Afschot herten gaat door, motie PvdD afgewezen door Provinciale Staten Noord-Holland

Damherten AWD

HAARLEM – De Provinciale Staten gaan het afschieten van de herten in de Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland niet stil leggen voor een second opinion. Een motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe opriep is niet aangenomen. “Stilleggen is geen oplossing, want dat vergroot het probleem”, verwoordde Michel Klein van de ChristenUnie zijn afwijzing. 

Gesteund door de SP, de PVV, de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland, vindt de PvdD dat er, naast de Faunabeheereenheid, extra deskundig advies gevraagd moet worden over alternatieven zoals sterilisatie. Er zou een RedTeam van wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties moeten worden gevormd. 

Gedeputeerde Esther Rommel wil het ingezette beleid van afschot van herten voortzetten, omdat het streefgetal van het aantal dieren nog niet is bereikt. Volgens de berekening van de PvdD betekent dat dat er tot 2026 jaarlijks nog eens 470 herten afgeschoten gaan worden. 

Proef in Zeeland 

Rommel benadrukte dat het ‘beheer’ van het aantal herten nodig is ‘zodat andere planten en dieren kunnen leven.’ Dat is volgens haar naar de Europese norm nu niet haalbaar. Wel zegt ze toe te kijken naar hoe proeven met sterilisatie in Zeeland verlopen. 

Dierenwelzijnsorganisaties hebben er, volgens de gedeputeerde, zelf voor gekozen om niet in de Faunabeheereenheid zitting te nemen en bestrijdt dat hier nu alleen maar de jacht in is vertegenwoordigd. 

De provinciale politieke partijen die tegen de motie van de Partij voor de Dieren stemden, zijn blij met de toezeggingen. Menig partij is overstelpt met mails en brieven van tegenstanders van de afschot van herten, maar wijken niet af van het beheerbeleid. 
Extra afschotperiode nodig voor beheer Damherten in AWD

Bron: Het Parool

Damherten AWD

Er lopen nog steeds te veel damherten rond in de Amsterdamse Waterleidingduinen die de natuur beschadigen, zo stelt de Faunabeheereenheid.

Het voorstel: de komende twee jaar nog eens vierduizend dieren doden.

Sinds de start van het ‘actief beheer’ van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 2015 zijn er meer dan achtduizend dieren afgeschoten, maar de gewenste populatie van duizend exemplaren is nog steeds niet bereikt. In het nieuwe beheerplan van de Faunabeheereenheid Noord-Holland wordt daarom voorgesteld het afschot op te voeren. Door in de komende twee jaar nog eens vierduizend dieren te doden, verwachten de opstellers in 2022 de gewenste omvang van de groep te hebben bereikt.

Daarvoor zijn wel extra maatregelen nodig. De Faunabeheereenheid stelt onder meer voor het jachtseizoen drie maanden te verlengen en van start te laten gaan in augustus in plaats van in november. Ook moet de huidige limiet van maximaal honderd dieren per week worden losgelaten en moeten de dieren zeven dagen per week kunnen worden geschoten. Verder wordt voorgesteld het gebruik van geluiddempers en kunstlicht toe te staan.

Het provinciebestuur wil in elk geval de tijd nemen voor een beoordeling van het nieuwe beheerplan. Hoewel GS formeel bevoegd zijn een besluit te nemen over voortzetting van de jacht, wil het college het voorstel voorleggen aan provinciale staten.

Dat is interessant, omdat in het nieuwe provinciebestuur GroenLinks de grootste fractie heeft. De partij was in de vorige periode als oppositiepartij tegen de jacht in de Waterleidingduinen. 

 

Meer informatie
Uitvoering Faunabeheerplan beheer damherten Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland start op 1 november

ZANDVOORT – Het afschieten van damherten in de duinen begint zondag 1 november t/m 31 maart 2021. Het plan is in deze tijd ruim 2000 hindes en jonge herten te doden in de Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

Volgens tellingen van de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) waren er in april minimaal 3300 damherten in de duinen tussen IJmuiden en Noordwijk. Het aantal damherten moet drastisch omlaag om het volgens de FBE weer in balans te laten zijn met de overige natuurwaarden en de risico op schade en overlast in de omgeving.

Volgens een rapportage van de FBE is de doelstelling van 600 tot 800 damherten in de Waterleidingduinen en 200 in Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2022 te halen. “Die ambitie hangt nog wel af van de beheermogelijkheden die de provincie Noord-Holland geeft in een nieuwe Faunabeheerplan dat binnenkort openbaar wordt”, zegt directeur Patty Laan van de Faunabeheereenheid.

Streefaantal

De beheerders Waternet en PWN richten zich de komende vijf maanden op het afschieten van tenminste 1700 damherten in de Waterleidingduinen en 420 in het Nationaal Park. De focus ligt op vrouwtjes en jonkies om zo sneller het doel te bereiken. “Door zo snel mogelijk het streefaantal te bereiken, zorgt dat er op de lange termijn voor dat je minder herten hoeft af te schieten. De ingreep moet zo kort mogelijk zijn”, vertelt Laan.

Vorig winterseizoen zijn in drie gebieden in totaal 2640 damherten afgeschoten. In de Waterleidingduinen en het Nationaal Park daalt de omvang van de populatie.

De omstreden ingreep in de hertenpopulatie is volgens kenners nodig omdat te veel herten zorgen voor schade aan flora en fauna, schade aan het verkeer en schade aan landbouwgewassen. Laan: “Het hoofddoel is de biodiversiteit te laten toenemen. Helaas is daar afschot voor nodig.”