Provincie Noord-Holland keurt Faunabeheerplan 2017- 2023 goed

Tien diersoorten die veel schade veroorzaken mogen, onder voorwaarden, zonder ontheffing bestreden worden in Noord-Holland.

Het gaat om;

 • houtduif,
 • konijn,
 • kauw,
 • vos,
 • zwarte kraai,
 • ekster,
 • Vlaamse gaai,
 • knobbelzwaan,
 • meerkoet en
 • de spreeuw.

Faunabeheereenheid Noord-Holland

Nieuwsbrief 20 juli 2017

Goedkeuring GS Noord-Holland | Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017-2023

Provincie keurt Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017-2023 goed

 

De provincie Noord-Holland beschermt alle in het wild voorkomende planten en dieren. Slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden wordt deze  bescherming opgeheven en kan er zo nodig beheer plaatsvinden.

De Wet Natuurbescherming staat toe dat dieren weggejaagd mogen worden van de plek waar ze schadeveroorzaken. Daarvoor is toestemming nodig van de provincie. Voordat de provincie die toestemming geeft, moet de noodzaak aangetoond worden en moet duidelijk zijn waar, wanneer en op welke manier de dieren weggejaagd mogen worden. Wanneer een bepaalde diersoort in het hele land of in de hele provincie voor overlast zorgt, kan het Rijk of de provincie bestrijding, ter voorkoming van schade, ook toestaan zonder dat daar iedere keer een ontheffing voor nodig is. Dit zijn de zogenaamde ‘vrijgestelde soorten’. Ook voor de bestrijding van deze soorten is een zorgvuldige onderbouwing nodig.

In het Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017 – 2023 van de Faunabeheereenheid, is die onderbouwing opgenomen voor elf vrijgestelde soorten. Het gaat daarbij om houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai, ekster, gaai, knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw en wilde eend. De provincie heeft het plan getoetst aan de wet en aan de aanvullende eisen die de provincie stelt. Voor tien soorten is het plan goedgekeurd, soms met een kleine aanpassing. Voor wilde eend vinden Gedeputeerde Staten de onderbouwing nog onvoldoende en is aan de Faunabeheereenheid Noord-Holland gevraagd om extra informatie te leveren.

De schade veroorzaakt door de overige tien diersoorten uit het FBP mag , onder voorwaarden, op basis van een vrijstelling bestreden worden in Noord-Holland. Het gaat daarbij om houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai, ekster, gaai, knobbelzwaan, meerkoet en de spreeuw.

Tevens is de uitoefening van de jacht op de vijf jachtsoorten hiermee mogelijk gemaakt. Ook is het voorgestelde beheer van smient en nijlgans goedgekeurd. Echter, de uitvoering hiervan is nog afhankelijk van nadere procedures.

Met deze goedkeuring is tot en met 18 juli 2023 voorzien in de uitoefening van jacht en beheer en schadebestrijding voor de in dit faunabeheerplan behandelde soorten.

Het Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017 – 2023 en het GS-Besluit van 18 juli 2017 staan ter inzage op de website van de Faunabeheereenheid Noord-Holland.

Uitvoering Faunabeheer

Wat betekent deze goedkeuring voor de uitvoering van het faunabeheer in Noord-Holland?

Samenvattend betekent dit dat beheer, schadebestrijding en de uitoefening van de jacht in Noord-Holland voor de in het faunabeheerplan genoemde 15 soorten grotendeels is geregeld.

Hieronder volgt een uitleg per categorie van soorten, voorzien van de uitzonderingen en bijzonderheden op basis van het GS besluit. Daarbij gaat het natuurlijk vooral om die zaken waarvoor goedkeuring onthouden is en om uitvoering waarvoor nog een volgende stap gezet dient te worden bijvoorbeeld omdat er eerst nog een ontheffingsaanvraag gedaan moet worden.

Landelijk vrijgestelde soorten

Door de goedkeuring van dit Faunabeheerplan is bestrijding van gewasschade mogelijk – conform de gestelde regels voortkomend uit de Wet natuurbescherming – op de soorten:

 • houtduif,
 • konijn,
 • zwarte kraai,
 • kauw en
 • vos.

 

NB: Het tijdelijk afschotverbod op de soorten houtduif, zwarte kraai, kauw en konijn is hiermee dus opgeheven.

Beheer op basis van ontheffing: gedeeltelijke goedkeuring vossenbeheer

 

GS hebben, in afwijking van het Faunabeheerplan, besloten om de periode waarbinnen de vos m.b.v. kunstlicht kan worden bestreden te beperken van 1 februari tot 1 juni. De uitvoering van dit beleid is afhankelijk van een aanvullende ontheffingsaanvraag. Het FBE bestuur zal zich nog nader beraden over de nu in te nemen positie.

Provinciaal vrijgestelde soorten

Door de goedkeuring van dit Faunabeheerplan is bestrijding van gewasschade mogelijk – conform de gestelde regels voortkomend uit de provinciale Verordening vrijstelling soorten – op de soorten:

 • knobbelzwaan,
 • meerkoet,
 • spreeuw,
 • gaai en
 • ekster.

 

NB: Het tijdelijk afschotverbod op de spreeuw is hiermee dus opgeheven.

Vrijstelling wilde eend niet goedgekeurd

Aangezien GS goedkeuring heeft onthouden aan het gebruik van de provinciale vrijstellling voor de wilde eend is het beheer bij dreigende schade op graan in de periode van 1 juli tot 15 augustus niet meer toegestaan. Er bestaat wel de mogelijkheid om hiervoor een ontheffing aan te vragen.

Het FBE bestuur zal zich nog nader beraden over de nu in te nemen positie. NB: De wilde eend is in Noord-Holland dus alleen als jachtsoort bejaagbaar.

 

Jacht mogelijk op de vijf jachtsoorten

Door de goedkeuring van dit Faunabeheerplan is de uitoefening van de jacht mogelijk – conform de gestelde regels in de Wet natuurbescherming – op de soorten: wilde eend, haas, fazant, houtduif en konijn.

 

Beheer op basis van ontheffing

 • Smient

 

Het in het faunabeheerplan voorgestelde beheer van de smient is eveneens goedgekeurd. Echter voordat dit tot uitvoering kan komen, dient de faunabeheereenheid hiervoor eerst ontheffing aan te vragen bij GS. Het FBE bestuur zal hierover nog nader besluiten.

 

Overige ontheffingsaanvragen

Het faunabeheerplan geeft voor bepaalde soorten aanvullende middelen e.d. aan. Deze wensen zijn onderhevig aan nadere ontheffingsaanvragen vanuit de FBE. Het FBE bestuur zal hierover nog nader besluiten.

In het faunabeheerplan wordt voorgesteld om voor het beheer van haas en konijn aanvullende middelen (zoals kunstlicht, restlicht en/of warmtebeeldversterker en geluiddemper) op of bij het geweer in te zetten. Hiervoor stellen GS dat de Faunabeheereenheid een aanvullende ontheffing dient aan te vragen.

 

In het faunabeheerplan wordt voorgesteld om bij het beheer op bepaalde soorten in bepaalde uitvoeringsperioden en van bepaalde middelen, w.o. gebruik van lokvogels (zwarte kraai en kauw) zonder gesloten pootring, kunstmatige lichtbronnen, geluiddempers, jachtvogels en luchtbuksen, gebruik te willen gaan maken. Ook hiervan stellen GS dat een nadere onderbouwing m.b.t. noodzaak en effectiviteit en ontheffingsaanvraag desgewenst noodzakelijk is.

 

M.a.w. voordat deze uitvoering kan plaatsvinden dient de Faunabeheereenheid hiervoor eerst ontheffing aan te vragen bij GS. Het FBE bestuur zal hierover nog nader besluiten.

NB: De huidige, lopende ontheffingen blijven beschikbaar tot einde looptijd voor zover de vrijstellingen daar niet in voorzien en zolang deze ontheffingen niet officieel zijn ingetrokken door GS en/of zijn geschorst door een juridische uitspraak.

 

Beheer op basis van opdracht 

 • Beheer nijlgans nog niet mogelijk

Het in het faunabeheerplan voorgestelde beheer van de nijlgans is eveneens goedgekeurd. Dit is afhankelijk van een opdracht die GS hiertoe kunnen verstrekken. Wij verwachten dat GS te zijner tijd een opdracht zullen geven voor het beheer van de nijlgans.

 

Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij:

Faunabeheereenheid Noord-Holland

Adres: Spaarne 17, 2011 CD HAARLEM

Telefoon: 023 2100 223

E-mail: info@fbenoordholland.nl

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.