Uitspraak Rechter ganzenontheffing provincie Gelderland

Hier in het kort een reactie op hoofdpunten.

Vorige week heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan over de aangevochten ganzenontheffing.

Het goede nieuws is dat de ontheffing overeind is gebleven, schade is goed onderbouwd, de tellingen zijn akkoord en standregulatie is legitiem.
Een aantal onderdelen van de verleende ontheffing zijn door de rechter vernietigd.

  • Het gaat dan om ganzen vangen en
  • gebruik van het geweer voor zonsopkomst en na zonsondergang.

Reden daarvoor is dat de rechtbank oordeelt dat de provincie daarin geen eigen afwegingsruimte heeft v.w.b. de toegestane middelen.

De rechter geeft aan dat de Europese Vogelrichtlijn stelt, dat de landelijke wetgever alle middelen letterlijk moet hebben benoemd, anders is het niet toegestaan.

Dit dient dan ook een aandachtspunt voor het nieuwe AmvB van de nieuwe wet Natuurbescherming te zijn.

Op de uitspraak is hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Er zijnnog geen aanwijzingen of dat er ook van komt.

Voor de FBE betekent dit dat zij zelf per direct de voorschriften aanpassen en deze aanpassing in FRS doorvoeren.

Zij stellen de gebruikers via de FRS communicatiemodule op de hoogte. De Fbe Gelderland gaat hierover overleggen we met de provincie of zij een bijgewerkt voorschriften pakket kunnen krijgen waarin ze mogelijk ook nog wat andere wijzigingen in gaan doorvoeren (over het eieren rapen bijvoorbeeld).

Zie de bijlage de uitspraak van de rechtbank; Uitspraak inzake beroep Ffw (Fbp ganzen 2014-2019)


 

Ontheffing doden van ganzen in orde, nek omdraaien mag niet

Arnhem , 1-7-2015

​De rechtbank verbiedt de provincie Gelderland het gebruik van een vangkraal bij het bestrijden van de ganzenpopulatie. Daarnaast is het gebruik van een geweer vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang niet toegestaan. Het gebruik van CO2 is wel toegestaan.

Faunabeheerplan
De provincie Gelderland had haar goedkeuring verleend aan het Faunabeheerplan Ganzen 2014-2019.  Op basis van dit Faunabeheerplan zijn er ontheffingen verleend om de grauwe gans, brandgans en koolgans te verontrusten, te vangen en te doden met onder andere als doel om schade aan gewassen te voorkomen. Ook zijn er ontheffingen verleend voor het gebruik van verschillende middelen, te weten de vangkraal, nek omdraaien en vergassing (CO2).

Schadebestrijding
Volgens de Stichting Faunabescherming Gelderland en de Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken gingen deze ontheffingen te ver, omdat ze het mogelijk maken dat in een groot aantal gebieden binnen de provincie het hele jaar ganzen mogen gedood, terwijl de relatie met landbouwschade onvoldoende is aangetoond.
De rechtbank volgde dit standpunt niet. Volgens de rechtspraak is aan het vereiste van de zogenoemde ‘belangrijke schade’ voldaan, als er een concrete dreiging is dat schade op zal treden.

In het Faunabeheerplan is per gebied geïnventariseerd hoe hoog de schade is die door ganzen in de provincie is toegebracht. Volgens de voorschriften die aan de ontheffingen zijn verbonden, mogen de ontheffingen alleen worden gebruikt op schadepercelen. De provincie ziet hierop toe. De rechtbank vindt voldoende gewaarborgd dat schadebestrijding alleen plaatsvindt als er sprake is van schade of een concrete dreiging van schade en vindt de ontheffingen niet te ruim.

Ganzentellingen
De tellingen waarop de provincie zich heeft gebaseerd,  zijn volgens de Stichting Faunabescherming en de Vogelwerkgroep niet betrouwbaar. Volgens de rechtbank is de telling wel betrouwbaar, omdat de ganzen door de Faunabeheereenheid worden geteld volgens een vastgesteld protocol. De tellingen worden door een onafhankelijk deskundige gecontroleerd en goedgekeurd.

Ontheffing wel of niet terecht?
Volgens de Stichting Faunabescherming en de Vogelwerkgroep hadden de ontheffingen niet afgegeven mogen worden voor het verkleinen van de ganzenpopulatie. Daar komt bij dat het verminderen van het aantal ganzen niet bijdraagt tot het afnemen van schade.

De rechtbank volgde dit standpunt ook niet. Uit het Faunabeheerplan komt naar voren dat de aantallen ganzen de laatste jaren enorm zijn toegenomen. Verder vindt de rechtbank dat het terugbrengen van het aantal overzomerende grauwe ganzen tot een afname van schade zal leiden. Omdat er een oorzakelijk verband bestaat met het terugdringen van schade, kan dus een ontheffing worden verleend voor het terugbrengen van het aantal ganzen. Andere oplossingen zijn in het verleden geen goed alternatief gebleken.

Geen vangkraal, wel CO2
De stichting Faunabescherming en Vogelwerkgroep stelden dat er geen vergunningen voor het gebruik van vangkralen, nek omdraaien en CO2 verleend mogen worden. Deze stelling had wel succes. Omdat hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, mogen deze middelen niet worden gebruikt. Dit geldt ook voor het gebruik van het geweer vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. De rechtbank vernietigt het besluit van de provincie op deze punten.

Omdat het gebruik van CO2 per 1 juni 2015 is toegestaan, laat de rechtbank de rechtsgevolgen van het besluit op dit onderdeel in stand. Dat wil zeggen dat de Faunabeheereenheid dat middel mag gebruiken.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk