Praktijkvragen Jacht Wet natuurbescherming

 

ONDERWERPEN

Onderwerp Vraag Antwoord Wetsartikel Wnb
Trendtellingen t.b.v faunabeheerplan Ben ik als jachthouder verplicht trendtelling die de faunabeheereenheid organiseert in samenwerking met de Wbe uit te voeren. U bent verplicht het faunabeheerplan uit te voeren, daarbij horen volgens ons ook de uitvoering van de trendtellingen  ten behoeve van een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer hiermee wordt het faunabeheerplan onderbouwd door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is. Artikel 3.12 lid 5
Uitvoering faunabeheerplan  Ben ik als jachthouder verplicht om het faunabeheerplan volledig uit te voeren.  Ja dat bent U als jachthouder. Artikel 3.14 lid 1 en  geeft  hierover het navolgende aan: Jachthouders met een jachtakte organiseren zich met anderen in een wildbeheereenheid, die de rechtsvorm van een vereniging heeft, ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan en om te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in samenwerking met en ten diensten van grondgebruikers of terreinbeheerders.Art 3.12 lid 1 Het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht geschieden overeenkomstig het faunabeheerplan. Dit betekent dat alle vormen van jacht, beheer en schadebestrijding op basis van het faunabeheerplan door de jachthouders dienen te worden uit gevoerd. Artikel 3.14 lid 1 Art 3.12 lid 1
Minimale leeftijd jachtexamen met geweer Wat is de minimale leeftijd dat je een jachtexamen kunt doen voor de jacht met het geweer? Voor het praktijkexamen dien je op de dag van het praktijkexamen minimaal 16 jaar of ouder te zijn omdat je dan geen praktijk examen met het geweer mag doen. Voor het theoretisch gedeelte staat geen leeftijd genoemd.

Voor een jachtakte moet je tenminste 18 jaar of ouder zijn.

 • Examenreglement 2017
Aanvraagprocedure jachtakte Gaat de aanvraagprocedure voor een jachtakte ook wijzigingen Ja, dit geldt vooral voor de jachthouders met een jachtakte deze moeten nu ook kunnen aantonen bij de aanvraag van hun jachtakte, dat ze lid zijn van een Wbe, dit geldt alleen voor de jachthouders die als samenwerkende jachthouder lid zijn van een Wbe en waar dus de Wbe geen jachthouder is.

Hiervoor hebben wij een nieuw formulier gemaakt dat de Wbe verstrekt aan haar zelfstandige jachthouders, waarin zij aangeeft dat de betrokken jachthouder lid is van hun Wbe. Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders

Daar waar de Wbe de jachthouder is (inbreng jachtrechten) is de Toestemming WBE buiten gezelschap art3.20 lid 4 WNb  voldoende om een jachtakte aan te vragen.

Artikel 3.14 lid 1 Wnb
Verplicht lidmaatschap jachthouder met een jachtakte bij een Wildbeheereenheid. Moet ik mij als jachthouder aansluiten bij een Wildbeheereenheid voor 1 januari 2017? Ja, Dat is verplicht. De wet geeft hiervoor aan:

 1. Jachthouders met een jachtakte organiseren zich met anderen in een wildbeheereenheid, die de rechtsvorm van een vereniging heeft, ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabe- heerplan en om te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. Ook grondgebruikers en terreinbeheerders kunnen lid worden van de vereniging.
 2. Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden als bedoeld in het eerste lid voldoen. Deze regels hebben in elk geval betrekking op:
  1. de omvang en begrenzing van het gebied waarover zich de zorg van de wildbeheereenheid kan uitstrekken, en
  2. de gevallen waarin en voorwaarden waaronder jachthouders zijn uitgezonderd van het eerste lid.
art.3.14 lid 1 Wnb
Verplichte afschotregistratie door jachthouder. Ben ik verplicht om alle afschot gegevens te registreren? Ja, dat bent U verplicht  art 3.13 lid 1 Wnb geeft hierover het navolgende aan:Jachtaktehouders verstrekken aan de desbetreffende faunabeheer- eenheden gegevens over de aantallen dieren, onderscheiden naar soort, die zij hebben gedood.  art 3.13 lid 1 Wnb
Jacht in natura 2000 gebieden Is nu bij de invoering van de Wet natuurbescherming jacht in Natura 2000 gebieden toegestaan?
Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is de wettelijke beperking voor het uitoefenen van jachtrechten in Natura 2000 gebieden vervallen.Uit de memorie van toelichting p237 van de Wnb, blijkt inderdaad dat, anders dan in de ffw, in de nieuwe wet het jagen in natura 2000 gebieden wel is toegestaan. Veelal dient de provincie dit in te vullen. Er zijn amendementen ingediend in een poging de jacht alsnog te verbieden in deze gebieden, maar die amendementen zijn niet aangenomen. In de uiteindelijke wet is het verbod uit de ffw dn ook niet overgenomen. Het hangt van de lokale (provincie) beheerplannen af in hoeverre het jachtrecht, het beheer en de schadebestrijding mag worden uitgevoerd.

Verstoring van doelsoorten natura 2000 gebiedVoor handelingen die gepaard gaan met jacht in deze gebieden gelden nog enkele andere wettelijke regels. De belangrijkste regel is dat de jager zelf een ‘eerste beoordeling’ moet doen of zijn manier en intensiteit van jagen niet zal leiden tot een grote verstoring van de doelsoorten waarvoor het betreffende Natura 2000 gebied is aangewezen. Indien hij of zij daar vergunningvrij wil jagen, is het belangrijk dat de jager de wijze van jagen zodanig aanpast dat het Natura 2000 gebied niet zijn waardevolle functie voor die doelsoort verliest. (op basis van een verklaring geen bezwaar van het bevoegde gezag of op basis van een verleende vergunning)

Memorie van Toelichting wet natuurbescherming blz 237: [sg_popup id=”1″ event=”click”]Jacht in Natura 2000-gebieden[/sg_popup]
Wildsoorten en hun jachtseizoen Welke wildsoorten zijn aangewezen in de Wet natuurbescherming en wanneer is de jacht hierop geopend? De wildsoorten die in de Wet natuurbescherming art 3.20 zijn aangewezen zijn;

Fazant, Haas, Houtduif, Konijn en wilde Eend

De jachtseizoenen hiervoor zijn geopend zoals aangegeven in art 3.5 van de Regeling Wnb

 • fazantenhaan: van 15 oktober tot en met 31 januari;
 • fazantenhen: van 15 oktober tot en met 31 december;
 • haas: van 15 oktober tot en met 31 december;
 • houtduif: van 15 oktober tot en met 31 januari;
 • konijn: van 15 augustus tot en met 31 januari;
 • wilde eend: van 15 augustus tot en met 31 januari.
art 3.20 Wnb en art 3.5 regeling Wnb
 Jacht, beheer en schadebestrijding Wat is het verschil tussen jacht, en beheer en schadebestrijding? Jagen vindt plaats vanuit het oogpunt van benutting in bejaagbaar jachtveld dat voldoet aan de 40 ha eis. De Wet natuurbescherming benoemt nog slechts vijf diersoorten als wild waarop in beginsel gejaagd zou kunnen worden . Dit gebeurd op basis van een jachthuurovereenkomst (art 3.23 Wnb) er is dan ook sprake van een jachtveld volgens de Wn.

Wanneer dieren belangrijke schade toebrengen aan bijvoorbeeld  landbouwgewassen, gewas, vee, visserij of wateren of aan gebouwen (steenmarters), sport- en industrieterreinen, dan kunnen deze dieren verjaagd worden of, indien noodzakelijk, gedood worden op basis van de toestemming grondgebruiker (art 3.15 lid 7), dit is schadebestrijding. Hiervoor is wel een vrijstelling of ontheffing nodig. Het gaat namelijk om beschermde soorten. Ook voor het verjagen en doden van de wildsoorten buiten het geopende jachtseizoen is een vrijstelling (art 3.15 en 3.16 ), aanwijzing bijvoorbeeld exoten (art 3.18)of ontheffing (art 3.17) nodig. Daarnaast kan het uit het oogpunt van populatiebeheer nodig zijn om afschot te plegen zoals bijvoorbeeld reewild, edelhert en wildzwijn.Bevoegd gezag voor beheer en schadebestrijding is de provincie, die hiervoor ontheffingen verleend aan de Faunabeheereenheden, die deze dan mogen doorgeven aan wildbeheereenheden of individuele jagers en grondgebruikers.Voor het beheer en schadebestrijding heb je altijd de toestemming grondgebruiker (art 3.15 lid 7 Wnb)nodig en voor het gebruik van een geweer geldt ook de 40 ha regeling.

art 3.23 Wnb art 3.15 en 3.14,3.183.17 Wnb

Welke eisen voor een jachtveld gelden bij jacht en bij beheer, schadebestrijding voor een jachtveld?

  De 40 ha regeling zoals aangeven in het Besluit Natuur art 3.12 Bn
Jagen, beheer en schadebestrijding op koningsdag Mag ik jagen of beheer en schade bestrijden op Koningsdag Ja, dat mag volgens (art 3.6 Besluit Wnb) hier staan de dagen dat het verboden is te jagen;

Art 3.6  Lid 2 Besluit Wnb: Het is verboden om de jacht uit te oefenen op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede paas- en pinksterdag, de beide kerstdagen en de Hemelvaartsdag.

Echter met een ontheffing mag ook op zon- en feestdagen aan beheer en schadebestrijding worden gedaan.

art 3.6 lid 2 Besluit Wnb
Duur jachthuurovereenkomst Duur jachthuurovereenkomst Voor een periode tussen zes en twaalf jaar. De Wet natuurbescherming staat toe dat een jachthuurovereenkomst wordt afgesloten voor minimaal 6 jaar en maximaal 12 jaar. Huurder en verhuurder mogen deze periode zelf invullen. Wederverhuur kan korter zijn dan de looptijd van de originele Jachthuurovereenkomst en is dus niet gebonden aan de minimum duur van 6 jaar.

In de huurovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, art 3.23 onderdeel d, kan niet worden afgeweken van artikel 226, eerste, tweede en derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Zij bevat geen beding van optie of verlenging.

artikel 3.23, lid 5, 
Ruilverkaveling/landinrichtingsproject? Hoe moet ik handelen met mijn jachthuurovereenkomsten bij een op handen zijnde ruilverkaveling/landinrichtingsproject? Heeft u met de verhuurder van de jacht van te voren afgesproken dat de overeenkomst eindigt op het tijdstip dat de eigendom van de betrokken grond bij het passeren van de akte van toedeling in andere handen overgaat, dan vervallen uw jachtrechten op deze grond(en).

Bij het aangaan van een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 3.23, eerste lid, onderdeel d, van de wet mag worden bedongen dat, indien enige onroerende zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft, wordt opgenomen in een ruilakte als bedoeld in artikel 81, eerste lid, van de Wet inrichting landelijk gebied, en deze akte voor het einde van de duur van de overeenkomst in de openbare registers is ingeschreven, de huurovereenkomst, voor zover het die zaak betreft, eindigt met ingang van de datum waarop deze akte is ingeschreven.

Heeft u een dergelijke afspraak niet gemaakt dan geldt 3.23 Wnb, dat bepaalt dat bij eigendomsoverdracht van de grond, de jachthuurovereenkomst in stand blijft.U kunt dit dus zelf van te voren schriftelijk regelen.

art 3.23 Wnb en 3.8 B-Wnb
Gebruik jachthuurovereenkomsten Kan de politie bij het uitgeven van jachtaktes eisen welke jachthuurcontracten moeten worden gebruikt? Neen, elke overeenkomst kan worden gebruikt, indien aan de eisen gesteld bij of krachtens de wet wordt voldaan. De jachthuurovereenkomsten van de NOJG voldoen geheel aan deze eisen. zie:Standaard-jachthuurcontract- art. 3.23 Wnb
Eisen aan gebruik geweer en jachtveld en bij het gebruik geweer bij beheer en schadebestrijding In de Wet natuurbescherming is v.w.b. de eisen bepaald de wet zelf en in het Besluit Wet natuurbescherming Een jachtveld aan een aantal eisen voldoen voordat men er met een geweer mag jagen, beheer of schadebestrijden.Een jachtveld als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, van de wet, heeft: een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 40 hectare, per jachthouder die in zijn hoedanigheid als jachthouder gerechtigd is tot het uitoefenen van de jacht in dat jachtveld, en zodanige afmetingen dat in het jachtveld een cirkel met een straal van ten minste 150 meter kan worden beschreven.

Art 3.12 Besluit wet natuurbescherming  geeft bij de berekening van de oppervlakte, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, worden niet meegerekend:

 • gronden die zijn gelegen op een afstand van meer dan 350 meter van het middelpunt van een cirkel met een straal van 150 meter die het dichtst bij die gronden in het jachtveld kan worden beschreven;
 • andere gronden dan die, bedoeld in onderdeel a, die van het middelpunt, bedoeld in onderdeel a, uit in rechte lijn slechts bereikbaar zijn over grond die tot een ander jachtveld behoort
 • openbare, verharde verkeerswegen, niet zijnde grindwegen;
 • begraafplaatsen, en
 • bebouwde kommen van de gemeenten als bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van de wet en onmiddellijk aan die kommen grenzende terreinen.
 • Als afzonderlijke jachtvelden worden beschouwd, ook ingeval zij grenzen aan gronden waarop het aan dezelfde persoon of personen is toegestaan om de jacht uit te oefenen:
 • gronden als bedoeld in het derde lid, onderdelen a of b;
 • delen van gronden waarbij de verbinding tussen deze delen op enig punt smaller is dan 50 meter, en
 • delen van gronden die van elkaar worden gescheiden door een autosnelweg als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of
 • door een water, breder dan 10 meter, indien de jachthouder niet gerechtigd is om daarop de jacht uit te oefenen.

Jachtveldeisen

artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b art. 3.12 Besluit Wnb
Jachthuurcontract en overlijden Eindigt de jachthuurovereenkomst automatisch als (de) verhuurder overlijdt? Een jachthuurovereenkomst eindigt niet automatisch bij het overlijden van de verhuurder. De rechten en plichten gaan over naar de erven. Het is echter wel toegestaan om in de overeenkomst op te nemen dat deze eindigt bij overlijden van de verhuurder of huurder. art. 7:229 BW
Verkoop breekt geen huur Een boer in mijn jachtveld heeft een half jaar geleden 10 ha verkocht. De afgesproken huur met de boer bestond uit wild. De jachthuurovereenkomst loopt nog vijf jaar. De nieuwe eigenaar heeft ons laten weten ons als jachtgerechtigden te accepteren, maar vraagt tegelijkertijd nu een vergoeding van euro 4,54/ha per jaar. Mijn vraag is, kan dat? Moet de overeenkomst met voorwaarden van het lopende contract niet door de nieuwe eigenaar worden aangehouden? Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 226 van Boek 7 dat koop geen huur breekt; partijen hebben in principe evenwel de vrijheid om in de huurovereenkomst anders overeen te komen. Het tweede lid van artikel 3.21 sluit dergelijke afwijkende afspraken voor de jachthuur-overeenkomst evenwel uit, om te borgen dat de jachthouder te allen tijde een langjarig beheer van zijn jachtveld kan voeren, ook als hij het jachtrecht huurt.

Dus alleen indien beide partijen het oude contract willen verbreken, kan een nieuw contract worden opgesteld. Ook de bestaande afspraken over de tegenprestatie blijven van kracht.

artikel 226 van Boek 7 Burgelijk wetboek en art 3.21Wnb
Wederverhuur jachtrecht Ik wil mij aansluiten bij een andere jachtkombinatie. Mijn jachthuurovereenkomsten lopen nog 3 jaar jaar door. Is het mogelijk om het jachtrecht voor de resterende tijd van 3 jaar aan een ander door te verhuren? Deze mogelijkheid is er. Men heeft hiervoor schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder en de wederverhuur dient te geschieden bij schriftelijke en gedagtekende huurovereenkomst. De minimumduur van zes jaar geldt niet voor de wederverhuur, u kunt dus voor 3 jaar wederverhuren. art. 3.23, Wnb;
Betaling jachthuur Een jager betaalt zijn jachthuur niet. Is de verhuurder nu vrij om de jacht te verhuren aan een andere jager? De verhuurder kan een aangetekende brief sturen waarin hij meldt dat hij, indien de jager niet binnen 2 weken heeft betaald, de jachthuurovereenkomst met goedvinden van beide partijen als beëindigd ziet (buitengerechtelijke ontbinding). Reageert de jager niet binnen de genoemde tijd, geldt de overeenkomst als ontbonden en dan kan aan een ander worden verhuurd. Art 251 Burgerlijk Wetboek
Overgangsbepalingen Wnb jachtexamen Ik heb in 1995 jachtexamen gedaan en mijn jachtdiploma behaald, hierna heb ik nog zes jaar een jachtakte gehad, nadien heb ik er geen meer aangevraagd omdat niet meer in de gelegenheid was om te jagen door mijn werk, nu kan weer op jacht gaan, hoe is e.e.a. geregeld? In dit geval zijn de overgangsbepalingen van de Wet natuurbescherming van toepassing.Artikel 9.7  lid 2, 3 en 4 Wnb  stelt dat

 1. Artikel 3.28, tweede lid, onderdeel a, is niet van toepassing op degene:
 2. aan wie in de periode van 1 januari 1977 tot en met 31 maart 2002 een jachtakte als bedoeld in de Jachtwet is uitgereikt;
 3. aan wie in de periode van 1 april 2002 tot en met 30 september 2004 een jachtakte is uitgereikt onder het met gunstig gevolg behalen van een krachtens de Jachtwet erkend jachtexamen.
Artikel 9.7 Wnb
Voorkomen onnodig lijden bij de jacht, beheer en schadebestrijding. Mag ik een gans die ik heb aangeschoten laten lopen om andere te lokken? Je dient niet alleen de wildsoorten tegen onnodig lijden als gevolg van uitoefening van de jacht te beschermen, maar alle diersoorten bij het beheer en schadebestrijding art 3.24 lid1 Wnb
Wild ophalen in buurmans jachtveld Mag ik een aangeschoten haas die dood omvalt in een naastgelegen veld (andere jachthouder) met geweer ophalen? Volgens de wet mag u een stuk wild dat u hebt geschoten en in buurmans jachtveld is gevallen, ophalen. Het is geen jagen in de zin van de wet. U dient uw geweer wel te ontladen en open te breken voordat u dit veld betreedt, anders handelt u in strijd met de bepalingen van art. 3.26 van de Wet natuurbescherming. Indien daarbij gebruik maakt van een jachthond, dient deze aangelijnd te zijn. art. 3.26 Wnb
Tonen jachtakte in veld Moet ik als jager mijn jachtakte etc. in het veld bij mij hebben en moet ik deze tonen als de politie daar naar vraagt? het is verstandig deze bij je te hebben, daarmee voorkom je dat je naar de politie moet gaan en deze te laten zien. De politie dit echter ook ter plekke opvragen aan de hand van je ID-kaart die je wel verplicht bij je moet hebben. De Wet natuurbescherming geeft het navolgende hierover aan; Het is een ieder die niet in het bezit is van een geldige jachtakte, verboden in het veld een geweer of een gedeelte van een geweer te dragen, tenzij hij uit anderen hoofde tot het gebruik van een geweer ter plaatse gerechtigd is. Het is de houder van een jachtakte verboden een geweer te dragen op gronden waarop hij niet tot het gebruik van een geweer gerechtigd is.

De politie is als toezichthouder in de Wet natuurbescherming aangewezen en kan ingevolge artikel 5.17 lid 1. Algemene Wet bestuursrecht inzage vorderen van uw jachtakte. Art 38 lid a; art. 4.7 Algemene Wet bestuursrecht

Artikel 3.27 Wnb
Fouilleren in veld Mag de politie mij fouilleren op patronen en lege hulzen? Dat mag alleen indien men wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, ons advies is om altijd hieraan mee te werken aan het verzoek   van controlerende ambtenaren, omdat het weigeren daarvan kan worden geïnterpreteerd als misbruik van de bevoegdheid wapens voorhanden te hebben. art. 5.17 lid 1, Algemene Wet bestuursrecht
Voerplek voor eenden Mag je een voerplek voor de wilde eenden maken? Ja, dit is niet verboden. Maar het UitvoeringsBesluit Wnb geeft aan dat voor de wildsoorten het verboden is om de jacht uit te oefenen binnen een straal van 200 meter rond plaatsen waar voer of aas is of wordt verstrekt met als oogmerk wild als bedoeld in artikel 3.20, tweede lid, van de wet te lokken. art 3.6 lid 12 Uitvoeringsbesluit Wnb
Aangeschoten wild in veld buurjager Mag ik aangeschoten wild doden in het veld van mijn buurjager? Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt.

U bent echter niet bevoegd uw geweer in het veld van uw buurman te gebruiken of uw hond vrij te laten zoeken. Tegenstrijdig dus. Om problemen te voorkomen kan met het beste hierover afspraken maken met de buurjager en de Wbe .

Art 3,24 lid 1 Wnb
Jagen met sneeuw Mag ik nog jagen als er sneeuw ligt en er sprake kan zijn van spoorsneeuw Als de grond met sneeuw bedekt is en er anders dan voor de voet wordt gejaagd mag dat op alle soorten wild. De wilde eend en de houtduif mogen steeds bejaagd worden als de grond met sneeuw bedekt is. De provincie kan echter op grond van bijzondere weersomstandigheden de jacht sluiten. Art 3.20 Wnb en art. 3.6 B-Wnb
Houtduiven en konijnen schade bestrijden in geopend jachtseizoen. Mag ik houtduiven en konijnen met schriftelijke toestemming van de grondgebruiker (40 ha) ook schade bestrijden in het kader van de landelijke vrijstelling om deze soorten kort te houden? Ja, ook tijdens de geopende jachttijd kan de grondgebruiker de vrijstellingen voor wildsoorten (laten) uitoefenen. art. 3.14

en 3.15 lid 7 Wnb

Loslopende honden in het veld Mogen honden die loslopen gewoon in het veld wild opjagen? In artikel 3.24 lid 5 Wnb staat dat een ieder verplicht is te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt. Het gaat hier niet alleen over honden maar ook bijvoorbeeld over katten en roofvogels. art.3.24 lid 5 Wnb
Uitzetten konijnen t.b.v. de jacht Mag ik konijnen uitzetten? Artikel 3.34 lid 1 Wnb geeft aan dat het verboden is dieren in de vrije natuur uit te zetten. Onder dit begrip dieren valt al het wild, maar ook de overige dieren (bijv.verwilderde katten en of reeën) dit mag alleen met een ontheffing van de provincie. art. 3.34 lid 1 Wnb
Verzekering en doden van gehouden dieren in wildraster. Waar moet ik aan voldoen als ik een damhert in wildraster moet doden.

In de circulaire wapens en munitie 2015(CWM 2015) is bepaald dat voor het doden van losgebroken en/of gewond vee/wild met het kogelgeweer een verlof moet worden aangevraagd. Een van de voorwaarden voor de verlening van een dergelijk verlof is het hebben van een geldige jachtakte. Ook voor het doden van gekweekt grofwild is een verlof vereist en ook hierbij geldt de eis dat men in het bezit van een jachtakte moet zijn.

In de CWM 2015 *) is tevens terug te vinden dat de houder van het verlof er zorg voor dient te dragen dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor eventuele schade door een verzekering is gedekt.Naar aanleiding van deze bepalingen heeft de NOJG intensief overleg gevoerd met haar verzekeraar en de tussenpersoon voor de Jachtaansprakelijkheidsverzekering en dit als bijzondere voorwaarden opgenomen in haar polis en ook het doden van ingerasterd wild is hierbij verzekerd. Ook in een aantal andere gevallen is nu ook dekking geeft voor het doden van gehouden dieren. Dan moet er wel voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

-het afschieten is gebeurd op verzoek van een (lokale) overheidsinstantie of een daarmee vergelijkbare instantie, welke gemachtigd is een dergelijk verzoek te doen;

-het gehouden dier is ontsnapt/uitgebroken uit het voor dat dier bestemde afgerasterde/omheinde terrein;

– reguliere pogingen het ontsnapte dier (levend) te vangen zijn mislukt, tenzij

– gezien de omstandigheden vangen niet uitvoerbaar is;
–  het afschieten geschiedt ter afwending van gevaarlijke situaties of ter voorkoming van verspreiding van ziekten;

–  het afschieten is geen beroepsmatige activiteit van de onder deze polis verzekerde jager, behoudens indien sprake is van een jachtopzichter en hierbij uitdrukkelijk is voldaan aan de punten 1 t/m 3 als hierboven genoemd.

 

circulaire wapens en munitie 2015
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.