Provincie Groningen heeft op 11 juli het faunabeheerplan jachtsoorten en landelijk vrijgestelde diersoorten goedgekeurd

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 11 juli het Faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten goedgekeurd.
I.v.m. de publicatie op zaterdag 15 juli zal het besluit vanaf zondag 16 juli in werking treden.
Dit betekent dat vanaf maandag 17 juli dan weer volledig gebruik kan worden gemaakt van de landelijke vrijstelling in de provincie Groningen.
(zwarte kraai, kauw, Canadese gans, houtduif, vos en konijn)

FBE Groningen

J.Rosing


Groningen, 11 juli 2017 Dossiernr. : KI 084 Documentnr. : 2017-063519/28/A.23

Verzonden ; ‘f 1 JULI 2017

Gelet op artikel 3.12, zevende lid, van de Wet natuurbescherming, artikel 3.1 van het Besluit natuurbescherming, artikel 3.1 en 3.2 van de Regeling natuurbescherming, Hoofstuk 5 en artikel 9.1 van de Verordening natuurbescherming provincie Groningen;

Gelezen

het verzoek van 19 mei 2017 van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen (hierna; faunabeheereenheid) tot goedkeuring van de paragraaf jacht en vrijgestelde soorten van FBP 2014-2019;

Gehoord

de mening van Provinciale staten, zoals kenbaar gemaakt tijdens de commissievergadering Ruimte, Natuur en Leefbaarheid d.d. 14 juni 2017 en de Provinciale Statenvergadering d.d. 5 juli 2017;

Overwegende

dat wij de Stichting faunabeheereenheid Groningen erkennen als samenwerkingsverband van jachthouders, ten behoeve van beheer en de bestrijding van schade aangericht door in het wild en in de Wet natuurbescherming als zodanig benoemde voorkomende wilde dieren;

dat op basis van artikel 3.12, eerste lid, van de Wet natuurbescherming [beheer van populaties], jacht en schadebestrijding door grondgebruikers plaatsvindt overeenkomstig een faunabeheerplan;

dat de bestrijding van schade aangericht door Canadese gans, de houtduif, de kauw op basis van artikel 3.1 Besluit natuurbescherming in samenhang met artikel 3.1 Regeling natuurbescherming voor de bestrijding van schade landelijk is vrijgesteld;

dat de voornoemde vrijstelling ingevolge artikel 3.1, vijfde lid, in combinatie met artikel 3.2 Regeling natuurbescherming uitsluitend geldt indien een faunabeheerplan overeenkomstig artikel 3.12, eerste, derde tot en met zesde lid, van de Wet natuurbescherming is vastgesteld en overeenkomstig artikel 3.12 zevende lid, van de Wet natuurbescherming is goedgekeurd;

dat in het faunabeheerplan passende en doeltreffende maatregelen ter bestrijding van schade dienen te worden opgenomen;

dat ten behoeve van een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer het faunabeheerplan wordt onderbouwd door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is;

dat bij en krachtens de Wet natuurbescherming regels zijn gesteld omtrent de eisen waaraan faunabeheerplannen moeten voldoen;

dat de faunabeheereenheid te kennen heeft gegeven de wildbeheereenheden de gelegenheid te hebben gegeven ten aanzien van de paragraaf jacht en vrijgestelde soorten op 13 januari 2017 schriftelijk hun mening kenbaar te maken en op 27 februari 2017 tijdens een plenaire vergadering te hebben gehoord;

Besluiten 

1. De Aanvulling op het Faunabeheerplan Groningen 2014-2019, paragraaf jacht en vrijgestelde soorten op basis van de Wet natuurbescherming, ingediend 19 mei 2017, van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen goed te keuren;

2. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na de bekendmaking van dit besluit;

3. Het besluit te laten gelden vanaf inwerkingtreding tot 20 november 2019. 

Groningen, 11 juli 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

voorzitter.

secretaris.

Zie  de bijlage voor het gehele besluit en de bijlagen20170711 afschrift besluit goedkeuring faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.