• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Reewildwerkplannen voor 8 werkgebieden Friesland in het slob door opstelling TBO’s

De werkgebied coördinatoren Friesland, geven hierbij uitleg wat er tijdens de laatste FBE Fryslân vergadering (8 september) is gebeurd ten aanzien van de goedkeuring van reewildwerkplannen die zij samen met de betrokken Wbe’s hebben opgesteld .

Zij bedanken de Wbe’s voor de zeer positieve inzet die zij hierin hebben geleverd, de afgelopen periode. De samenwerking hebben zij erg gewaardeerd.

Op 8 september jl. zijn de plannen behandeld tijdens de vergadering van de FBE Fryslân waar de gebiedscoördinatoren bij aanwezig waren.

In feite was er maar één inhoudelijk bezwaar tegen de plannen; afkomstig van de TBO’s. Het bezwaar was gericht tegen de (alle) kaarten met zonering, waardoor de TBO’s de voorliggende gebiedsplannen voor het reewildbeheer niet konden goedkeuren.

Het bezwaar van de TBO’s is, kort gezegd, dat men van mening is dat de kaarten niet of onvoldoende rekening houden met het provinciale beleid. En, om die reden niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

In het bijzonder vinden de TBO’s dat onvoldoende rekening is gehouden met afschotvrije zones (zone 1: “Locaties waar geen afschot gaat plaatsvinden vanwege het ontbreken van een directe relatie met de verkeersveiligheid”, pt. 20 Faunabeheerplan). Volgens de TBO’s zouden meer/andere zones 1 moeten worden ingetekend. Daarbij verwijzen de TBO’s naar het beleid van de Provincie.

De gebiedscoördinatoren hebben tijdens de vergadering erop gewezen dat volgens het Faunabeheerplan, de WBE’s zelf verantwoordelijk zijn voor het intekenen van de zones in hun werkgebieden.

Zij zijn van mening dat de WBE’s zijn die daarvoor verantwoording dragen voor de uitvoering van de werkplannen reewildbeheer voor hun gehele werkgebied en dus niet de TBO’s. Verder hebben zij aangegeven, dat zij als coördinatoren, geen enkele reden hebben om aan te nemen dat de kaarten niet goed zouden zijn ingetekend. Volgens hun zijn de werkplannen ook niet in strijd met het Provinciale beleid, derhalve hebben zij de door WBE’s ingetekende kaarten dan ook ongewijzigd bij de FBE Fryslân ingediend.

Tijdens de vergadering is het FBE bestuur niet tot een oplossing kunnen komen hierdoor zag de FBE zich genoodzaakt om de goedkeuring van de werkplannen door te schuiven naar de eerstvolgende FBE Fryslân vergadering.

De gebiedscoördinatoren wachten daarom tot nader bericht van de Fbe Fryslân af.

Ten aanzien van de werkplannen voor 2021 heeft de FBE Fryslân besloten dat die vooralsnog niet gemaakt hoeven te worden. Eerst wil men de plannen voor 2020 goedkeuren, de gebiedscoördinatoren en de betrokken Wbe’s wachten af.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.