‘Wolf kent nog geen gunstige staat van instandhouding’

Minister Van der Wal wil in haar standpunt en houding jegens de wolf niet vooruitlopen op een advies dat de Raad van Diergelegenheden op haar verzoek opstelt en de uitkomsten van de analyse die in opdracht van de Europese Commissie wordt gemaakt. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van het CDA. De minister wijst er op dat wolf in Nederland nog geen gunstige staat van instandhouding kent.

De wolf heeft in Europa een beschermde status via de Habitatrichtlijn. Er kunnen redenen van sociale of economische aard zijn om af te wijken van bepaalde verbodsbepalingen in de richtlijn wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de populaties van de soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding blijft voortbestaan. De provincies zijn het bevoegde gezag om een ontheffing voor een afwijking met betrekking tot de wolf af te geven.

Momenteel werken provincies aan het actualiseren van het Interprovinciaal wolvenplan, waarin zij gezamenlijk tot een definitie van een ‘probleemwolf’ willen komen. Op dit moment is de populatie wolven in Nederland niet groot genoeg om van een gunstige staat van instandhouding te kunnen spreken, stelt de minister. Ze merkt daarbij wel op dat het voor sommige soorten die veel rondtrekken moeilijk kan zijn om binnen lidstaten zelf een gunstige staat van instandhouding te bereiken.

Het ministerie van LNV is in overleg met de Duitse, Deense, Belgische, Luxemburgse en Franse overheid om te komen tot een gezamenlijk internationaal wolvenplan. Hierin kan worden afgesproken om met een gezamenlijke rapportage over de Centraal-Europese wolvenpopulatie te komen. Door de diverse nationale populaties als een gezamenlijke grensoverschrijdende groep te behandelen, is er ook sprake van een grotere populatie waarin een gunstige staat van instandhouding wellicht eerder wordt bereikt.

De Europese Commissie is ook bezig met een analyse van alle beschikbare wetenschappelijke en technische informatie over de situatie van wolven in de Europese Unie. Naar verwachting komt deze analyse begin volgend jaar beschikbaar. Verder heeft minister Van der Wal de Raad voor de Dieraangelegenheden gevraagd een maatschappelijke dialoog op te zetten over de wolf in Nederland en om op basis daarvan advies te geven over hoe in Nederland kan worden samengeleefd met de wolf en wat daarvoor nodig is.

 

bron: Ministerie van LNV, 27/11/2023
 
Zie ook: