• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Veel zoogdieren uit agrarisch gebied op Rode Lijst

De NOJG heeft net als de KNJV met verbazing kennisgenomen van de nieuwe Nederlandse Rode Lijst van Zoogdiersoorten.

Dat haas en konijn daarin nu als kwetsbaar worden aangemerkt komt helemaal niet overeen met de praktijk.

Minister Schouten van LNV constateert dat haas en konijn in Nederland op dit moment wijdverbreid en in grote aantallen voorkomen. Ze stelt terecht dat er geen reden is om de jacht op deze wildsoorten te sluiten. 

Hoe komt het nu dat tegelijkertijd deze soorten als ‘kwetsbaar’ op de rode lijst staan? Dit komt voornamelijk doordat de aantallen en verspreiding van deze diersoorten in 2019 worden vergeleken met de geschatte gegevens over deze soorten in 1950.

Exacte cijfers uit 1950 ontbreken echter. Alleen volgens die inschatting zou bijvoorbeeld de hazenstand met 61% zijn gekrompen.

Uit de herziene Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren, die dinsdag 3 november is gepubliceerd, blijkt dat met name zoogdieren in agrarische gebieden achteruitgaan. Ook algemene soorten raken bedreigd. Zo zijn de aantallen konijnen en hazen sinds 1950 met 60 tot 61% afgenomen. Ook met de egel en eekhoorn gaat het niet goed. Positief nieuws is te melden over een aantal andere zoogdieren waardoor de Rode Lijst iets korter is geworden ten opzichte van de lijst van 2009.

Elf van de 16 soorten op de Rode Lijst zijn gebonden aan het agrarisch gebied: haas, konijn, eikelmuis, hamster, hazelmuis, veldspitsmuis, wezel, hermelijn, bunzing, ingekorven vleermuis en laatvlieger. Alle soorten die een nieuwe of zwaardere Rode Lijst-status hebben gekregen dan op de vorige lijst, zijn soorten van het boerenland: haas, bunzing en hermelijn.

Voor de meest bedreigde soorten, eikelmuis, hamster en hazelmuis, die dankzij beschermingsmaatregelen nog net weten te overleven, is nog geen verbetering te zien. Voor herstel van deze soorten zijn meer inspanningen nodig. De otter, bever en boommarter staan niet meer op de Rode Lijst, omdat deze soorten inmiddels gezonde populaties hebben. De Rode Lijst is in totaal korter is geworden: van 44% naar 32% van de beschouwde soorten.

Voor het opstellen van de Rode Lijst worden alle soorten beschouwd die zich regelmatig in het wild voortplanten. Nieuwe soorten die zich nog niet 10 jaar voortplanten zoals de wolf en wilde kat en exoten als de wasbeer en wasbeerhond) worden niet beschouwd. Van de beschouwde soorten wordt berekend welke soorten een Rode Lijst-status krijgen. Dit wordt bepaald door de zeldzaamheid van de soort en door de trend. Hiervoor gelden harde criteria die zijn vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Alle soorten die zeer zeldzaam zijn of die zijn verdwenen als regelmatige voortplanter krijgt een Rode Lijst-status. De Rode Lijst-status loopt op van Gevoelig, Kwetsbaar, Bedreigd, Ernstig Bedreigd naar Verdwenen, naarmate de trend van aantallen of verspreiding ten opzichte van 1950 sterker afneemt. Om de zeldzaamheid en trend te bepalen worden onder andere de gegevens gebruikt die door vrijwilligers worden verzameld in het kader van de meetprogramma’s die de Zoogdiervereniging coördineert.

De Rode Lijst Zoogdieren 2020 en het bijbehorende Basisrapport zijn te raadplegen via de website van Nature Today.

bron: Nature Today, 03/11/2020
 
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.