Van Dam wil aanpak beperken tot 37 invasieve exoten op Europese lijst

nijlgans

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wil maatregelen treffen tegen 37 uitheemse planten en dieren die volgens de Europese Commissie vanwege hun invasieve karakter een bedreiging vormen voor de natuur in Europa. Dit bleek tijdens een door het ministerie georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst over de Europese exotenverordening. Van Dam negeert daarmee een advies van een door het ministerie ingesteld expertpanel om nog eens 65 invasieve soorten nationaal gecoördineerd aan te pakken.

Deze zomer stelde een expertpanel in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een lijst vast van 90 uitheemse planten en dieren die in Nederland de grootste risico’s opleveren voor de biodiversiteit. De aanpak kan variëren van het verbieden van import, handel en bezit tot beheersing dan wel uitroeiing van gevestigde populaties.

Deze zomer stelde ook de Europese Commissie een conceptlijst van 37 invasieve exoten vast die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt. Dit ter uitvoering van de Europese Verordening over invasieve exoten die begin dit jaar in werking is getreden. Van die lijst staan 25 soorten ook in lijst die het Nederlandse expertpanel had opgesteld.

De Europese verordening biedt lidstaten de ruimte om aanvullend op de Europese lijst een nationale lijst op te stellen van soorten die op hun grondgebied een probleem vormen. Van Dam wil geen gebruik maken van die mogelijkheid. Hij stelt daarbij dat Nederland in principe geen extra maatregelen treft aanvullend op Europese verordeningen en dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de aanpak.

 

bron: Platform Stop invasieve exoten, 17/11/15wp90903ae7

Commentaar NOJG op dit besluit:

In verband met de gevoerde discussie inzake de rosse stekelstaart en andere invasieve exoten als de casarca eend bijgaande link naar de actie folder van de EU.

Uit deze brochure mag u concluderen dat de commissie ook bij soorten die nog niet op een lijst zijn gezet bij opduiken ervan verwacht dat de betrokken lidstaten preventieve maatregelen nemen deze soorten niet te laten uitgroeien tot een , die per gestelde prioriteit lijst verplicht is actie op te nemen. Dat betekent dat een beheerplan van voorkomende invasieve exoten die gesignaleerd worden in de lidstaten en dus ook in de provincies, minimaal in het faunabeheerplan moeten worden opgenomen met daarbij de mitigerende maatregelen waartoe is besloten om te voorkomen dat er van prioriteitstellen voorkomen of negatieve impact sprakle kan zijn.

Hierbij willen we nog de kanttekening plaatsen dat ook de natuurorganisaties in Nederland de staatsecretaris hun teleurstelling hebben doen weten dat hij slechts 39 soorten als verplichtend te beperken heeft genoemd, terwijl breed en wetenschappelijk onderbouwd meer dan 100 soorten waaronder ook deze casarca als ongewenst buiten hun habitat is opgenomen, in het algemeen gold dat voor alle ontsnapte soorten waarvan duidelijk is dat die zich in de vrije natuur zouden kunnen handhaven. De casarca is heel duidelijk uit die categorie want afkomstig uit ontsnapte individuen en niet door migratie op natuurlijke weg.

  • Hopend op een navenante opvolging en agendering hiervan door uw FBE,

Hoogachtend

Peter Kempen

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk