Status Reewild beheer plan Friesland 2020

 

Regio Fryslân-NOP                                                                   

30-12-2019

Betreft: Status Reewild beheer plan Friesland 2020

 

Beste NOJG leden Friesland,

Op 17 december jl. heeft de FBE het nieuwe Reewild beheer plan niet unaniem weten goed te keuren. De unanimiteit kon niet behaald worden doordat de agrarische organisaties en verschillende WBE’s zich op detail niveau niet kon vinden in het voorliggende plan. Als NOJG bestuur hebben we begrip voor hun standpunt in deze. Het resultaat is dat de FBE de opdracht terug heeft gegeven aan de provincie. Deze heeft op zijn beurt een nieuwe opdracht geformuleerd richting FBE waarin het voorgestelde nieuwe Reewild Beheer Plan centraal staat. Deze wordt dus alsnog de leidraad voor het komende Reewild seizoen en daar wordt door de FBE volop aan gewerkt.

Het nieuwe Reewild Beheer Plan is gestoeld op het begrip “lerend beheren” en voorziet er in dat het beheer (op basis van verkeersveiligheid en hotspots) niet beperkt is tot een maximum of minimum afschot aantal. Daarnaast zijn ook de afschot perioden flink verruimd. Op basis van het aantal jaarlijkse aanrijdingen in de provincie (gezet op 500)1 kan en mag er meer of minder afschot worden gepleegd. Het is dan ook zaak om alle aanrijdingen zoveel en goed mogelijk te registeren. Als NOJG bestuur zijn we zeker niet tegen deze flexibiliteit. Ook het beheer van zieke of gebrekkige dieren is geregeld in dit Plan.

Nieuw is echter dat iedere WBE een Reewild Beheer Plan moet opstellen gezamenlijk met de wegbeheerder en Terrein Beherende Organisatie(s) om het aantal aanrijdingen te voorkomen. Deze maatregel is gedaan om draagvlak en een degelijk wettelijk kader te creëren voor het afschot zonder minimum of maximum. Het NOJG bestuur is kritisch over dit deel van het Plan maar begrijpt dit gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en draagvlak. Hoe dit in de praktijk gaat werken zullen we moeten leren. Het heet dan ook niet voor niets “lerend beheren”.

Hoe het Reewild Beheer voor 2020 geregeld wordt staat sinds vandaag op: https://friesland.faunabeheereenheid.com/soorten

Via de VHR krijgt u bericht waar en wanneer de wildmerken kunnen worden afgehaald.

Mocht u WBE bestuurder zijn of anderszins met complicaties te maken krijgen bij de uitvoering van het nieuwe Reewild Beheer Plan Friesland, neem dan contact met ons op. De NOJG is van begin af aan betrokken geweest bij dit plan en heeft voldoende kennis en eventueel juridische ondersteuning beschikbaar. 

 

Hierbij willen wij alle NOJG leden van Fryslân en de Noordoostpolder een gelukkig en succesvol 2020 toewensen!

 

Bestuur NOJG Fryslân-NOP


1Het aantal geregistreerde aanrijdingen is al jarenlang een fractie van het werkelijke aantal. Voorzichtige schattingen wijzen eerder richting de 800 dan het huidige gemiddelde van 500 per jaar. Met het oog daarop en een verbeterde registratie zou dit plan goed moeten kunnen uitpakken. 
Communicatie Opdracht Ree 2020-2024 Provincie Fryslân aan FBE Fryslân

 

De Provincie Fryslân heeft op 18 juni 2019 nieuw beleid voor reeën vastgelegd, zie wijziging beleid reebeheer Fryslân en Beleidkader bescherming en beheer ree Fryslân. Daarop heeft de provincie aan de Faunabeheereenheid gevraagd een nieuw faunabeheerplan voor reeën op te stellen dat past binnen dit nieuwe beleid en waarin staat hoe de FBE de uitvoering van het reebeheer gaat aanpakken.

De FBE heeft een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 (concept d.d. 2-12-2019) opgesteld. Helaas is het de FBE niet gelukt dit in unanimiteit vast te stellen. Dat is wel een vereiste volgens de statuten van de FBE. Daarom heeft de FBE aan Gedeputeerde Staten verzocht haar een nadere opdracht te geven. Deze opdracht is door GS verleend op 17 december 2019.

De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig het nieuwe provinciale beleid; leidraad voor de uitvoering is het Faunabeheerplan Ree 2020-2024.

Hiermee is de continuïteit van het reebeheer ook na 1 januari 2020 gegarandeerd en zijn de belangen van de openbare veiligheid, waaronder de verkeersveiligheid, en het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke en gebrekkige dieren zeker gesteld.

 

FBE Fryslân

Robbert de Vries

19-12-2019

 
Beheer reeën in Friesland vanaf 2020 gericht op beperken aanrijdingen

Met ingang van volgend jaar is het beheer van reeën in Friesland gericht op het beperken van aanrijdingen. De populatie reeën moet dan zo worden beheerd, dat er niet meer dan 500 aanrijdingen per jaar plaatsvinden op het Friese vasteland. Met dit nieuwe beleid wordt beheer op basis van een doelstand (maximaal aantal reeën in Friesland) losgelaten.

Bij het beheer van reeën staan zogenaamde hotspots centraal. Dat zijn hoofdwegen, vaak door bosrijk landschap, waar relatief veel aanrijdingen plaatsvinden. Voorbeelden zijn de N351 (Scherpenzeel – Oosterwolde), N381 (Drachten – Appelscha) en de Schoterlandseweg (N380, Oudeschoot – Donkerbroek). Ook buiten de hotspots wordt aan beheer gedaan, zodat er geen nieuwe hotspots ontstaan. Het aantal geregistreerde aanrijdingen in de periode 2015 tot en met 2018 bedroeg respectievelijk 388, 408, 584 en 497.

Reeën zijn een beschermde diersoort. Beheren van de populatie mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Daarom wordt eerst gekeken of er preventieve maatregelen getroffen kunnen worden, voordat overgegaan wordt tot afschot. Uitvoering van het beheer van reeën kan alleen op basis van een goedgekeurd Faunabeheerplan. Gedeputeerde Staten verzoeken daarom de Faunabeheereenheid (FBE) een nieuw faunabeheerplan voor reeën op te stellen dat past binnen het nieuwe beleid van de provincie. Daarin wordt uitgewerkt hoe de FBE uitvoering gaat geven aan het reebeheer.

Zie voor meer informatie het Beleidskader bescherming en beheer ree Fryslân op de site van de Provincie Friesland.

bron: Provincie Friesland, 25/06/19