• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Artikel 3.1 WNb

HOOFDSTUK 3. SOORTEN 

§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Artikel 3.1 

  1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
  2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
  3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
  4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
  5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.