Tweede Kamer neemt reeks moties aan over natuurbeleid

In het debat rond de begroting van het ministerie van Economische Zaken over 2016 zijn door de Tweede Kamer tal van moties ingediend over het natuurbeleid, waarvan er een aantal zijn aangenomen. Zo wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat de regering binnen Europa kenbaar maakt dat Nederland voorstander is van het ongewijzigd laten van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Daarnaast wil de Tweede Kamer dat het kabinet zich sterk blijft maken voor de inzet van vrijwilligers in het natuur- en landschapsbeheer. Ook moet worden beken hoe de positie van traditionele gescheperde schaapskuddes kan worden verbeterd. De Tweede Kamer deed tevens voorstellen voor de financiering van het project Marker Wadden en voor een onderzoek naar mogelijkheden voor langer lopende contracten voor agrarisch natuurbeheer.

De Europese Commissie voert in het kader van het programma ‘Betere regelgeving’ een evaluatie uit naar de Vogel- en Habitatrichtlijn. Negen Europese lidstaten hebben in een brief aan Eurocommissaris Vella gevraagd de Vogel- en Habitatrichtlijn ongewijzigd te laten en alleen verbeteringen te realiseren in de implementatie van de richtlijn. Ook 7 van de 9 fracties in het Europees Parlement hebben een soortgelijk verzoek hebben gedaan aan de Europese Commissie. De Tweede Kamer wil dat ook Nederland de Vogel- en Habitatrichtlijn zich in die zin uitspreekt richting de Europese Commissie. Dat wordt bepleit in een motie van PvdA en D66 die door een meerderheid in de Tweede Kamer werd gesteund.

Vrijwilligerswerk in het natuur- en landschapsbeheer
De PvdA kreeg voldoende steun in de Tweede Kamer voor een motie waarin de regering wordt gevraagd om, met de provincies afspraken te maken over de continuïteit van het vrijwilligerswerk in het natuur- en landschapsbeheer, en de eventuele financiële consequenties daarvan in beeld te brengen. Daarbij vraagt de partij de regering ook om de Tweede Kamer voor 1 maar 2016 over de vorm en inhoud van deze afspraken, en de eventuele financiële consequenties, te informeren.

Traditionele gescheperde schaapskuddes
De ChristenUnie stelt vast dat traditionele gescheperde schaapskuddes een belangrijke bijdrage leveren aan het natuurbeheer en een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben, maar dat de economische positie van deze gescheperde schaapskuddes in de afgelopen jaren is verslechterd, onder meer door verplichte openbare aanbestedingen en het wegvallen van subsidies. De partij vraagt de regering, om zich in te zetten voor een eerlijke bekostiging voor traditionele schaapskuddes in Nederland en samen met provincies te bekijken hoe de economische positie van deze gescheperde schaapskuddes kan worden verbeterd. Die motie werd door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund.

Marker Wadden
De Tweede Kamer steunde een motie van de ChritsenUnie waarin de regering wordt gevraagd om, bij vrijvallende middelen in de begroting voor waterkwaliteitsmaatregelen tot een maximum van 7 miljoen euro in overleg met Natuurmonumenten te overwegen deze middelen aan te wenden als aanjaagbedrag om de financiering van de volgende stap van de Marker Wadden rond te krijgen.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
In een door de Tweede Kamer aangenomen motie vragen GroenLinks en PvdA de regering om te onderzoeken of er behoefte is aan contracten voor agrarisch natuurbeheer met een langere looptijd dan 6 jaar. Vervolgens zou in overleg met provincies moeten worden bekeken hoe hier invulling aan gegeven kan worden. In het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wordt nu aan collectieven subsidies voor 6 jaar vergeven. Boeren en collectieven geven volgens Leenders en Grashoff aan dat langjarige contracten een positieve stimulans kunnen geven om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer, mede omdat banken pas leningen verstrekken aan boerenbedrijven voor investeringen op basis van langdurige zekerheid.

bron: Tweede Kamer, 08/12/15

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk