• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Steeds meer grip op de wilde zwijnen in Limburg

De bijeenkomst toonde tevens het nut en de noodzaak van de schadetafels aan. Deze schadetafels monitoren de effectiviteit van de maatregelen die de door wilde zwijnen en ganzen veroorzaakte schade aan landbouw en verkeer omlaag moeten brengen.

Op de agenda

Voor Hubert Stassen, projectleider namens de 35 wildbeheereenheden in Limburg en vice-voorzitter van de Faunabeheereenheid Limburg, was de bijeenkomst het moment om de successen met de hele club te delen. Maar ook de nog noodzakelijke verdere acties op het gebied van zwartwildbeheer werden besproken.

Men ziet het nut van schadetafels in en maakt er tijd voor vrij

KEVIN STEEGHS, LLTB-PROJECTLEIDER FAUNA

Stassen ijvert ervoor om het zwartwildbeheer prominenter op de agenda te krijgen, in opdracht van de Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg (SSWL) en de Jagersvereniging Limburg. De effectiviteit van zwartwildbeheer wil hij beter van de grond krijgen. Dat lukt tot zijn grote tevredenheid steeds beter.

Grondgebruikersverklaring

‘Zo hebben we sinds de start een jaar geleden bereikt dat alle wildbeheereenheden in Limburg een grondgebruikersverklaring hebben om zwartwild te bestrijden. Er zijn nu goede afspraken om dat effectief aan te pakken. Die waren er voorheen niet’, zegt Stassen.

‘Ook schuiven steeds meer gemeentes aan bij de schadetafels. Zij nemen nu meer hun verantwoordelijkheid om door gerichte maatregelen schades veroorzaakt door wilde zwijnen te voorkomen. Ook willen ze het aantal aanrijdingen met zwartwild omlaag brengen. Zij kijken nadrukkelijk welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren.’

Groot pluspunt

Een groot pluspunt vindt Stassen dat alle partners nu een keer per jaar bij elkaar zitten om te zien hoe en waar het zwartwildbeheer beter kan. ‘Er worden steeds meer zwijnen geschoten en ook steeds vaker met behulp van nachtzichtapparatuur’, vertelt hij.

‘De terreinbeheerders denken goed mee over waar het beter kan en sluiten dat kort met de wildbeheereenheden. Het waterschap en Rijkswaterstaat kijken of ze iets kunnen doen met bijvoorbeeld gericht bermen maaien.’

Op de agenda van het recente PLUM-overleg stond ook de evaluatie van de rol van de schadetafels, waarin agrariërs, terreinbeheerders, gemeenten en jagers overleg voeren over schades. Stassen legde verantwoording af over de projecten die de schadetafels sinds 2018 uitvoeren.

Tekst en uitleg

De projectleider bezocht het afgelopen jaar alle 35 wildbeheereenheden en schadetafels en gaf tekst en uitleg over waar men al succesvol is en wat nog is blijven liggen.

Ook de LLTB, met Kevin Steeghs als projectleider Fauna en Koen van Weelden als schadecoördinator namens de boeren, laat aan de schadetafels haar stem horen. ‘Een heel nuttig overleg’, vindt Steeghs.

‘Het begin was wat stroef, maar nu ziet iedereen het nut ervan in en maakt er tijd voor vrij. Doel is vooral de jagers beter te faciliteren en om boeren, jagers en terreinbeheerders goed te laten samenwerken.’

Preventie

Zo werkt de belangenorganisatie voor de Limburgse agrarische ondernemers vooral in de preventiesfeer mee. Op die manier wil ze schadeproblemen door zwijnen beter managen. Dat wordt als een groot pluspunt gezien. Stassen maakt wel een kanttekening. ‘Grondgebruikers en boeren mogen nog iets meer doen’, zegt hij.

‘Niet alleen roepen dat jagers meer zwijnen moeten schieten, maar misschien ook eens nadenken of ze bepaalde teelten niet beter elders kunnen verbouwen. Of jagers een betere plek aanbieden om zwijnen te kunnen schieten. Elektrische rasters plaatsen en actiever het zwijnenprobleem helpen managen is ook een optie.’

Grote beweging

Zo is in een jaar tijd een grote beweging op gang gekomen. Voorheen zat men nog op een eilandje zonder dialoog zelf het wiel uit te vinden. Inmiddels hebben de wilde zwijnen als onderwerp van overleg gezelschap gekregen van ganzen en reeën, die eveneens voor steeds meer schades en schade-uitkeringen zorgen.

De provincie heeft al ontheffing gegeven voor maatregelen om het reewild beter in toom te houden, zodat er uiteindelijk minder aanrijdingen plaatsvinden.

Nog geen daling aanrijdingen met zwartwild in Limburg

Volgens de jongste cijfers van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) waren er in Limburg van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 100 aanrijdingen met wild meer dan de 457 in dezelfde periode een jaar eerder. Exacte cijfers over de aantallen wilde zwijnen en reeën in Limburg zijn niet bekend, maar volgens grove schattingen gaat het alleen al om zo’n duizend wilde zwijnen. Het toont de noodzaak aan van de schadetafels. Eind 2020 eindigt dit project, dat financieel ondersteund werd door de provincie Limburg. ‘Er is enorm veel tijd en moeite geïnvesteerd in het winnen van vertrouwen bij alle deelnemers aan de schadetafels’, zegt projectleider Hubert Stassen. ‘Als SSWL niet doorgaat met jaarlijkse bijeenkomsten, raakt dat snel weer in verval.’

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.