Vragen schadebestrijding Wet natuurbescherming

ONDERWERPEN

Landelijke vrijstelling diersoorten Welke dieren staan op de landelijke vrijstellingslijst? Mag ik deze soorten in mijn jachtveld bestrijden met het geweer? Konijn, houtduif, vos, Canadese gans, kraai en kauw staan op de landelijk vrijstellingslijst hetgeen inhoudt dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling  art 3.28 Wnb en art 3.12 besluit Wnb van toepassing, indien je gebruik maakt van een geweer. art 3.15 Wnb en art 3.1 Besluit Wnb  en art 3.12 besluit Wnb
Toestemming grondgebruiker Ik heb een jachtveld van 45 ha en weinig tijd om de kraaien en houtduiven te bestrijden, mag ik iemand anders wel de toestemming grondgebruiker doorschrijven of verstrekken indien ik hiervoor gemachtigd ben? De jachthouder mag aan een andere jager toestemming geven om buiten zijn aanwezigheid duiven en kraaien te bestrijden, dit met de toestemming van de grondgebruiker om gebruik te maken van vrijstellingen, aanwijzingen en ontheffingen in zijn jachtveld. art 3.15 lid 7 Wnb
Kastval gebruik bij jagen of schade bestrijden Is een kastval en kraaienvangkooi een geoorloofd middel om schade mee te bestrijden. Bij de tot jagen geoorloofde middelen komen we de kastval niet meer tegen. Het is echter wel een geoorloofd middel voor schadebestrijding van vos, kraai en kauw, die op de landelijke vrijstellingslijst zijn geplaatst vanaf 1 april 2004.In het art 3.9 Besluit-Wnb zijn nu alle middelen, methoden en installaties vermeld voor het vangen en doden van diersoorten. Hieronder ook de door u genoemde vang-kooi, kastval. art 3.9 Besluit-Wnb
Gebruik  Aardhonden  Is het toegestaan met de aardhonden de vos te bejagen? De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst, art 3.1 Besluit Wnb. Het vangen en doden van vossen met behulp van aardhonden is toegestaan 1 september tot 1 maart. art 3.4 lid b Regeling -Wnb art 3.1 Besluit Wnb en art 3.4 lid b Regeling -Wnb 
Jacht en toestemming grondgebruiker aan valkenier  Op dit moment hebben wij problemen met een valkenier. Onze combinatie, waarvan de valkenier geen deel uitmaakt, jaagt op gronden die wij gehuurd hebben van boeren. Hij jaagt overigens slechts op kraaien en duiven, zegt hij. Daarbij heeft hij wel steeds een hond los lopen. Hij heeft toestemming van die boeren.
Vragen:
1. Kan een boer aan onze combinatie verhuren en tegelijk een valkenier toestemming geven om op die door ons gehuurde gronden met de slechtvalk te jagen?
2.Is het die valkenier toegestaan om zijn hond los te laten in het jachtveld? Dat laatste is ons echt een doorn in het oog.
In uw mail schrijft u dat de desbetreffende valkenier ‘toestemming heeft van de boeren’. Indien de valkenier schriftelijk toestemming van de grondgebruiker(s) (art 3.15 lid 7 Wnb ) heeft om ten behoeve van de uitvoering van vrijstellingen, aanwijzingen en ontheffingen (art. 3.15 t/m 3.17 Wnb) de percelen te mogen betreden, is hij gerechtigd om met zijn jachtvogel zwarte kraaien en houtduiven te bestrijden. De genoemde soorten staan immers op de landelijke vrijstellingslijst.

1.Het feit dat u of uw combinatie een jachthuurovereenkomst bent overeengekomen doet hier niet aan af. Naast een jager (die een jachthuur-overeenkomst met de grondeigenaar aangaat) kan de grondgebruiker een toestemming grondgebruiker(art 3.15 lid 7) afgeven aan een schadebestrijder; in dit geval een valkenier. Waar de jachthuurovereenkomst ziet op het bemachtigen van jachtwildsoorten (eend, haas, houtduif, konijn en fazant), ziet de grondgebruikersverklaring op beheer en bestrijding van schade. Beide kunnen juridisch dus naast elkaar voorkomen en hoeven niet vereenzelvigd te zijn in dezelfde persoon.

2.Voor wat betreft uw tweede vraag het volgende. Art.3.9 Besluit Wnb  schrijft voor welke middelen mogen worden ingezet bij beheer en schadebestrijding. Lid 1 sub b en c van dit artikel laat zien dat zowel jachthonden als jachtvogels een toegestaan middel vormen.

 art 3.15 lid 7 
Jagen met jachtvogel uit of vanaf een voertuig Mag ik vanuit een rijdend of stilstaand voertuig de jachtvogel inzetten bij de jacht of schadebestrijding? De Wet natuurbescherming verbiedt in artikel 3. 21 lid 15 Wnb het jagen vanaf of vanuit een voertuig. Het Besluit en de Regeling Wnb  kent een dergelijke bepaling niet. In de ontheffing kan de provincie echter wel nadere regels hierover opnemen. artikel 3. 21 lid 15 Wnb
Gebruik kraaienvangkooi op zondag  Mag een kraaienvangkooi ook worden gebruikt op zondag ? Voor het gebruik van de kraaienvangkooi is een provinciale ontheffing art 3.17 Wnb vereist. Tevens is het vangen en doden van dieren toegestaan de in Regeling artikel 3.3 Wnb , eerste en tweede lid, aangewezen middelen, met uitzondering van fretten, kastvallen, vangkooien en buidels, niet gebruikt op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede paasdag, de tweede pinksterdag, de eerste en tweede kerstdag, en de hemelvaartsdag. artikel 3.17 en art 3.3 regeling Wnb 
Gedode kraaien als preventieve maatregel  Mag ik gedode zwarte kraaien op ter voorkoming van schade ophangen in het veld ter voorkoming van schade? . Indien u deze kraaien heeft geschoten of gekregen van een jager, mag u deze gebruiken om andere kraaien van de schadegevoelige objecten/percelen weg te houden. art. 11 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
Voerplaats kraaien/kauwen Mag ik i.v.m. schadebestrijding een voerplaats maken voor kraaien/ kauwen? Het betreft hier een landelijke vrijgestelde diersoorten ( art 3.1 B-Wnb). U kunt gedurende het gehele jaar van dit middel gebruik maken bij schade of te verwachte schade. Natuurlijk moet u in bezit zijn van een toestemming van de grondgebruiker (art 3.15 lid 7) of de jachthouder moet dit recht aan u hebben doorgegeven namens de grondgebruiker. U hoeft hier niet 200 m afstand van de voerplaats te houden. art 3.1 B-Wnb en art 3.15 lid 7 
Schade kraaien industrieterrein Is het toegestaan op een industrieterrein kraaienschade te bejagen of te vangen? Indien het betreft is er geen sprake van een jachtveld maar van een bebouwde kom in de zin van de Wet natuurbescherming mag men geen gebruik maken van het geweer. Men mag wel gebruik maken van een ontheffing van een kraaienvangkooi dit met een ontheffing art 3.17 Wnb . art 3.12 onder e Besluit Wnb en  art 3.17 Wnb .
Gebruik Luchtdrukwapen in een bedrijfsgebouw Is het toegestaan om met een luchtdrukwapen in een gebouw verwilderde duiven of spreeuwen te bestrijden.
Gebruik luchtdrukwapen is nu verbonden aan een ontheffing ook in een gebouw.

Onder het begrip «geweer», zoals gebruikt in de wet en in de onderhavige artikelen, moeten ook luchtdrukgeweren worden begrepen.190 In bepaalde gevallen, zoals het doden van vogels binnen gebouwen, is het luchtdrukgeweer een geschikt middel. In die gevallen is – naast ontheffing van het verbod op het doden van vogels – ook ontheffing van het verbod op het gebruik van andere geweren dan hagel- en kogelgeweren en in voorkomend geval het verbod op het gebruik van het geweer binnen de bebouwde kom benodigd. Artikel 3.26, derde lid, van de wet biedt daarvoor een basis. Hetzelfde geldt voor verdovingsgeweren en gas- en verdrukgeweren.

Het gebruik van het geweer is ook gebonden aan de bepalingen van de Wet wapens en munitie. Uit dien hoofde gelden er bijvoorbeeld ook regels over het dragen, vervoeren en opbergen van het wapen. De regels van de Wet wapens en munitie kunnen verschillen al naar gelang de categorie wapens waartoe het geweer behoort. Het hagelgeweer en het kogelgeweer zijn in de Wet wapens en munitie wapens van categorie III, het luchtdrukgeweer is een wapen van categorie IV.

Artikel 3.26, derde lid,
Houtduiven voeren Is het toegestaan houtduiven te voeren, bijv. om schade aan gevoelige percelen te voorkomen, en te bejagen met het geweer? Een houtduif is en blijft een wildsoort ook al is deze landelijk vrijgesteld. Hier is dan sprake van zogenaamd afleidend voeren. Men moet dan echter wel 200 meter van de voerplaats afblijven als men de duiven wil bejagen met het geweer. art 3.1 B-Wnb en  art.3.6 lid 12 Besluit Wnb
Houtduiven bejagen op de stoppel in gesloten jachtseizoen. Is het toegestaan om op een stoppel van graan houtduiven te bejagen in een gesloten jachtseizoen? Ja, houtduiven zijn landelijk vrijgesteld door de minister van EZ (art 3.1 B-Wnb) . Er mag op de stoppelakkers worden gejaagd gedurende de periode dat de jacht op de houtduiven is gesloten. De vrijstelling, bedoeld in het tweede en vierde lid, wordt verleend voor handelingen op door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen, ter voorkoming van in het lopende of daarop volgende jaar dreigende schade op deze gronden, in of aan deze opstallen, of in het omringende gebied. art 3.1 besluit wnb en art 3.15 lid 5 Wnb 
Vervoer opgezette vos. Mag ik een opgezette vos hebben en gebruiken bij de kraaienjacht? Als je kunt aantonen dat men de vos overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving heeft verkregen, dan wel legaal in het buitenland heeft verkregen, mag men de vos in bezit (voorhanden) hebben en dus ook gebruiken als lokker bij de schadebestrijding van de kraai . art. 11 lid 1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten.
Bestrijding vossen Wanneer mag ik een vos schieten? De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst (art 3.1 besluit wnb)en mag worden gedood bij schade of te verwachten schade binnen het werkgebied van een Wildbeheereenheid. Het gebruik van het geweer mag alleen tussen zonsopkomst en –ondergang. De provincie kan een ontheffing geven voor het gebruik van een lichtbak, om ook ’s-Nachts te mogen schieten art 3.1 besluit wnb
Eksters Mogen eksters nog bestreden worden? De ekster behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. Deze soort mag alleen verontrust, gevangen en gedood worden op basis van een provinciale vrijstelling of ontheffing. De provincie kan een vrijstelling of ontheffing geven voor een soort wanneer deze in (delen van) de provincie belangrijke schade veroorzaakt. art 3.17 Wnb
Konijnen bestrijden op camping  Waaraan moet ik voldoen om konijnen overlast op een camping te kunnen bestrijden. Indien de camping (vaste bebouwing) een gedeelte van het jaar gesloten is, mag u daar in die periode konijnen beheren en/of bestrijden met het geweer hiervoor geldt dan wel de 40 ha regeling (art 3.12 besluit Wnb). Indien de camping tot de bebouwde kom wordt gerekend dan is het niet mogelijk daar konijnen met het geweer te beheren en/of bestrijden, echter wel met havik, fret en buidels en vangkooitjes Art.3.9 Besluit Wnb en (art 3.3 regeling Wnb ) geeft dat je ook op zon- en feestdagen mag vangen met fret en buidels en vangkooitjes. art 3.12 besluit Wnb
Fretteren met buidels en klepvallen Is het volgens de Wet natuurbescherming toegestaan te fretteren met buidels of de zgn klepvallen met toestemming van de grondgebruiker ? De grondgebruiker kan u toestemming grondgebruiker (art 3.15 lid 7) geven voor fretteren met de middelen die zijn toegestaan in het Besluit Wnb . Hierin worden de zgn klepvallen en buidels genoemd. (art 3.9 Besluit-Wnb is het hele jaar toegestaan daar het konijn landelijk is vrijgesteld indien er schade is of het komend jaar dreigt. art 3.15 lid 7 en art 3.9 Besluit-Wnb
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.