• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincies gaan alternatief voor tegemoetkomingssysteem faunaschade testen

Datum: 25 februari 2020

Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft op 11 december 2019 ingestemd met het advies van Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade om een test te doen voor een nieuw tegemoetkomingssysteem voor faunaschade. Ook is het IPO-bestuur akkoord met het voorstel om toe te werken naar een meer gebiedsgerichte aanpak van faunaschade.

Lees hieronder de verklaring van het IPO:
Volgens de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade is het huidige beleid voor faunaschade niet prikkelend en consistent genoeg. De raad stelt voor een nieuwe tegemoetkomingssystematiek in te voeren met meer prikkels om schade te voorkomen. Provincies staan positief tegenover de bevindingen in dit advies, maar willen een mogelijk nieuw systeem eerst testen. Dat blijkt uit een besluit dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) in december nam.

Draagvlak creëren
Boeren zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van faunaschade aan hun gewassen. Dat kan bijvoorbeeld door inzet van verjagende middelen en als uiterste maatregel door afschot. Als het doeltreffend voorkomen van faunaschade voor boeren niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat wet- en regelgeving vanuit de overheid bepaalde dieren beschermt, dan komen boeren in aanmerking voor een tegemoetkoming. De tegemoetkoming in faunaschade wordt betaald door de twaalf provincies, het gaat dus om publiek geld. Provincies doen dit enerzijds om faunaschade te compenseren, maar ook om bij boeren draagvlak te creëren voor bescherming van kwetsbare diersoorten.

Om provincies over dit beleid te adviseren is in 2017 de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade ingesteld. In de adviesraad zitten leden vanuit de jacht, landbouw, natuurbescherming, dierenbescherming en wetenschap onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. In het advies “Verbinden en vernieuwen” constateert de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade dat de huidige faunaschaderegeling te weinig positieve prikkels aan boeren geeft om zelf maatregelen te nemen om faunaschade voorkomen. Ook ziet de adviesraad dat de schade en het aantal aanvragen voor een tegemoetkoming toenemen, terwijl draagvlak voor bescherming bij boeren afneemt.

Focus op preventie
Volgens de Maatschappelijk Adviesraad Faunaschade valt er nog veel winst te behalen door de aandacht, energie en middelen te verschuiven naar het voorkomen van de schade vooraf, in plaats van de focus te richten op tegemoetkoming in schade achteraf. Het IPO, dat provincies vertegenwoordigd, deelt deze mening. Daarom hebben zij BIJ12, de uitvoerder van de tegemoetkomingsregeling, opdracht gegeven samen het voorstel van de adviesraad voor een nieuwe tegemoetkomingssystematiek uit te werken en te testen. Het doel is om te komen tot een praktisch uitvoerbare, consistente en prikkelende systematiek die goed uit te leggen en te begrijpen is voor alle betrokkenen.

Meer gebiedsgerichte aanpak
Naast invoering van een nieuw systeem voor tegemoetkoming, adviseert de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade provincies toe te werken naar een meer gebiedsgerichte aanpak van faunaschade. De provincies vinden dat slechts in bepaalde gevallen een landelijke afstemming nodig is, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende soorten als ganzen, wolven of wilde zwijnen. Provincies willen er echter voor waken niet op de stoel van de faunabeheereenheden te gaan zitten. Dit zijn onafhankelijke provinciale samenwerkingsverbanden van boeren, jagers, grondbezitters, terreinbeherende organisaties en andere maatschappelijke organisaties die het planmatige faunabeheer op provinciaal niveau coördineren.

Bekijk hier het IPO-standpunt over het advies ‘Verbinden en vernieuwen

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.