• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Noord-Brabant investeert in beter beheer wilde zwijnen

De provincie Noord-Brabant investeert in een beter beheer van de wilde zwijnen. Het beleid wordt verduidelijkt en er komt extra financiële steun voor de faunabeheereenheid en onderzoek. De provincie stelt een stimuleringsbudget van 150.000 euro beschikbaar. Voorwaarde is dat de andere partijen die medeverantwoordelijk zijn daar eenzelfde eigen bijdrage bijleggen waardoor er een financiële impuls van 300.000 euro ontstaat.

De afgelopen 10 jaar is de populatie wilde zwijnen in Noord-Brabant toegenomen. De faunabeheereenheid (FBE), waarin jagers, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samenwerken om het faunabeheer in Brabant op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven, heeft zich beraden op de wijze waarop het beheer van de wilde zwijnen kan worden verbeterd. Met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in België in september 2018 is dat des te urgenter geworden.

Nadat de FBE in oktober 2018 al een tussenadvies had uitgebracht, heeft zij eind januari het eindadvies aangeboden. Het advies bevat een groot aantal aanbevelingen die gericht zijn aan de vele bij het faunabeheer betrokken partijen. Een aantal aanbevelingen was ook aan de provincie gericht, waaronder de vraag om het beleid te verhelderen en de vraag om een bijdrage in kosten van onderzoek en beheer.

Gebiedsaanpak centraal in beleid
Het wild zwijn is een beschermde diersoort. Daarom zijn in Gelderland en Limburg gebieden aangewezen waar de zwijnen vrij kunnen leven. Buiten deze gebieden, en dus ook in Noord-Brabant, gelden géén instandhoudingsverplichtingen. In Brabant mogen dus alle zwijnen worden geschoten, maar dat is geen verplichting en in de praktijk ook uiterst moeilijk realiseerbaar.

Alle betrokken partijen moeten er via een gebiedsaanpak samen voor zorgen dat er geen overlast en schade door wilde zwijnen optreedt. En dat het risico op de introductie van besmettelijke dierziekten zo laag mogelijk is. De gebiedsaanpak moet ook er ook voor zorgen dat de soort zich niet verder verspreidt over Brabant en dat de dichtheden in de genoemde gebieden zodanig worden beperkt dat migratie naar omliggende gebieden uitblijft. De mogelijkheden om vangkooien in te zetten, is verruimd.

bron: Provincie Noord-Brabant, 27/02/19

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.