• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Minister Schouten: ‘Geen directe relatie faunaschade en natuurbeheer’

Landbouwminister Carola Schouten geeft aan dat er geen directe relatie is tussen natuurontwikkeling en faunaschade door dieren als ganzen, zwanen en mezen. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer als antwoord op Kamervragen van Gerard van den Anker (CDA).

Sinds de jaren negentig stijgen de uitgekeerde bedragen voor faunaschade, staat in de brief. De afgelopen vijf jaar schommelt het uitgekeerde schadebedrag rond de 24 miljoen euro. Ongeveer 85 procent van dit bedrag wordt veroorzaakt door verschillende soorten ganzen.

Kamerlid Van den Anker wilde weten of de minister verwacht dat de faunaschade de komende jaren verder toeneemt nu de overheid fors geïnvesteerd in natuurherstel- en ontwikkeling. Die conclusie wil Schouten echter niet trekken, omdat er volgens haar geen een-op-eenrelatie is tussen natuurontwikkeling en faunaschade.

‘Dankzij de combinatie van waterrijke gebieden, waar ganzen broeden en slapen, met eiwitrijke graslanden waar ganzen foerageren, is Nederland een aantrekkelijk land voor ganzen en andere watervogels’, schrijft de minister. ‘De precieze aard van de schadeproblematiek kan per gebied sterk verschillen.’

Complexe relatie

De relatie tussen beheer, populatieontwikkeling en optredende schade is volgens Schouten complex. ‘Naast ingrepen in het landschap en andere vormen van beheer, waaronder verjaging en afschot, spelen ook veranderingen in klimaat, agrarisch landgebruik en migratiepatronen een belangrijke rol.’

‘Daarom wordt bij natuurherstel en -ontwikkeling altijd gestreefd naar lokaal maatwerk, waarbij alle partijen, waaronder agrariërs, zo goed mogelijk worden betrokken’, geeft ze aan. ‘Het is mijns inziens daarom niet in zijn algemeenheid te stellen dat maatregelen voor natuurherstel en -ontwikkeling zonder meer zullen leiden tot een toename van faunaschade.’

Geen geld voor faunaschade

In het budget voor natuurontwikkeling is dan ook geen geld opgenomen voor het uitkeren van faunaschade. Schouten wijst erop dat daar andere regelingen voor zijn, die via de provincies verlopen. De totale hoogte van de vergoede faunaschade is gebaseerd op de daadwerkelijk ondervonden opbrengst dervingen en staat los van maatregelen en budgetten voor natuurherstel en -ontwikkeling. ‘Er zit geen plafond aan de tegemoetkomingen voor faunaschade aan landbouwgewassen.’

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.