv.nu

@nmvnieuws

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.