• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Oproep tot alertheid Vogelgriep

Landelijke maatregelen

Gezien de recente ontwikkelingen zijn aanvullende landelijke maatregelen genomen. Sinds 3 november geldt een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor diergezondheid, volksgezondheid, of dierenwelzijn. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. De eerder ingestelde landelijke maatregelen, waaronder de ophok- en afschermplicht, het verbod op tentoonstellingen, en de aangescherpte meldplicht voor houders van pluimvee en afdekplicht voor strooisel voor eenden, blijven uiteraard in stand.

Afschermplicht particuliere houders

We merken dat er nog vragen leven over de afschermplicht voor particuliere houders van risicovogels (zoals kippen). De landelijke ophok- en afschermplicht is ingesteld om het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen.

Ook voor particuliere houders van risicovogels (hoerderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels) geldt deze maatregel, in heel Nederland. Zij zijn verplicht die dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook dierentuinen en kinderboerderijen zijn verplicht hun risicovogels af te schermen.

 

Hier vindt u de Kamerbrief over de stand van zaken vogelgriep die op 4 november is verstuurd. We sluiten nogmaals af met de oproep tot alertheid.

Het is belangrijk verschijnselen die lijken op vogelgriep zo snel mogelijk worden gemeld bij de NVWA of uw dierenarts.

  • Voor houders van vogels geldt een meldplicht, zij moeten melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreidingen kleiner.
  • Vondsten van dode wilde vogels dienen te worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties.

Wilde vogelmonitoring

Niet alleen de NVWA speelt een rol bij de wilde vogelmonitoring. Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelt dode wilde vogels met verdenking vogelgriep en stuurt deze voor onderzoek naar het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Het Erasmus MC onderzoekt levende wilde vogels op vogelgriep. Via het kaartje Meldingen wilde vogels, krijgt u een landelijk beeld van de vogelsterfte per week.

Meer informatie over waar dit het beste kan is te vinden op de website van de NVWA: Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden? | NVWA

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.