• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vragen schadebestrijding Wet natuurbescherming

Vragen Schadebestrijding

Konijn, houtduif, vos, Canadese gans, kraai en kauw staan op de landelijk vrijstellingslijst hetgeen inhoudt dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling art 3.28 Wnb en art 3.12 besluit Wnb van toepassing, indien je gebruik maakt van een geweer. art 3.15 Wnb en art 3.1 Besluit natuur en art 3.12 besluit Natuur
De jachthouder mag aan een andere jager toestemming geven om buiten zijn aanwezigheid duiven en kraaien te bestrijden, dit met de toestemming van de grondgebruiker om gebruik te maken van vrijstellingen, aanwijzingen en ontheffingen in zijn jachtveld. art 3.15 lid 7 Wnb
Bij de tot jagen geoorloofde middelen komen we de kastval niet meer tegen. Het is echter wel een geoorloofd middel voor schadebestrijding van vos, kraai en kauw, die op de landelijke vrijstellingslijst zijn geplaatst vanaf 1 april 2004.In het art 3.9 Besluit-Wnb zijn nu alle middelen, methoden en installaties vermeld voor het vangen en doden van diersoorten. Hieronder ook de door u genoemde vang-kooi, kastval. art 3.9 Besluit natuur
De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst, art 3.1 Besluit natuur. Het vangen en doden van vossen met behulp van aardhonden is toegestaan 1 september tot 1 maart. art 3.4 lid b Regeling natuur, art 3.1 Besluit natuur
Voor het gebruik van de kraaienvangkooi is een provinciale ontheffing art 3.17 Wnb vereist. Tevens is het vangen en doden van dieren toegestaan de in Regeling artikel 3.3 Wnb , eerste en tweede lid, aangewezen middelen, met uitzondering van fretten, kastvallen, vangkooien en buidels, niet gebruikt op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede paasdag, de tweede pinksterdag, de eerste en tweede kerstdag, en de hemelvaartsdag. artikel 3.17 en art 3.3 regeling natuur
Indien u deze kraaien heeft geschoten of gekregen van een jager, mag u deze gebruiken om andere kraaien van de schadegevoelige objecten/percelen weg te houden. art. 11 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
Het betreft hier een landelijke vrijgestelde diersoorten ( art 3.1 B-Wnb). U kunt gedurende het gehele jaar van dit middel gebruik maken bij schade of te verwachte schade. Natuurlijk moet u in bezit zijn van een toestemming van de grondgebruiker (art 3.15 lid 7) of de jachthouder moet dit recht aan u hebben doorgegeven namens de grondgebruiker. U hoeft hier niet 200 m afstand van de voerplaats te houden. art 3.1 B-Wn en art 3.15 lid 7 Wn
Indien het betreft is er geen sprake van een jachtveld maar van een bebouwde kom in de zin van de Wet natuurbescherming mag men geen gebruik maken van het geweer. Men mag wel gebruik maken van een ontheffing van een kraaienvangkooi dit met een ontheffing art 3.17 Wn. art 3.12 onder e Besluit natuur en art 3.17 Wn .
Het gebruik luchtdrukwapen is nu verbonden aan een ontheffing ook in een gebouw. (zie de toelichting op het Besluit natuurbescherming); Onder het begrip «geweer», zoals gebruikt in de wet en in de onderhavige artikelen, moeten ook luchtdrukgeweren worden begrepen.190 In bepaalde gevallen, zoals het doden van vogels binnen gebouwen, is het luchtdrukgeweer een geschikt middel. In die gevallen is – naast ontheffing van het verbod op het doden van vogels – ook ontheffing van het verbod op het gebruik van andere geweren dan hagel- en kogelgeweren en in voorkomend geval het verbod op het gebruik van het geweer binnen de bebouwde kom benodigd. Artikel 3.26, derde lid, van de wet biedt daarvoor een basis. Hetzelfde geldt voor verdovingsgeweren en gas- en verdrukgeweren. Het gebruik van het geweer is ook gebonden aan de bepalingen van de Wet wapens en munitie. Uit dien hoofde gelden er bijvoorbeeld ook regels over het dragen, vervoeren en opbergen van het wapen. De regels van de Wet wapens en munitie kunnen verschillen al naar gelang de categorie wapens waartoe het geweer behoort. Het hagelgeweer en het kogelgeweer zijn in de Wet wapens en munitie wapens van categorie III, het luchtdrukgeweer is een wapen van categorie IV. Artikel 3.26, derde lid,
Een houtduif is en blijft een wildsoort, ook al is deze landelijk vrijgesteld. Hier is dan sprake van zogenaamd afleidend voeren. Men moet dan echter wel 200 meter van de voerplaats afblijven als men de houtduiven wil bejagen met het geweer. art 3.1 Besluit natuur en ahttps://www.nojg.nl/regels-ter-bescherming-van-de-natuur-wet-natuurbescherming-sept-2015/ontwerpbesluit-wet-natuurbescherming-13-05-2016/art-3-6-en-3-7-besluit-wnb-overige-regels-over-de-uitoefening-van-de-jacht
Ja, houtduiven zijn landelijk vrijgesteld door de minister van EZ (art 3.1 Besluit natuur) . Er mag op de stoppelakkers worden gejaagd gedurende de periode dat de jacht op de houtduiven is gesloten. De vrijstelling, bedoeld in het tweede en vierde lid, wordt verleend voor handelingen op door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen, ter voorkoming van in het lopende of daarop volgende jaar dreigende schade op deze gronden, in of aan deze opstallen, of in het omringende gebied. https://www.nojg.nl/regels-ter-bescherming-van-de-natuur-wet-natuurbescherming-sept-2015/ontwerpbesluit-wet-natuurbescherming-13-05-2016/landelijk-vrijgestelde-diersoorten-besluit-wnb-artikel-3-1 en art 3.15 lid 5 Wn
De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst (art 3.1 besluit natuur)en mag worden gedood bij schade of te verwachten schade binnen het werkgebied van een Wildbeheereenheid. Het gebruik van het geweer mag alleen tussen zonsopkomst en –ondergang. De provincie kan een ontheffing geven voor het gebruik van een lichtbak, om ook ’s-nachts te mogen schieten met kunstlicht, helderheidversterker of warmtebeeld apparatuur. art 3.1 Besluit natuur
Als je kunt aantonen dat men de vos overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving heeft verkregen, dan wel legaal in het buitenland heeft verkregen, mag men de vos in bezit (voorhanden) hebben en dus ook gebruiken als lokker bij de schadebestrijding van de kraai . art. 11 lid 1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten.
De ekster behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. Deze soort mag alleen verontrust, gevangen en gedood worden op basis van een provinciale vrijstelling of ontheffing. De provincie kan een vrijstelling of ontheffing geven voor een soort wanneer deze in (delen van) de provincie belangrijke schade veroorzaakt. art 3.17 Wn
Indien de camping (vaste bebouwing) een gedeelte van het jaar gesloten is, mag u daar in die periode konijnen beheren en/of bestrijden met het geweer hiervoor geldt dan wel de 40 ha regeling (art 3.12 besluit Wnb). Indien de camping tot de bebouwde kom wordt gerekend dan is het niet mogelijk daar konijnen met het geweer te beheren en/of bestrijden, echter wel met havik, fret en buidels en vangkooitjes Art.3.9 Besluit Wnb en (art 3.3 regeling Wnb ) geeft dat je ook op zon- en feestdagen mag vangen met fret en buidels en vangkooitjes. art 3.12 Besluit natuur
De grondgebruiker kan u toestemming grondgebruiker (art 3.15 lid 7 Wn ) geven voor fretteren met de middelen die zijn toegestaan in het Besluit Wnb . Hierin worden de zgn klepvallen en buidels genoemd. (art 3.9 Besluit natuur is het hele jaar toegestaan daar het konijn landelijk is vrijgesteld indien er schade is of het komend jaar dreigt. art 3.15 lid 7 Wn en art 3.9 Besluit natuur
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.