Uitnodiging ‘hoogzitdebat’ op 20 februari 2017 bij Dorhout Mees in Biddinghuizen

Uitnodiging ‘hoogzitdebat’ op 20 februari 2017De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Gesprekken vanuit een hoogzit.

U bent aan zet, beste NOJG-leden, jagers, schadebestrijders en alle anderen die ons platteland een warm hart toedragen.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn aanstaande. Wij mogen weer stemmen op mensen die ons willen vertegenwoordigen in Den Haag en willen opkomen voor onze belangen.

Wat hebben die mensen ons te vertellen en wat verwacht u van die mensen?

Wij bieden u de mogelijkheid om uw verhaal te doen en vooral ook om goed te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. U weet dan in ieder geval op wie u wel of niet moet stemmen.

Daarom organiseert de NOJG in samenwerking met alle partijen die het platteland en haar natuur na aan het hart liggen op maandag 20 februari 2017, aanvang 19.30 uur, een ‘hoogzitdebat’ met een aantal bestuurders en potentiële bestuurders.

Een aantal gerenommeerde politieke partijen heeft ons zijn medewerking toegezegd. Er zullen bestuurders, die weten waarover ze praten, op de hoogzit plaatsnemen.

Rudmer Heerema als VVD kandidaat.  
Sjaak Simonse SGP,
Stijn Steenbakkers CDA,

Zij gaan ons vertellen waar ze zich sterk voor willen en zullen maken. Dit doen zij aan de hand van de volgende THEMA´S.

Schadebestrijding en beperking eigendom

 • Geef de boer en de schadebestrijder een financiële bijdrage voor de grote inzet voor het beheer van de natuur. Een redelijke vrijwilligersvergoeding is op zijn plaats, bijvoorbeeld een afschotpremie voor ganzen.
 • Het gebruik van eigendom mag niet beperkt worden. De boer moet het recht behouden om schade te bestrijden wanneer aan het gebruik van gronden schade wordt toegebracht. In dit kader willen wij ook het art. 53 van de oude Jachtwet terug.

Regelgeving

 • Nederland gaat in de pas lopen met de andere Europese lidstaten. Wij willen geen zwaardere regelgeving zien dan die van de andere lidstaten. De koppen op de regels moeten verdwijnen.
 • Weg met zinloze regelgeving.
 • Bescherming van predatoren zoals vos, ekster, Vlaamse gaai, blauwe reiger en de verwilderde kat niet langer handhaven ten koste van weide- en zangvogels. De lijst van beschermde dieren moeten we aanpassen. Bescherming is niet eerder nodig dan wanneer een populatie met uitsterven wordt bedreigd. Als dit niet het geval is, dan deze soorten afvoeren van de lijst.

Platteland

 • Het platteland kan zelf wel bepalen wat goed is. Jacht en natuurbeheer zijn onderdeel van het platteland en van de plattelandscultuur.
 • De bestaande natuurwaarden worden in relatie tot de heersende plattelandswaarden en economie gewaardeerd en gerespecteerd en niet ongedaan gemaakt door de toevoeging van een nieuwe gewenste waarde / soort zoals modderkruipers, muggen, kwartelkoningen etc. waardoor er onbalans ontstaat.
 • Stop dierenleed in de Oostvaardersplassen. Populatiebeheer door tijdig afschot is nodig.

Geldbesteding.

 • Niet meer gelden besteden voor zogenaamde natuurgebieden. De boer is natuurbeheerder. Nu wordt er geïnvesteerd in de aankoop van weiland van de boer om dat te bestemmen tot natuur. Wel, het is al natuur. Geef de boer een natuurbeheerdersvergoeding op basis van natuurbeheerregels. Gewoon stoppen met die geldverslindende bezigheid.

Onderwijs

 • In het basisonderwijs moeten we natuur- en plattelandsbescherming opnemen in het leerpakket.

Locatie?

 • Bij Dorhout Mees: Strandgaperweg 30, 8256 PZ Biddinghuizen

Wanneer?

 • Op maandag 20 februari om 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur waarbij u koffie / thee wordt aangeboden. In de pauze krijgt u een drankje en hapje geserveerd.

Wat verwachten wij?

Wij gaan ervan uit dat u, als trouwe leden van de NOJG, in groten getale aanwezig zult zijn en ons ondersteuning geeft. Dit verwachten wij ook van allen die in het belang van ons platteland, de plattelandswaarden, de boeren en het natuurbeheer een warm hart toedragen.

Komt allen om onze belangen bij de betreffende politici kenbaar te maken.

Het Landelijk Bestuur van de NOJG.

De voorzitter,               de secretaris,

G.J. Oplaat                   J.H. Scherpenkate.

 

Laat u horen, laat u zien, ontmoet elkaar, ontmoet bestuurders, laat zien dat wij kunnen netwerken, geef ons ruggensteun.

NOJG-stellingen

1. Europese regelgeving en de koppen.

 • Algemeen beleidsuitgangspunt dient te zijn, dat Nederland binnen het kader van het Europese beleid haar regels hanteert.
 • Nederland gaat in de pas lopen met de andere Europese lidstaten.
 • Weg met extra zware regelgeving, en geef inkomensgaranties als er sprake is van grote ongelijkheid ten opzichte van de andere lidstaten.

2. Geld

 • Besteding van Europese gelden voor platteland, natuur en milieu. Proactief inspelen op de mogelijkheden die Brussel biedt. Wat kan de gewone burger? Het lijkt er veel op dat de terreinbeherende organisaties de eerste viool spelen, terwijl het een zaak van het platteland is. Het platteland kan zelf wel bepalen wat goed voor haar is. Jacht en natuurbeheer zijn onderdeel van het platteland en van de plattelandscultuur.
 • Betere condities voor de burger die nog wenst op te komen voor een vitaal platteland. Zorg voor professionele onafhankelijke ondersteuning
 • Zorg voor een hoger budget voor natuurbeheer en controleer Natuurmonumenten op de besteding van haar subsidies en bewerkstellig dat Staatsbosbeheer gaat beheren met de overheidsbijdragen, en die gelden niet langer besteedt aan de ontwikkeling van steeds maar nieuwe terreinen
 • Geef de boer en schadebestrijder een financiële bijdrage voor de grote inzet voor het beheer van de natuur. Redelijke vrijwilligersvergoeding is op zijn plaats.
 • Voor het aanvragen van bedrijfsmatige schade wordt nu een behandeltarief van € 300,00 per schadegeval in rekening gebracht. Daarnaast is er een eigen risico van €250,00. Deze moeten beide afgeschaft worden.
 • Gebruik van eigendom mag niet beperkt worden door regeltjes. De boer moet het recht behouden om schade te bestrijden als op het gebruik van gronden schade wordt toegebracht. Hier moet ook gedacht worden aan de art. 53 regeling van de voormalige Jachtwet

3. Deregulering – schadebestrijding

 • De lijst van beschermde dieren kritisch screenen. Op dit moment is vrijwel ieder dier beschermd. Bescherming is eerst nodig als een populatie met uitsterven bedreigd wordt. Als dit niet het geval is, dan afvoeren van de lijst. Minder ontheffingen met als gevolg, minder administratieve lasten.
 • De vos van de lijst afvoeren. Deze heeft geen bescherming nodig ten koste van de weidevogels.
 • Ekster, gaai en verwilderde kat niet langer beschermen ten koste van zangvogels.
 • Zwijnenoverlast in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe kan alleen voorkomen worden door een landelijke vrijstelling in deze gebieden.
 • Ganzenoverlast: tot nader order ganzenafschot voor alle soorten ganzen het hele jaar toestaan. Overweeg OOK een afschotpremie.

4. Regels

 • De tijd voor de bestrijding is door de staatssecretaris op zonsopgang en – ondergang gezet, met als argument: anders kunnen ze niet zien wat ze schieten. Het gevolg voor het effect van schadebestrijding is sterk beperkt: ganzen komen en gaan juist grotendeels in het uur vóór zonsopgang, en het uur ná zonsondergang!
 • In zijn algemeenheid geldt: weg met dit soort ‘lekenkreten’ uit de regelgeving.
 • Nederland dient in de pas te lopen met de andere Europese lidstaten, waar men dit soort regels niet kent.

5. Basisonderwijs

 • De mens komt steeds verder van de natuur af te staan.
 • In het lesprogramma van het basisonderwijs dient natuureducatie, met hierin aandacht voor natuur en platteland, beheer en oogsten uit de natuur, opgenomen te worden.

6. Biodiversiteit en monoculturen.

 • Monocultuur, waardoor een sterke predatie overheerst. De plattelandseconomie kent een noodlijdend bestaan.
 • Integrale benadering van natuur, economie en platteland is een eerste vereiste en ligt ook ten grondslag aan de biodiversiteitsgedachte.
 • De bestaande natuurwaarden worden in relatie tot de heersende plattelandswaarden en economie gewaardeerd en gerespecteerd, en niet ongedaan gemaakt door de toevoeging van een nieuwe gewenste waarde of soort waardoor er onbalans ontstaat.

7. Dierenleed

 • Onnodig leed, zoals bijvoorbeeld in de Oostvaardersplassen, is verwerpelijk en dient voorkomen te worden.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.