Veelgestelde vragen en antwoorden over de e-screener test

Wat is de e-screener en waarvoor wordt hij door de politie gebruikt?

De e-screener is computerprogramma, dat is ontwikkeld om te kunnen bepalen of de aanvrager van een jachtakte/wapenverlof op grond van persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke omstandigheden of middelengebruik, een verhoogd risico op misbruik van wapens of munitie oplevert (Kamerstuk 34432-6)

In 2017 is door een besluit van de Tweede Kamer besloten dat de e-screener ingevoerd zou moeten worden echter zonder dat men wist, waar ze eigenlijk mee instemde en of het wel een juist middel was om een effectieve en eerlijk beoordeling mee te kunnen maken.

Alle jachtaktehouders en houders van een wapenverlof moeten de e-screener test doen vanaf 1 oktober, maar niet allemaal tegelijk.

De Politie stuurt U een brief waarin staat binnen welke periode u de e-screener test dient te doen. Degene die al een jachtakte/wapenverlof hebben zullen tenminste minimaal twee weken voor het verlengen van een jachtakte of wapenverlof de e-screener moeten hebben afgeleg.  Hierin staat het adres van de website: www.Lamark.com waarop u zich moet aanmelden voor de e-screener. U kunt zelf kiezen vooraf online bepalen op welke locatie van de 23 test locaties met de dag en tijdstip u de e-screener test kunt doen

De jachtakte/wapenverlof houders moeten in de komende drie jaar de e-screener test doen, om hun verlof kunnen verlengen.

2019 – de jachtakte- en verlofhouders tot en met een leeftijd van 25 jaar en van 60 jaar en ouder;

2020 – de jachtakte- en verlofhouders die tussen de 40 en de 60 jaar oud zijn;

2021 – de jachtakte- en verlofhouders die nu tussen de 25 en de 40 jaar oud zijn. 

Degene die een eerste jachtakte of wapenverlof aanvragen zullen binnen vier weken na ontvangst van de brief de e-screener moeten doen. 

Bij aanmelding voor de e-screener test dient u digitaal te betalen met iDeal of creditcard (MasterCard of VISA). U kunt ook door middel van een bankoverschrijving betalen, maar dan moet er minimaal twee weken zitten tussen de datum dat u de afspraak maakt en het uitvoeren van de e-screener. De e-screener kost € 54,45.

In het e-screener programma worden 100 korte vragen gesteld, die U met ja/nee of eens of oneens, u binnen 40 minuten dient te beantwoorden. De vragen zijn in principe niet moeilijk, maar u dient wel goed in te schatten of uw antwoord niet het gebruik/voor handen hebben van een wapen negatief kan beïnvloeden. 

De e-screener test levert dus informatie op basis waarvan de politie een afweging moet maken of u wel of geen jachtakte krijgt, de test is éénmalig. 

De NOJG vindt door het plotseling invoeren van de e-screener, zonder de juiste voorlichting naar alle betrokken organisaties en waarbij totaal voorbij is gegaan aan wat in het verleden hierover is afgesproken. Ook vindt zij dat er nu een schijnzekerheid wordt gecreëerd, die geen enkele garantie geeft. 

Bij digitaal psychologisch testen is het usance dat het digitale systeem een hulpmiddel is in de hand van de psycholoog die op basis van de beschikbare gegevens diagnosticeert. Zo zal de politiebeambte, die echter niet getraind is op het punt van psychologische analyses, een diagnose moeten stellen. Wij veronderstellen dat aan de factor mens op dit punt van zaken voorbijgegaan wordt en de informatie van de 3 referenten van groot belang dient te zijn. Wij vrezen dat het hulpmiddel voor de risicotaxatie een eigen leven gaat leiden met gevolg dat de mens de machine/computerprogramma gaat volgen. Een verzwarende risicofactor is die van de mogelijkheden om te manipuleren. Immers, zoals wij al eerder aangaven, wie bepaalt de parameters en hoe zijn deze tot stand gekomen?

In breder verband bezien zijn wij van mening dat op aspect van potentiële gevaren vuurwapenbezit in de samenleving wel heel zwaar ingezet wordt. Aan andere onderdelen wordt gemakshalve maar voorbijgegaan. Wat te denken van die automobilist, die al dan niet psychotisch in een machine rijdt, die dodelijk gevaarlijk is. Het programma ”Idioten op de weg” maakt hier dagelijks gewag van.

Onze gerechtvaardigde vraag is: “Zijn er of worden er politieambtenaren opgeleid om het hulpmiddel als hulpmiddel te gebruiken en een psychische analyse te maken, of om in ieder geval de juiste diagnose te kunnen stellen en welke criteria gelden hier dan voor?”

Bepaalt de e-screener of je wel of niet een jachtakte krijgt?

Volgens de minister van Veiligheid & Justitie in beantwoording (aug 2016) op vragen van de Tweede Kamer is niet alleen de uitkomst van de e-screener, maar ook de informatie die van de (3) referenten dient verkregen te worden van belang, waarop de politie haar oordeel over de geschiktheid van de aanvrager dient te baseren. 

Ik ben oud, dyslectisch, laaggeletterd, en heb nog nooit met een computer gewerkt of buitenlander en kan geen Nederlands lezen  nog schrijven, is er dan begeleiding bij het afleggen van de test?

Nee. De NOJG heeft dit in haar brief aan het Ministerie van Justitie op gewezen en gevraagd om een oplossing hiervoor. De Nationale Politie heeft toegezegd om in overleg met Lamark voor deze personen naar een passende oplossing te zoeken. Leden van de NOJG hebben er op gewezen dat de overheid regels heeft opgesteld voor de toegankelijkheid van digitale systemen voor mensen met beperkingen.

De Jachtaktehouder cq aanvrager ontvangt nadat de e-screener is afgenomen, geen uitslag van Lamark; de uitslag wordt door hen rechtstreeks verstrekt aan de politie en die verstrekt dan de uitslag aan de aanvrager van de jachtakte cq.jachtaktehouder.

Moet ik als buitenlander met een Nederlandse jachtakte ook de e-screener test invullen en geldt dit ook gastjagers die op basis van een logeerakte in Nederland jagen?

Volgens Politie Haaglanden waar U de Nederlandse jachtakte aanvraagt/verlengd dient U ook deze e-screener test te doen en krijgt U van hen een brief waarin U hiervoor wordt opgeroepen. De NOJG vindt dat het bezit voor U echter al bepaald wordt door de instanties waar Uw buitenlandse jachtakte verkrijgt en dit ook de basis is, samen met de jachtgelegenheid in Nederland en een goede WA-jacht verzekering.

Zijn uw privacy-gevoelige informatie van deze e-screener test wel voldoende beschermd?

We hebben het ministerie van Justitie & Veiligheid en de Nationale Politie gevraagd ons aan te tonen dat gewaarborgd is dat deze gegevens bij hen en bij Lamark goed beschermd zijn.

Voor alle leden van de NOJG, waarvan de e-screener test leidt tot intrekking van de jachtakte, verzoekt het NOJG-bestuur om de NOJG daarover onmiddellijk in te lichten, bij voorkeur al wanneer betrokkene een voornemen tot intrekking van de politie ontvangt.

Wij verzoeken U dan contact op te nemen met het secretariaat van de NOJG, die dan uw verzoek tot rechtsbijstand voorlegt aan de Juridische Commissie van de NOJG, die U gaan adviseren en dit voorleggen aan de DAS Rechtsbijstand verzekeraar om U hierin bij te staan om uw jachtakte, wapens en munitie terug te krijgen. Wij verwachten echter dat nagenoeg alle jachtaktehouders zullen slagen voor de e-screener test.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur en op dinsdagavond vanaf 19:00 t/m 21:00 uur. Voor beantwoording van juridische vragen kunt U het beste via de mail contact opnemen met het secretariaat 

POSTBUS 72 | 7480 AB |HAAKSBERGEN
T: 053 – 57 24 833
E: secretariaat@nojg.nl

Vragen en opmerkingen kunt u sturen via het e-screener@nojg.nl

Oproep NOJG

Het NOJG bestuur roept U op Uw ervaringen met de e-screener test te delen. Graag vernemen wij van u, onze leden, uw mening, uw praktische bezwaren en wellicht al ervaringen met dit systeem. Wij zullen dat vervolgens aan de Minister voorleggen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld dyslectie, het niet kunnen omgaan met computers etc. etc.. Uw reacties kunnen we bovendien gebruiken in de ongetwijfeld nog komende procedures. 

Wij hebben een apart mailadres aangemaakt om uw reacties op te ontvangen. Het mailadres is: e-screener@nojg.nl

Anders dan de Minister hechten wij wél aan privacy.

Uw reacties zullen dan ook altijd anoniem worden gebruikt en aan niemand anders worden gedeeld, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.