Valkeniersverenigingen intensiveren samenwerking in NOVO

Persbericht 

Veldhoven – Afgevaardigden van de drie valkeniersverenigingen (Nederlands Valkeniers verbond ‘Adriaan Mollen’, Valkerij Equipage ‘Jacoba van Beieren’ en de Orde der Nederlandse Valkeniers)hebben tijdens een vergadering op 11 mei jongstleden unaniem besloten intensiever te gaan samenwerken in het sinds 2002 bestaande Nationaal Overleg Valkerij Organisatie (NOVO).

Door intensievere samenwerking kunnen zij de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse valkeniers nog beter vertegenwoordigen, de kwaliteit van de valkeniersopleiding beter borgen en de UNESCO-aanvraag voor valkerij verder begeleiden. Tijdens de vergadering werd ook de nieuwe bestuurssamenstelling bekrachtigd. Met ingang van 11 mei opereert NOVO onder voorzitterschap van Richard Loomans.

“Om de belangen en de stem van de Nederlandse valkeniers in deze tijd goed te kunnen behartigen is het bundelen van krachten belangrijk. De bestuurders van de drie valkeniersverenigingen zijn dan ook zeer verheugd dat er besloten is om deze reeds bestaande samenwerking te intensiveren” aldus Richard Loomans. “De Nederlandse valkeniers jagen om verschillende redenen. Naast het feit dat zij jagen in de letterlijke betekenis van het woord valkerij, namelijk met een getrainde jachtvogel op natuurlijke prooien in hun natuurlijke habitat, wordt hun kennis en expertise steeds vaker door overheden en andere organisaties ingezet voor specifieke doeleinden zoals  plaagdierbestrijding op plaatsen waar de geweerjacht niet mogelijk is. Het is dan ook van groot belang dat hun stem goed wordt vertegenwoordigd. Wij zijn blij met de steun voor deze nauwere samenwerking.”

Bestuur

Het bestuur van NOVO bestaat met ingang van 11 mei uit Richard Loomans als voorzitter, Erik Abma als secretaris, Louis Smulders als penningmeester en Hans Bruil, Adriaan van den Eijnden en Erik Koffeman als algemene bestuursleden.

De contactpersoon voor het NOVO is Erik Abma.

Springlevend

De Nederlandse valkerij kent een traditie van enkele honderden jaren. Ook vandaag de dag is het ‘vak’ van valkenier nog steeds springlevend. Niet alleen zijn er totaal ruim 300 leden aangesloten bij één van de drie valkeniersverenigingen, jaarlijks melden zich ook een 25 nieuwe gegadigden voor de opleiding tot valkenier. Het NOVO is mede verantwoordelijk voor de opleidingsmodule Valkerij binnen de Stichting Jachtopleidingen Nederland, neemt zitting in de Examencommissie en selecteert de mentoren.

Ook is het een belangrijke stap voor de Nederlandse valkeniers dat de valkerij sinds 2013 een voordracht heeft gedaan om de valkerij als Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed te erkennenmet als uiteindelijk doel opname in het internationale dossier ‘Falconry’ van het UNESCO.

De verdere stappen in dit proces worden begeleid door een werkgroep vanuit het NOVO en kort geleden oordeelde de Raad voor Cultuur positief over deze voordracht.


Over het NOVO

Het NOVO is de officiële vertegenwoordiger van de drie valkeniersverenigingen (Nederlands Valkeniers verbond “Adriaan Mollen”-1939, Valkerij Equipage ‘Jacoba van Beieren’-1987 en de Orde der Nederlandse Valkeniers-2000) en heeft sinds haar oprichting in 2002 de belangen behartigd voor haar aangesloten leden bij nationale en provinciale overheden.

Het NOVO is mede verantwoordelijk voor de opleidingsmodule Valkerij binnen de Stichting Jachtopleidingen Nederland, neemt zitting in de Examencommissie en selecteert de mentoren.

De leden van het NOVO, samen met het Valkerij en Sigarenmakerij Museum’uit Valkenswaard, zijn aangesloten bij de International Association for Falconry and Conservation for birds of prey(IAF) en vertegenwoordigen daarmee ook internationaal de Nederlandse valkerijwereld.

Status voordracht Valkerij in Nederland voor de internationale UNESCO lijst

Het NOVO heeft in 2013 een voordracht gedaan om de valkerij als Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed te erkennen. Daartoe heeft zij een erfgoedzorgplan opgesteld waarin de kansen en bedreigingen voor de valkerij zijn geïnventariseerd en waarin acties zijn geformuleerd om de valkerij ook voor toekomstige generaties veilig te stellen. Een goede opleiding en overdracht van het valkeniersbedrijf naar volgende generaties is daarbij van groot belang. Maar ook het gebruik van roofvogels en de inzet daarvan bij beheer en schadebestrijding zijn onderwerpen die in de huidige tijd kritisch worden gevolgd en waar de valkerij een gedegen motivatie tegenover moet stellen.

De aanvraag door het NOVO is gedaan namens de drie bij het NOVO aangesloten valkerijverenigingen en het ‘Valkerij en Sigarenmakerij Museum’ Valkenswaard.

Doel is om de valkerij te nomineren voor UNESCO’s multinationale dossier ‘Falconry’.

Dit is een dossier dat in 2010 werd voorgedragen door de Verenigde Arabische Emiraten, België, de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Zuid-Korea, Mongolië, Marokko, Qatar, Saoedi-Arabië, Spanje en Syrië. Sindsdien hebben meerdere landen zich aangesloten, waaronder recent nog ons buurland Duitsland.

De vraag van de valkerij organisaties hier in Nederland, vertegenwoordigd binnen het NOVO, was of ook Nederland zich zou willen aansluiten bij dit internationale dossier.

Positief

Kort geleden, oordeeldede Raad voor Cultuur positief over de aanvraag. De raad staat in principe positief tegenover multinationale dossiers én het gaat om een traditie die in beeld én geschrift in Nederland is terug te voeren tot de zestiende eeuw (bekend is dat de historie van de valkerij al ontstaan is rond het begin van de jaartelling).

Naar het oordeel van de Raad gaat het om een erfgoedelement dat gedragen wordt door een gemeenschap die ook ervaring heeft met het uitvoeren van erfgoedzorg, en die zich actief wil inzetten om deze traditie levend te houden voor de toekomst.

Daarom lijkt aan alle voorwaarden die UNESCO stelt te zijn voldaan en lijkt niets een succesvolle voordracht in de weg te staan.

In samenwerking met het NOVO en het  ‘Valkerij en Sigarenmakerij Museum’ te Valkenswaard en ondersteund door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, werkt het ministerie nu aan het verder voorbereiden van de voordracht, waarover het Intergouvernementeel Comité naar verwachting eind 2020 een beslissing zal nemen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.