• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Artikel 3.17 Besluit Wnb – eisen WA verzekering jacht

Artikel 3.17

 1. De verzekering, bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel c, van de wet, is gesloten met een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen.
 2. De verzekering geeft dekking van 1 april tot 1 april van het jaar daaropvolgend en is van kracht voor geheel Nederland.
 3. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor een bedrag van ten minste € 1.000.000,- per gebeurtenis.
 4. De polis, bedoeld in artikel 932 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van de verzekering, bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel c, van de wet bevat in elk geval de volgende gegevens:
  1. naam en adres van de verzekeraar;
  2. naam en adres van de verzekeringnemer;
  3. het polisnummer;
  4. dagtekening en jaar van de ingang en van het einde van de dekking;
  5. de aanduiding van de personen die als verzekerden worden aangemerkt;
  6. het gebied waarin de verzekering van kracht is, en g. het verzekerde bed
 5. De korpschef maakt aantekening van de gegevens, bedoeld in het vierde lid.
 6. De houder van de jachtakte meldt elke wijziging van één van de gegevens, bedoeld in het vierde lid, onmiddellijk aan de korpschef.
 7. De korpschef verstrekt op verzoek schriftelijke inlichtingen over de nakoming van artikel 3.26, eerste lid, aanhef in samenhang met onderdeel c, van de wet voor zover deze blijken uit de bijgehouden aantekeningen, bedoeld in het vijfde lid, aan:
  1. Onze Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
  2. de personen belast met de opsporing van de bij of krachtens de wet strafbaar gestelde feiten, en
  3. hen die aannemelijk maken dat zij betrokken zijn bij schade die grond kan opleveren voor toepassing van artikel 3.29 van de wet.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.