Update Vogelgriep 13/12: Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Friesland

Nieuwsbericht | 13-12-2016 | 13:32

In Abbega (gemeente Súdwest-Fryslân) is op dinsdag 13 december 2016 bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal gaat het om ongeveer 63.000 leghennen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 1 en 3 kilometer rond het besmet-verklaarde bedrijf in Abbega liggen geen andere bedrijven. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond dit getroffen bedrijf in Abbega. Dit vervoersverbod heeft betrekking op onder andere pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Wij als NOJG wijzen U op uw verantwoordelijkheid die U neemt en uw keuze om wel of niet te jagen, mede baseert op de plaatselijke omstandigheden.

In verband met de vaststelling van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Friesland, is een jachtverbod van kracht geworden in een gebied met een straal van circa 10 km rond Abbega.

De tekst van de Regeling kunt u downloaden op de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/13/vogelgriep-bij-pluimveebedrijf-in-friesland.

Op deze site staat ook een LINK naar een KAART van het gebied waarop het verbod van toepassing is.

Het jachtverbod is opgenomen in artikel 19 van de Regeling:

Artikel 19 Verbod jagen en doden van wild
1. In afwijking van artikel 31 van de Flora- en faunawet is het verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dit watervogels kan verstoren.
2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden voor zover dit watervogels betreft of watervogels kan verstoren. Daartoe zijn alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen, vrijstellingen en ontheffingen op grond van de artikelen 65, 67, 68, 72 en 75 van de Flora- en faunawet opgeschort.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan indien dit geschiedt:
a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;
b. ter bestrijding van muskusratten;
c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of
d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Omdat het verbod slechts voor een beperkt deel van Fryslân geldt, zijn door de FBE vooralsnog geen machtigingen stopgezet.

Voor zover voor de rest van Fryslân door de Provincie het advies is afgegeven om niet of zo min mogelijk te (ver)jagen, controleert het Faunafonds NIET op adequaat gebruik van afgegeven machtigingen.

FBE Fryslân

Melden vogelgriep

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.