Provincie Flevoland neemt advies commissie Van Geel over Oostvaardersplassen over

Provinciale Staten Flevoland hebben besloten het advies van de commissie Van Geel over het beheer van de Oostvaardersplassen over te nemen. Dat betekent dat aantal grote grazers wordt teruggebracht tot 160 runderen, 450 Konikpaarden en 490 edelherten om de variëteit aan vegetatie weer te laten toenemen. Vanaf 2019 blijft de populatie op maximaal 1500 grote grazers. De uitvoering van het Natura 2000-beheerplan krijgt topprioriteit.

Het integrale advies van de commissie Van Geel dient als beleidskader voor het beheer van het gebied. Het gebied de Oostvaardersplassen vormt een belangrijk natuurreservaat voor vogels. Kern van het voorstel is de versterking van het landschap en de natuurwaarden en uitbreiding van mogelijkheden tot recreatie. Zo wordt gewerkt aan een sterk Nationaal Park Nieuw Land, waarvan de Oostvaardersplassen onderdeel zijn.

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Van de 1880 hectare open gebied wordt 500 hectare onder water gezet en wordt 300 hectare aan bosschages geplant, om te komen tot een gevarieerd en halfopen landschap.

  • Het aantal grote grazers wordt teruggebracht tot 160 runderen, 450 Konikpaarden en 490 edelherten om de variëteit aan vegetatie weer te laten toenemen. Vanaf 2019 blijft de populatie op maximaal 1500 grote grazers.

  • Er wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen.

  • Het Nationaal Park Nieuw Land wordt het vehikel om het gebied vorm te geven: natuur, landschap, toerisme, recreatie, communicatie en educatie.

  • De ontwikkeling van de Natura 2000-doelstellingen worden nauwgezet in de gaten gehouden, om het beleid tijdig te kunnen bijstellen.

Natura 2000
De Oostvaardersplassen vormen in de eerste plaats een natuurreservaat voor vogels. De uitvoering van het Natura 2000-beheerplan krijgt prioriteit. Om de Natura 2000-doelstellingen te behalen en zo de Oostvaardersplassen te bewaren als belangrijk gebied voor vele soorten vogels, wordt grasland onder water gezet. Afname van het aantal grote grazers naar 1100 is volgens de commissie Van Geel nodig om de vegetatie in het kerngebied de tijd te geven te herstellen van de overbegrazing van afgelopen jaren. De aantallen grote grazers worden daarna nauwgezet in de gaten gehouden, zodat Staatsbosbeheer en provincie snel kunnen reageren op waargenomen ontwikkelingen.

Verplaatsen en afschot
Door de afname van de begrazingsdruk kan het gras herstellen. Dit betekent dat nog dit jaar de kuddes moeten worden verkleind met minimaal 980 edelherten en 180 konikpaarden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden die worden verkend in een onderzoek in opdracht van de provincie. De paarden worden zoveel mogelijk elders geplaatst in de provincie, Nederland of in het buitenland. Edelherten zijn minder gemakkelijk te verplaatsen. De mogelijkheid van afschot wordt door de provincie dan ook niet uitgesloten.

Financiën
Voor het nieuwe beheer is een extra investering van ongeveer 15 miljoen euro nodig, verspreid over een aantal jaren. Het advies van de commissie Van Geel om hiervoor een investeringsfonds op te richten nemen Provinciale Staten over. Zodoende kunnen andere overheden als gemeenten en het Rijk en ook private partijen een bijdrage leveren aan het beheer. Bijdragen van het Rijk en gemeenten zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de nieuwe toekomst van de Oostvaardersplassen.

bron: Provincie Flevoalnd, 11/07/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.