Zaterdag 18 julli Telling Zomerganzen

ganzen zomer telling

Waarom deze zomertellingen zult u zich afvragen.

Het aantal in Nederland overzomerende en broedende ganzen is de laatste jaren snel toegenomen. Dit leidt tot conflicten met de landbouw en met andere doelstellingen binnen het natuurbeheer. Er is momenteel grote behoefte aan kennis over overzomerende ganzen,

Een eerste stap in het onderzoek naar overzomerende en broedende ganzen in Nederland is om te komen tot een zo volledig en recent mogelijk overzicht van de populatiegrootte, de trends en de verspreiding per soort.

Een betrouwbare vaststelling van de aantallen en de ruimtelijke verspreiding van broedparen is immers essentieel voor de betrouwbaarheid van gegevens waarop de maatregelen genomen kunnen worden om de stand te beperken naar de stand van 2005 +/- 156.000 stuks, zoals ook is afgesproken.

Daarom worden zaterdag 18 juli weer in geheel Nederland de overzomerende ganzen geteld door jagers en andere aanverwante organisaties., zoals de leden en personeel van de Terrein Beherende Organisaties. Deze jaarlijkse telling dienen als trendtelling en geeft een beeld van de aantallen en vooral de gebieden waar overzomerende ganzen voorkomen en zijn noodzakelijk voor de onderbouwing van de verleende ontheffingen van de provincies, daar deze per provincie nogal verschillen.

De belangrijkste oorzaak van de snelle toename ligt in vergroting van het areaal aan geschikte broedplaatsen en de sterk verbeterde voedselsituatie voor ganzen. De toename van de voedselvoorraad speelde met name in de jaren zeventig en tachtig. Dit heeft er echter voor gezorgd dat de al bij ons broedende soorten, met name de Grauwe Gans, kon toenemen en dat exoten zich konden vestigen waar dit vroeger onmogelijk was. Bij een aantal soorten speelt het loslaten of verwaarlozen van in gevangenschap gehouden populaties een belangrijke rol. Daarnaast zijn de overwinterende populaties toegenomen wat door toenemende concurrentie in de traditionele (noordelijke) broedgebieden bijgedragen heeft aan de areaaluitbreiding van bijvoorbeeld Brandgans, en in de toekomst mogelijk andere soorten.

Niet alleen in Nederland nemen overzomerende ganzen toe, ook in de ons omringende landen is deze trend zichtbaar.

Getracht is een actueel beeld te schetsen van de situatie t.a.v. overzomerende ganzen in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, België, en Groot-Brittannië. Per land worden populatieschattingen, globale trends, status en eventuele beperkende maatregelen gegeven.

Aantallen

De geschatte aantallen overzomerende ganzen die momenteel in Nederland verblijven zijn a.d.h.v. de zomertellingen van 2014 geschat op zo’n 650.000 stuks . Het voedsel van de overzomerende ganzen bestaat grotendeels uit gras van het boerenland maar ook graanresten of andere plantendelen welke ze vinden in de natuurgebieden.

De schade is dus niet alleen aan landbouw , maar er is ook gevaar voor vliegverkeer (Schiphol etc.) maar nu ook is er schade aan kwetsbare natuur door het afvreten van de aanwezige vegetatie en de uitwerpselen die het water zodanig verontreinigen, dat de biodiversiteit hierin ook aangetast wordt..

De ganzen horen hier wel te zijn, maar niet in zulke grote aantallen. Verjagen kan maar legt het probleem elders neer en wel in versterkte mate. Ze moeten toch ergens eten en dat extra vliegen kost ook energie, die weer gecompenseerd wordt door extra voedsel opname. Daarom is de boeren wijsheid van toepassing “Minder ganzen is minder schade” en is dit een oplossing een structureel kan werken.

De NOJG roept daarom al haar leden op om zoveel mogelijk deel te nemen aan de ganzentellingen van morgen zaterdag 18 juli en hopelijk is het goed weer zodat er goed geteld kan worden.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk