Uitnodiging Algemene ledenvergadering NOJG – donderdag 19 mei 2016

De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING NOJG

Datum: 19 mei 2016 | Aanvang: 20.00 uur | Locatie: Hotel de Cantharel – Golsteinlaan 20 te Ugchelen /Apeldoorn.

Geacht Lid/WBE,

Hierbij nodigen wij U uit voor de Algemen ledenvergadering van de NOJG in de Cantharel te Apeldoorn op donderdag 19 mei a.s. De zaal is open vanaf 19.30 uur alwaar U, na uw aanmelding , van koffie of thee wordt voorzien.

De Agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.

 2. Spreker S.E. Baron van Voorst tot Voorst ; onderwerp: “toekomstvisie jacht en schadebestrijding

 3. Pauze

 4. Ingekomen stukken en mededelingen.

 5. Verslag ledenvergadering 5 november 2015 (zie Jacht en Beheer december jl.)

 6. Financieel verslag 2015

 7. Jaarstukken

  1. verslag kascommissie

 8. Benoeming nieuw lid kascommissie

 9. Bestuursverkiezing.

 10. Verloting: Hoofdprijs Browning kogelgeweer kal 30-06 met montage, beschikbaar gesteld door Graziani Gunshop, met daarop een Bushnell richtkijker van de firma Transcontinenta  BV

 11. Rondvraag.

 12. Sluiting.

NB: Alle stukken t.b.v. de agenda liggen bij de regiesecretariaten ter inzage of kunnen daar opgevraagd worden.

In afwachting van een goed opkomst,

Het bestuur

De voorzitter, Gert-Jan Oplaat


Aanvullende informatie over agendapunt 9 Bestuursverkiezing

Op grond van het rooster van aftreden is Henk Hoogenkamp in 2016 aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Henk is verantwoordelijk voor de portefeuille hondentraining, participeert bestuurlijk in JTGH, is keurmeester en daarnaast heeft hij het onderdeel educatie onder zich.

Op grond van de statuten kunnen regiobesturen tegenkandidaten indienen. De regio´s Overijssel en Zeeland hebben hier onder aanvoering van Friesland gebruik van gemaakt en een tegenkandidaat gesteld op 28 april 2016.

Wij hebben enig onderzoek gedaan naar de gestelde kandidaat en moeten vaststellen dat zij geen lid is van de NOJG. De statuten schrijven voor dat een kandidaat lid dient te zijn.

De kandidatuur is daarmee ongeldig.

Wij handhaven het besluit dat Henk Hoogenkamp kandidaat is voor de vacature hondentraining en educatie en verklaren zijn kandidaatstelling bindend voor de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2016.

 

Het Landelijk Bestuur van de NOJG.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.