Provincie Utrecht wijst winterrustgebieden voor ganzen aan

Op 10 maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht besloten rustgebieden voor ganzen aan te wijzen. De gebieden bieden rust- en foerageerplaats voor de grauwe gans en kolgans in de periode van 1 november tot 1 april en voor de brandgans tot 1 mei. De begrenzing van de rustgebieden is tot stand gekomen in overleg met LTO Noord. Op 1 november is de winterrust ingegaan.

In de rustgebieden mogen winterganzen niet verjaagd worden. Als perceeleigenaren in deze periode schade van de winterganzen ondervinden, ontvangen zij, nadat zij zich bij het Faunafonds hebben gemeld, voor deze gebieden een tegemoetkoming ter hoogte van 100% van de getaxeerde schade. Deze vergoeding wordt aangevuld met een toeslag van 50 euro per hectare met schade per bedrijf. Grondgebruikers in het rustgebied dat aangewezen is voor de brandgans ontvangen daarboven nog 16,66 euro extra per hectare met schade omdat de beperkingen in dit gebied tot 1 mei gelden. De maximale vergoeding kan daarmee uitkomen op 66,66 euro per hectare.

Perceeleigenaren hebben van de provincie Utrecht inmiddels een informerende brief ontvangen met details over de winterrust. De winterrustgebieden voor ganzen in de provincie Utrecht zijn in vergelijking met de afgelopen winter niet gewijzigd en betreffen het Natura 2000-gebied Nederrijn, de Lopikerwaard en het Natura 2000-gebied De Oostelijke Vechtplassen inclusief een zone rondom dit gebied. Onder voorwaarden is jacht, beheer en schadebestrijding toegestaan waarbij altijd de foerageerfunctie van het gebied voor de winterganzen voorop dient te staan. Dit geldt ook voor reguliere agrarische activiteiten. Voor percelen die gelegen zijn aan de rand van of binnen Natura 2000-gebieden kunnen aanvullende beperkingen gelden. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de provincie.

bron: Provincie Utrecht, 09/11/15

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk