Provincie Friesland wil verder met vangen van steenmarters voor bescherming van weidevogels

De provincie Friesland is overtuigd van het nut van het vangen en doden van steenmarters om op die manier nesten van weidevogels extra te beschermen. Het provinciebestuur wil de proef die daarvoor loopt bij Aldeboarn daarom graag uitbreiden naar vier nieuwe locaties.

De provincie Friesland deed in 2017 onderzoek naar de predatie van kuikens van weidevogels door de steenmarter. In het experiment bij Aldeboarn mochten 15 steenmarters worden gevangen en gedood worden. Omdat het een beschermde diersoort betreft werd daar een ontheffing voor verleend in het kader van de Flora- en faunawet.

De evaluatie van de proef is nog niet helemaal afgerond, maar de pilot lijkt succesvol. In november verschijnt het eindrapport. De provincie heeft al bij het ministerie van LNV subsidie aangevraagd om de pilot een vervolg te geven en uit te breiden. In welke gebieden dat zal gebeuren ligt nog niet vast.

bron: Friesch Dagblad, 18/10/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.