Vaststelling begrenzing foerageergebieden Friesland voor de beschermde ganzen

Kaart met begrenzing ganzenfoerageergebieden winter 2016-2017 Friesland

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 25 oktober 2016 de begrenzing vastgesteld van de ganzenfoerageergebieden voor de winter 2016-2017. Deze staan aangegeven op de kaart. Zowel de algemene foerageergebieden als de soortspecifieke foerageergebieden staan er op. De percelen op deze kaart zijn door deelnemers op vrijwillige basis aangemeld bij de agrarische collectieven. De collectieven hebben de aanmeldingen aangeleverd bij de provincie. De provincie heeft de aanmeldingen beoordeeld en op basis daarvan deze kaart vastgesteld.

Belanghebbenden kunnen tegen het vaststellen van de begrenzing tot 11 december 2016 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân. Wij verzoeken belanghebbenden in dit bezwaarschrift in elk geval op te nemen de nummers van de percelen waarop het bezwaar zich richt, alsmede het BRS-nummer van de grondgebruiker. Om de nummers van de percelen te kunnen zien kunt u inzoomen op de kaart.

Begrenzing ganzenfoerageergebieden soortspecifiek

Gedeputeerde Staten van Fryslân (GS) hebben de begrenzing van de soortspecifieke gan-zenfoerageergebieden vastgesteld. Dit zijn gebieden waar met name brand- en rotganzen worden opgevangen om vrij te mogen ‘eten’. De soortspecifieke foerageergebieden zijn een aanvulling op de gewone foerageergebieden. Boeren vangen de ganzen vrijwillig op, hiervoor ontvangen zij een vergoeding.

Via de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) zijn grondgebruikers benaderd om aan te geven of men hieraan wil deelnemen. Mede op basis van de reacties is de begrenzing vastgesteld.

Begrippen met uitleg

Ganzenfoerageergebieden

In foerageergebieden mogen ganzen niet verjaagd en geschoten worden. Juist in de foerageergebieden mogen de ganzen vrij eten en rusten. Dit zijn gronden van boeren die hun percelen vrijwillig hebben aangemeld als ‘ganzenfoerageergebied’. Boeren ontvangen daarvoor een vergoeding. Buiten de foerageergebieden mogen de ganzen verjaagd worden zodat ze leren om direct naar de foerageergebieden te gaan. In de winterperiode krijgen de naar Fryslân komende trekkende ganzen de gelegenheid om op bepaalde plekken in rust te kunnen foerageren.

Ganzenfoerageergebied – soortspecifiek

In de ganzenfoerageergebieden geldt dat vanaf 1 november tot en met 31 maart geen verstoring van de daar verblijvende ganzen mag plaatsvinden. De meeste ganzensoorten vertrekken eind maart weer naar hun broedgebied in het hoge noorden. Een aantal ganzensoorten trekken vaak later weg naar hun broedgebieden. Met name de brandgans en de rotgans. Op bepaalde plekken in Fryslân kunnen boeren hun foerageergebied verlengen tot 1 mei of 1 juni. Deze gebieden, met een langere periode waarbinnen de ganzen ongestoord mogen blijven foerageren, noemen we ganzenfoerageergebieden – soortspecifiek.

Vergoeding ganzenfoerageergebieden – soortspecifiek

Voor de periode 2014/2015 maakten een flink aantal grondgebruikers gebruik van de regeling voor ganzenfoerageergebieden – soortspecifiek. Soms stelden ze hun land – die ook zijn aangemeld als ganzenfoerageergebied algemeen – ook voor de maand mei of zelfs juni beschikbaar. Zij ontvangen hiervoor een deelnemerspremie van €16,66 per schadehectare per extra maand. De deelnemerspremie komt bovenop de vergoeding die zij reeds ontvangen voor de aanmelding van hun gronden als ganzenfoerageergebied voor de periode 1 november – 1 april.

Ganzenfoerageergebieden – soortspecifiek in mei en juni 2016

Begin 2016 zijn grondgebruikers in de gelegenheid gesteld om voor de periode vanaf 1 april nog extra gronden aan te melden als ganzenfoerageergebieden – soortspecifiek. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van het aantal hectaren. Daar kunnen met name rotganzen en brandganzen ongestoord foerageren. In juni vliegen deze ganzen weer terug naar hun broedgebieden.

Schadebestrijding en verjaging

In de periode 1 november tot 1 mei resp 1 juni mag geen schadebestrijding of verjaging van foeragerende ganzen plaatsvinden. Dat is wel afhankelijk van de locatie. De grondgebruiker ontvangt daarvoor een vaste vergoeding en ook wordt de optredende schade vergoed.

In de kaart zijn de actuele gegevens opgenomen van de aangemelde ganzenfoerageergebieden algemeen en soortspecifiek.

Te downloaden:

  • invulformulier opmerkingen conceptkaart foerageergebieden 2016-2017 website provincie 161012.docxword(30 KB)
  • subsidieregeling ganzenfoerageergebieden fryslan 2014.pdfpdf(66.61 KB)
  • toelichting conceptkaart foerageergebieden 2016-2017 website provincie 161012.docxword(13.62 KB)
  • Verklaring grondgebruik ganzenfoerageergebieden soortspecifiek fryslan 2016 vs 16 februari 2016.docxword(29.91 KB)
  • VOORWAARDEN GANZENFOERAGEERGEBIEDEN.pdfpdf(15.17 KB)
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.