Provincie Gelderland stemt in met faunabeheerplan voor knobbelzwanen

Knobbelzwanen-pixbay-274448_1280De provincie Gelderland stemt definitief in met het faunabeheerplan Knobbelzwaan 2015-2020 van de faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het ontheffingsbesluit om de schade te bestrijden op onderdelen aangepast. In het faunabeheerplan staat waar en hoe schade door knobbelzwanen aan landbouwgewassen wordt beperkt. In gebieden met veel knobbelzwanen en belangrijke schade aan de landbouw mag de faunabeheereenheid verschillende maatregelen inzetten.

Naast preventieve maatregelen met verjagingsmiddelen en het verstoren van nesten kan ook afschot met het geweer plaatsvinden. De FBE onderbouwt iedere 5 jaar opnieuw in het faunabeheerplan waar deze aanpak in Gelderland nodig is. Ook is in het faunabeheerplan en in verleende ontheffing vastgelegd onder welke voorwaarden die aanpak kan plaatsvinden, zodat het voortbestaan van de knobbelzwaan in Gelderland niet in gevaar komt.

Verantwoordelijkheid grondgebruikers
De provincie bewaakt de instandhouding van diersoorten en toetst op hoofdlijnen of de afweging van belangen goed heeft plaatsgevonden. Het faunabeheer zelf is geen taak van de overheid. Schadebestrijding is een verantwoordelijkheid die ligt bij grondgebruikers (eigenaren, pachters, terreinbeheerders, enzovoorts). Namens de grondgebruikers voeren de jachthouders het faunabeheer uit binnen het werkgebied van de Wildbeheereenheid. De FBE coördineert en faciliteert deze uitvoering op planmatige wijze.

Rol faunabeheereenheid en provincie 
Elke 5 jaar stelt de FBE faunabeheerplannen op en is houder van de daarop gebaseerde ontheffingen, aanwijzingen en vergunningen. De FBE rapporteert over de uitvoering van haar maatregelen aan de provincie en de provincie houdt toezicht op naleving van de betreffende voorschriften.

bron: Provincie Gelderland, 09/03/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.