Weidevogels in Friesland verder onder druk ondanks gebiedsgerichte aanpak

In Friese gebieden waar boeren gebiedsgericht aan agrarisch weidevogelbeheer doen, ontstaan steeds betere biotopen voor de weidevogels. Het is niet zo dat daarmee de weidevogelresultaten een stijgende tendens kennen. Het voortbestaan van de weidevogelpopulatie staat ondanks de inzet van ruim 800 boeren nog steeds onder druk, is de conclusie van Kollektivenberied Fryslân.

Agrarisch weidevogelbeheer wordt gebiedsgericht toegepast. Boeren passen hier hun bedrijfsvoering op aan. Zij stellen het maaien van percelen met veel weidevogels uit, ontwikkelen kruidenrijk grasland en leggen natte percelen aan. De aanpak wordt gecoördineerd door de agrarische collectieven. De ruim 15000 hectare weidevogelbeheer die de 7 collectieven in uitvoer hebben, voldoet ruimschoots aan de minimale eisen van een weidevogelbiotoop.

Het seizoen 2016 startte met sneeuwbuien en nachtvorst in maart. De maand april was de natste grasmaand in 15 jaar. In mei was er veel contrast tussen koude- en warme dagen en in juni was er een neerslagrecord met hoge temperaturen. Een eerste verkenning van de resultaten van het agrarisch natuurbeheer laat een beeld zien dat de tureluurpopulatie stabiel blijft. De populatie grutto’s daalt licht en de populaties van de scholekster en kievit dalen fors. De koude en natte weersomstandigheden leidden tot massale kuikensterfte. Daarnaast wordt geconstateerd dat predatie ook een grote invloed op het uitkomen van legsels en de kuikenoverleving heeft. Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga gaat een trendanalyse uitvoeren in representatieve steekproefgebieden met agrarisch natuurbeheer verspreid over Friesland om wetenschappelijke kengetallen te kunnen aanleveren.

Sinds 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer collectief uitgevoerd. Op een professionele manier hebben de collectieven in hun gebiedsplannen voor de komende jaren maatregelen opgenomen voor verbetering van beheer en inrichting van hun gebieden. De collectieven werken samen met de andere gebiedspartijen, zoals Wetterskip Fryslân, gemeenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Met de Wildbeheereenheden en de Bond van Friese Vogelwachten wordt ingezet op predatiebeheer en monitoring. Voor kennis wordt afgestemd met de terreinbeherende organisaties, Landschapsbeheer Friesland en ecologische adviesbureaus.

bron: Kollektivenberied Fryslân, 23/12/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.