Rijk en provincies werken aan maatschappelijke uitvoeringsagenda Natuurvisie

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken informatie hoe zij de volgende stap denkt te zetten om te komen tot de maatschappelijke uitvoeringsagenda natuurvisie(s) die Rijk en provincies samen opstellen. Kern van de rijksnatuurvisie is voor Dijksma een omslag in denken en doen. Het kabinet wil een effectieve invulling geven aan de natuurdoelen die Nederland internationaal heeft afgesproken en tegelijk de maatschappelijke betekenis van natuur vergroten. Om richting te geven aan de inspanningen die nodig zijn voor een veelzijdige natuur met een solide basis, zijn in de natuurvisie 8 doelen geformuleerd. Voor 4 dragen de Rijksoverheid en de provincies de zorg. De overige 4 hebben betrekking op de initiatieven van partijen uit de samenleving.

Om een stevig ‘fundament’ voor natuur te realiseren, werkt de Rijksoverheid onder meer aan de nieuwe natuurwetgeving, de afspraken in het Natuurpact, Natura 2000, de Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer, de positionering van Staatsbosbeheer en de Natuurambitie Grote Wateren. Ook verschillende provincies hebben nieuwe natuurvisies vastgesteld, of zijn bezig met de voorbereiding daarvan. In de rijks- en provinciale natuurvisies is een gemeenschappelijke lijn zichtbaar: betere verankering van de maatschappelijke betekenis van natuur, meer aandacht voor participatie van burgers en andere actoren, verbinden aan de andere kerntaken van het Rijk en de provincies en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen.

Omdat alle partijen het natuurbeleid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien, hebben Rijk en provincies afgesproken samen op te trekken bij de uitvoering van de maatschappelijke uitvoeringsagenda. De agenda bestaat uit een dynamisch palet aan activiteiten van bedrijven, burgers en organisaties die een bijdrage leveren aan de ambities uit de natuurvisies, en kan het best worden vergeleken met een open podium waarop deze initiatieven een kans krijgen om zich te laten zien.

Ondersteuning vanuit de overheid kan verschillende vormen aannemen, zoals het beschikbaar stellen van kennis en ervaring, het wegnemen van belemmeringen, het ontsluiten van netwerken en het mogelijk maken van pilots.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn:

  • Het initiatief voor 200.000 hectare subsidievrije natuur door het stimuleren van maatschappelijke en economische initiatieven, zoals tijdelijke natuur en het combineren van waterveiligheid, natuurbeheer en recreatief ondernemen in de uiterwaarden.

Green Deals op het gebied van natuur.

Natuur en waterwinning; een groene tafel waaraan drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties en lokale bestuurders werken aan veilig en voldoende drinkwater in combinatie met natuurbeheer.
Plannen om de biodiversiteit van de melkveehouderij te vergroten, in aanvulling op de inspanningen in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de vergroeningsmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Sector-overstijgende projecten die samen met andere departementen en het maatschappelijk veld worden opgepakt, zoals ‘Building with Nature’ en ‘Natuur en gezondheid’.

De eerste presentatie van de agenda is voorzien op de Natuurtop die de provincies organiseren op 5 februari. Daarna zal worden getoetst of het ingezette beleid effectief is en of de gewenste veranderingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarbij zal worden gekeken of alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en of de resultaten leiden tot een sterkere natuur. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd aan de hand van de voortgang op de 8 doelen van de rijksnatuurvisie.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 02/02/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk