• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Update Vogelgriep 21-11-2020 – Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Witmarsum

In Witmarsum (Friesland) is bij een bedrijf met vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 90.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Witmarsum liggen 3 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Vervoersverbod

In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 10 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Witmarsum. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Maatregelen

Landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken is eerder al uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

 

In verband daarmee is een beschermingszone vastgesteld met een straal van ca 10 km. Dit betreft delen van de WBE’s Tusken Waad en Stêd, De Marne, De Alde Slachte, De Lytse Súdwesthoeke en De Marren. Binnen dit gebied is de jacht op eenden verboden en is het ook verboden om te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Wees alert op alle dode vogels in het gebied maar ook daarbuiten en meld dit aan de NVWA.

Zie ook artikel 19 Regeling:

Artikel 19 Verbod jagen en doden van wild 


1. In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. 

2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren, zo nodig onder opschorting van bestaande vrijstellingen of ontheffingen als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste of tweede lid, 3.8, eerste of tweede lid, 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, eerste of tweede lid, 3.15, tweede of vierde lid, 3.16, tweede of vierde lid, 3.17, eerste lid, opdrachten als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, of de toepassing van de artikelen 3.26, eerste lid, onderdeel d, onder 4, of 3.30, eerste lid, onderdeel b, onder 4, van de Wet natuurbescherming. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan, indien dat gebeurt: 

a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer; 

b. ter bestrijding van muskusratten; 

c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of 

d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 

Informatie hierover kunt u vinden op de website van de FBE: https://friesland.faunabeheereenheid.com/

Documenten

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.