• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Vogelgriep vastgesteld bij een hobby pluimveelocatie in Mijdrecht -28-11-2020

Vogelgriep vastgesteld bij een hobby pluimveelocatie in Mijdrecht

In Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen, provincie Utrecht) is bij een hobbylocatie met diverse vogels vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de vogels op de locatie geruimd. En omdat het om ongeveer 300 vogels gaat, zijn voor het gebied rond de locatie vervoersbeperkingen ingesteld. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Mijdrecht liggen geen pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf.

Vervoersbeperkingen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen getroffen in een zone van 10 kilometer rond de locatie in Mijdrecht. De maatregelen betreffen onder meer een vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Schiphol valt buiten het gebied met vervoersverboden. Ook de snelwegen naar Schiphol zijn uitgezonderd.

Jacht

In verband daarmee is een beschermingszone vastgesteld met een straal van ca 10 km. Binnen dit gebied is de jacht op eenden verboden en is het ook verboden om te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Wees alert op alle dode vogels in het gebied maar ook daarbuiten en meld dit aan de NVWA.

Zie ook artikel 19 Regeling Mijdrecht:

Artikel 19 Verbod jagen en doden van wild 

1. In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. 
2. Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren, zo nodig onder opschorting van bestaande vrijstellingen of ontheffingen als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste of tweede lid, 3.8, eerste of tweede lid, 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, eerste of tweede lid, 3.15, tweede of vierde lid, 3.16, tweede of vierde lid, 3.17, eerste lid, opdrachten als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, of de toepassing van de artikelen 3.26, eerste lid, onderdeel d, onder 4, of 3.30, eerste lid, onderdeel b, onder 4, van de Wet natuurbescherming. 
3. In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan, indien dat gebeurt: 
a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer; 
b. ter bestrijding van muskusratten; 
c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of 
d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 

Maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. Daarnaast zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Documenten

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.