Tweede Kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Stemmingen Versterking stelsel legaal wapenbezit van 18 april 2017 (34432), voor het verlengen van wapenverloven en jachtakte is door de tweede Kamer aangenomen.

Hierdoor wordt de geldigheidstermijn verlengd voor de sportschutters en jagers en wordt de administratieve procedures en dus ook de lasten voor de verlofhouders vermindert.

De aangenomen motie van SGP-Kamerlid Van der Staaij verzoekt de regering om met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een jachtakte.

Motie (34432) luidde als volgt

“De Kamer,

  • gehoord de beraadslaging, constaterende dat de nieuwe regelgeving houders van een jachtakte of andere vergunningen voor een jaar ertoe dwingt elk jaar de verzwaarde procedure voor aanvraag of verlenging te doorlopen, inclusief enkele persoonlijke bezoeken aan het politiebureau;
  • van mening dat de bescherming van de veiligheid van de samenleving mogelijk meer gediend is met een zorgvuldige procedure om de paar jaar, terwijl de lasten daardoor verminderen;
  • verzoekt de regering, in overleg met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning voor een jaar.

Aan de stemming werd op onderdelen ook gewijzigd/aangevuld door het door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Van Oosten/Van Toorenburg (stuk nrs. 12, I tot en met III) tot het invoegen van een onderdeel Ba.

“De Kamer”,

  • gehoord de beraadslaging,vaststellende dat het van groot belang is dat vuurwapens en munitie alleen in handen kunnen komen en zijn van diegenen van wie vaststaat dat zij kunnen omgaan met de vergaande verantwoordelijkheid die het vuurwapenbezit met zich brengt;
  • overwegende dat een verplichte psychiatrische opname een reden is om aan een persoon geen toestemming te verlenen een vuurwapen te bezitten en/of te gebruiken;
  • overwegende dat het daarom van belang is kennis te hebben van het feit of een patiënt gedwongen psychiatrisch opgenomen is geweest en deze informatie dus gedurende zeer geruime tijd beschikbaar moet blijven;
  • roept de regering op, er zorg voor te dragen dat indien een persoon gedurende de periode dat aan hem toestemming is verleend een vuurwapen te bezitten en/of te gebruiken verplicht wordt opgenomen in het kader van de Wet BOPZ, dit onverwijld leidt tot het intrekken van die toestemming;
  • roept de regering daarnaast op om, indien het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg niet wordt aanvaard door de Eerste Kamer, te bezien of de bewaartermijn voor BOPZ-gegevens kan worden aangepast, zodat deze altijd kunnen worden gebruikt voor de toepassing van de Wet wapens en munitie.

De NOJG is blij dat eindelijk deze jaarlijkse administratieve last voor alle jachtaktehouders, Wildbeheereenheden, jachthouders en de Politie wordt verminderd. Zij heeft al 2006 tijdens de Flora- en faunawet en ook bij de tot stand komen van de Wet natuurbescherming voor een langere duur van de geldigheid van de jachtakte of wapenverlof gepleit , dit is ook door de toenmalige minister van Landbouw en Visserij Veerman in zijn brief van 2008 toegezegd. Zie de bijlage: Antwoord Minister LNV op vraag verlenging duur jachtakte naar 3 jaar

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.