Provincie vraagt inwoners om reactie op kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022

In de kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022 zijn de kaders geschetst voor de verschillende onderdelen van het provinciale natuurbeleid. Het is tot 24 september mogelijk om op de kadernota te reageren. Het gaat niet om een formele inspraakprocedure, maar om het informeren over de huidige stand van zaken en de beleidskeuzes van Provinciale Staten. Alle reacties worden gebundeld en bij het advies voor de vaststelling van de Natuurvisie gevoegd.

Gedeputeerde Staten van Zeeland stelden op 31 mei de kadernota Natuurvisie vast. Onderdelen van het provinciale natuurbeleid in deze kadernota zijn: natuurbescherming, natuurbeheer, natuurontwikkeling, natuurherstel, natuurverbreding, natuurbeleving en landschap. De kadernota is aan Provinciale Staten voorgelegd. In de openbare vergadering van 15 juli maakten Provinciale Staten keuzes over de invulling van de verschillende onderdelen van het natuurbeleid. De kaders en beleidskeuzes worden verder uitgewerkt in de definitieve Natuurvisie die 16 december ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

Een reactie op de kadernota kan tot 24 september worden gestuurd aan: secretariaatwbn@zeeland.nl of Provincie Zeeland, afdeling Water, Bodem en Natuur, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, onder vermelding van ‘reactie kadernota Natuurvisie’.

De kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022 is te vinden op de website van de provincie Zeeland.

bron: Provincie Zeeland, 02/08/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.