Uitspraak rechtbank Overijssel – Kunstlicht bestrijden vos toegestaan

Uitspraak RECHTBANK OVERIJSSEL Zittingsplaats Zwolle Bestuursrecht zaaknummer: AWB 15/2020 uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen Stichting De Faunabescherming, te Amstelveen, eiseres, en het college van gedeputeerde staten van Overijssel, verweerder. Procesverloop Bij besluit van 15 december 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (hierna: de Faunabeheereenheid Overijssel)…

Lees verder

Reactie NOJG Regio Fryslan op bericht “It Fryske Gea”

TBO “It Fryske Gea” laat in bijgaand bericht http://www.omropfryslan.nl/nijs/fryske-gea-it-prikken-fan-guozze-aaien-helpt-net weten, dat eierprikken niet werkt, echter daarover bestaan meerdere bewijzen van het tegendeel. De NOJG is voorstander van actief ingrijpen door vrijwilligers en TBO’s binnen eigen terreinen om de toename van daar broedende overzomerende ganzen een halt toe te roepen. Het nu…

Lees verder

Toename van vraat van legsels en kuikens weidevogels Overijssel

Vanaf 2016 zijn agrariërs, gebruikers en beheerders verenigd in een agrarisch collectief, verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer, waaronder het weidevogelbeheer. De collectieven en weidevogelbeschermers hebben de afgelopen jaren een toename van vraat van legsels en kuikens geconstateerd, vooral in het Staphorsterveld, de Tolhuislanden en het Lierder- en…

Lees verder

Beschermingsdoelen van Vogel en Habitatrichtlijn staan niet ter discussie

De Nederlandse inzet in de Fitness Check van de Europese Vogel en Habitatrichtlijn is gericht op optimalisatie van de uitvoering, uitgaande van de bestaande Europese natuurdoelen. De inzet van staatssecretaris Van Dam van Economische blijft daar op gericht. De beschermingsdoelen staan voor hem niet ter discussie. Dat schrijft de staatssecretaris…

Lees verder

BERICHT VOOR REEWILDJAGERS WBE HOF VAN TWENTE

Geachte reewildjagers, Aanstaande maandagavond om 20.00 uur worden de loodjes voor de bokkenjacht uitgereikt. De locatie van uitgifte is gewijzigd. De uitgifte vindt niet plaats bij de Pot, maar bij de jachthut van Welmer aan de Dijkerhoekweg 4 te Markelo. Met vriendelijke groet, Martin Verbeek Reewildcommissie WBE de Hof van…

Lees verder

Faunabeheerplan Noord-Brabant verlengd tot 1 juli 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant besloten het Faunabeheerplan 2011-2017 te verlengen van 23 mei tot 1 juli 2017. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming wijzigt het wettelijk kader voor faunabeheer en stelt de Faunabeheereenheid in 2017 een nieuw Faunabeheerplan vast…

Lees verder

Faunafonds is goed voorbereid op terugkeer wolf

wolf pixabay-142173_1280

Alle consulenten van het Faunafonds, onderdeel van BIJ12, zijn sinds deze maand wolvenexperts. Dat houdt in dat zij wolvensporen en schade veroorzaakt door wolven kunnen herkennen en DNA-monsters kunnen nemen. Zij volgden een instructiebijeenkomst bij Alterra en een vijfdaagse cursus in Duitsland. Op deze manier is het Faunafonds goed voorbereid op een eventuele terugkeer van de wolf naar Nederland.

De vijfdaagse cursus werd georganiseerd door het bureau Lupus uit Duitsland, expert op het gebied van wolven. Het Faunafonds onderhoud goede contacten met dit Duitse bureau, met name na de komst van de wolf in Nederland in maart 2015. Daarnaast heeft het Faunafonds een instructie voor het nemen van DNA-monsters van Alterra gekregen.

Dat de wolf hoog op de agenda staat bij het Faunafonds blijkt ook uit 2 studies die in opdracht van BIJ12 unit Faunafonds pasgeleden zijn uitgevoerd. Een studie betrof onderzoek naar effectieve en praktisch uitvoerbare maatregelen ter voorkoming van predatie van vee door wolven en de ander een haalbaarheidsstudie voor de inzet van een kuddewaakhondenteam. Uit deze studies blijkt dat schapenkuddes effectief te beschermen zijn tegen de wolf. Er zijn hiervoor meerdere preventieve middelen beschikbaar.

Ongescheperde schapenkuddes lopen meer risico op aanvallen door de wolf dan kuddes die worden bewaakt door een herder. Omdat dit type kuddes verhoudingsgewijs in Nederland vaker voorkomt dan in het buitenland is nagegaan hoe haalbaar de inzet van een mobiel kuddewaakhondenteam voor de Nederlandse situatie kan zijn. Het Faunafonds beveelt aan om te wachten met het op grote schaal inzetten van preventiemaatregelen, maar wel alvast een proef te draaien en zo ervaring op te bouwen met die systemen die zich in het buitenland bewezen hebben. Een andere aanbeveling is om in een educatiepilot schapenhouders alvast te laten wennen aan kuddewaakhonden en daarvoor een of meerdere locaties te kiezen waar al ervaring bestaat met schade door honden.

Het doel van de studies was om inzicht te krijgen welke middelen effectief en praktisch toepasbaar zijn in een Nederlands veeteeltsysteem om vee tegen wolvenpredatie te beschermen. Met daarbij specifiek de vraag of de inzet van een kuddewaakhondenteam in Nederland in de toekomst ook een optie zou kunnen zijn als preventieve maatregel. De rapporten en de opgeleide consulenten bieden een goede basis voor het Faunafonds als kennis- en adviescentrum voor schade veroorzaakt door de wolf.

De rapporten Preventie predatie van vee door wolven en Haalbaarheidsstudie mobiel kuddewaakhondenteam zijn te vinden op de website van BIJ12.

bron: BIJ12/Faunafonds, 18/03/16

DWHC nieuwsbrief maart 2016

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van dit jaar met  een selectie uit onlangs verschenen berichten op onze website die voor de mensen in het veld  belangrijk zijn, met een link naar het bericht voor meer informatie. Website geheel vernieuwd De website van DWHC is geheel vernieuwd. Het meldformulier is aangepast.…

Lees verder

Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen

Datum    9 maart 2016 Betreft    Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Leenders en Van Dekken (beiden PvdA) over het aanbieden van jachtarrangementen in Nederland (kenmerk 2016Z02223, ingezonden 3 februari 2016). 1 Heeft u mogelijkheden, nu uit…

Lees verder

Provincie Gelderland stemt in met faunabeheerplan voor knobbelzwanen

De provincie Gelderland stemt definitief in met het faunabeheerplan Knobbelzwaan 2015-2020 van de faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het ontheffingsbesluit om de schade te bestrijden op onderdelen aangepast. In het faunabeheerplan staat waar en hoe schade door knobbelzwanen aan landbouwgewassen wordt beperkt. In gebieden met veel…

Lees verder