Raad van State laat ontheffing voor afschot van ganzen in Zuid-Holland in stand

In januari 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland een reeks ontheffingen verleend voor het opzettelijk verontrusten en doden van verschillende soorten ganzen en voor het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren en het beschadigen, vernielen, uithalen en wegnemen of verstoren van nesten van die ganzen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland ging daartegen in beroep bij de rechter. De rechtbank Den Haag beoordeelde de bezwaren als ongegrond. Op woensdag 24 oktober heeft de Raad van State de verleende ontheffing ook bij het hoger beroep in stand gelaten.

Het hoger beroep had betrekking op de vraag of de in het faunabeheerplan opgenomen doelpopulaties ten aanzien van de Canadese gans en de kolgans geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van beide soorten. De Canadese gans is aangewezen als beschermde inheemse diersoort, maar richt in heel het land veelvuldig belangrijke schade aan. De provincie kan een ontheffing verlenen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en als geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Daar is volgens Raad van State sprake van.

Ook de kolgans is aangewezen als beschermde inheemse diersoort, maar geldt tevens als een soort die in delen van het land veelvuldig belangrijke schade aanricht. Ook hier moet bij het verlenen van een ontheffing als uitgangspunt gelden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Door de Natuur- en Milieufederatie is naar de mening van de Raad van State onvoldoende gemotiveerd waarom de ontheffing ingetrokken moet worden. Met de opvatting dat de in het Faunabeheerplan opgenomen doelpopulaties geen gunstige staat van instandhouding van de soort borgen is de rechter het niet eens.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de Raad van State.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.