• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Artikel 9.7 WNB

Overgangsregeling Jachtexamen

Artikel 9.7

1. Vergunningen en  ontheffingen, verleend krachtens de  Vogelwet 1936,  de  Jachtwet, artikel 25 van de Natuurbeschermingswet of de  Wet  bedreigde uitheemse dier-  en  plantensoorten blijven van  kracht voor de  tijd dat  zij zijn verleend. Artikel  5.4, eerste en  derde lid, is van  toepassing.

2. Artikel  3.28, tweede lid, onderdeel a, is niet  van  toepassing op  degene:

a. aan wie  in de  periode van  1 januari 1977 tot en  met 31 maart 2002 een jachtakte als  bedoeld in de  Jachtwet is uitgereikt;

b. aan wie  in de  periode van  1 april  2002 tot en  met 30 september 2004 een jachtakte is uitgereikt onder het  met gunstig gevolg behalen van  een krachtens de  Jachtwet erkend jachtexamen.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 3.6, is niet  van  toepassing ten  aanzien van  dieren en  planten die uiterlijk op  10 juni  1994 aantoonbaar overeenkomstig de  op  dat  moment geldende regelgeving aan de natuur zijn onttrokken.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.